Raa­si­ku val­la su­ves­por­di­päe­va või­tis Aru­kü­la las­teaia võist­kond

2853
Võidukas Aruküla lasteaia võistkond: KARINA LUHASTE, ANGELINA VUNDER, TUULI JÜRGENSON, ULVI JÜRGENSON, MARGE LOHK, RAIDO RAJAMÄE. Auhinnad pani välja OÜ Trimteks, kes Arenculle naiskonda varemgi toetanud.

19. su­ves­por­di­päe­va „Pall on üm­mar­gu­ne ja au­ku­de­ga” kor­ral­das Aru­kü­la saa­li­ho­ki­nais­kond Aren­cul­le.

Mit­med Raa­si­ku val­la su­ves­por­di­päe­va osa­le­jaid kiit­sid – us­ku­ma­tu, kui pal­ju an­de­kaid võist­lu­si saab väl­ja mõel­da väik­se saa­li­ho­ki­pal­li­ga ja pan­na mõõ­tu võt­ma need, kes po­le ku­na­gi saa­li­ho­kit män­gi­tud.
Va­hel­du­va­te vih­ma­hoo­gu­de­ga lau­päe­val, 5. au­gus­til Aru­kü­la lau­lu­väl­ja­kul olid võist­lus­tu­les 4 mees­kon­da – Raa­si­ku noor­te­kes­kus, Raa­si­ku Rõõ­mu­li­sed, Aru­kü­la las­teaed ning Aru­kü­la se­ga­võist­kond. Päe­va kor­ral­das saa­li­ho­ki­nais­kond Aren­cul­le, kes saa­vu­tas möö­du­nud aas­tal või­du Aru­kü­la staa­dio­nil.
Võist­lus­päev al­gas rong­käi­gu­ga val­la­ma­ja eest lau­lu­väl­ja­ku­le. Võist­lu­sa­la­sid oli 12, ena­mik seo­tud saa­li­ho­ki­pal­li­de­ga. Vii­ma­sed alad olid vik­to­riin ning ai­nult õn­nest ole­nev tä­rin­gu­vi­se, mis aga va­ra­kult juh­ti­ma läi­nud Aru­kü­la las­teaia võist­kon­na edu ei kõi­gu­ta­nud. Las­teae­da läks tä­na­vu­ne võit ning järg­mi­se aas­ta kor­ral­du­sõi­gus, tei­se ko­ha said Raa­si­ku Rõõ­mu­li­sed, kol­man­da Raa­si­ku noo­red ning nel­jan­da Aru­kü­la se­ga­võist­kond.
Aren­cul­le kap­ten Sir­li Leok rää­kis, et su­ves­por­di­päe­va kor­ral­da­mi­se esi­me­sed mõt­te­tal­gud olid al­les juu­ni al­gu­ses: „Kultuurijuht Ga­ri­na Too­min­gas oli kor­ral­da­mi­sel suu­reks abiks. Kui ise vas­tu­seid ei tea, teab te­ma ala­ti. Kõi­ge suu­rem väl­ja­kut­se kor­ral­da­mi­sel oli heit­lik ilm ning osa­le­ja­te arv.”
Ta li­sas, et saa­li­ho­ki­nais­kon­na­le ko­ha­selt ei saa­nud jät­ta ka­su­ta­ma­ta või­ma­lust tut­vus­ta­da ko­gu­kon­na­le oma spor­dia­la, kuid pi­sut hu­moo­ri­kas võt­mes: „Saa­li­ho­ki pall on üm­mar­gu­ne ning võib män­gup­lat­sil maan­du­da mõ­le­mas­se vä­ra­vas­se. See et­tear­va­ma­tus si­dus ka su­ves­por­di­päe­va võist­lu­si, mis olid jõu­ko­ha­sed kõi­ki­de­le ning ka õn­nel oli roll. Taht­si­me, et kõi­ki­del olek­sid võrd­sed või­ma­lu­sed või­ta, sa­mas lõ­bus.”
Sir­li Leok: „Ideid spor­dia­la­deks sai­me eri koh­ta­dest, muut­si­me neid, li­sa­si­me lõ­bu­said nüans­se. Meil on tree­ne­ri Kris­ta Le­pi­ku­ga suur sa­la­lae­gas, ku­hu ko­gu­me ideid, mil­lest meil puu­dust ei tu­le. Meis­ter­da­mist oli oma­ja­gu, mõ­ned konst­rukt­sioo­nid tu­li en­dal val­mis ehi­ta­da.”
Las­teaia Ruk­ki­lill või­du üle on Aren­cul­le kap­te­nil vä­ga hea meel: „To­re, et nad taas üle pi­ka aja osa­le­sid ning olen tä­nulik Anu Mee­li­mäe­le, kes mu pal­vet kuul­da võt­tis ning võist­kon­na väl­ja pa­ni.”
Järg­mi­sel aas­tal soo­vi­tab ta spor­di­päe­va eda­si lü­ka­ta: „Kui te­ha au­gus­ti kol­man­dal nä­da­la­va­he­tu­sel, suu­re­neb ilm­selt osa­le­ja­te arv. Võiks te­ha en­ne järg­mist spor­di­päe­va ka mõt­te­tal­gud, kui­das spor­di­päe­va elav­da­da, muu­ta pa­re­maks.”
Su­ves­por­di­päe­va­ga oma koostööoskusi tree­ni­nud nais­kond oo­tab en­da hul­ka uu­si liik­meid. Kon­tak­ti leiab Aren­cul­le FB fän­ni­le­helt, Raa­si­ku val­la või Aren­cul­le ko­du­le­helt.
Võitjate ainuke meesliige Raido Rajamäe oli võistkonna kapten, Karina Luhaste kutsus ta kodust kaasa, kuna lasteaiast mehi eriti leida polnud. Kapten ütles, et tema lemmikala oli rätikutega võrkpall.
Tuuli Jürgenson lausus, et kuna tegeleb spordiga, oli kohe nõus end proovile panema: „Võistlus oli hästi korraldatud, kõik käis nagu kellavärk. Ilm oli vahelduv, nagu ka meie tase pallimängudes.”
Karina Luhaste tõdes, et läks spordipäevale veidi vastu tahtmist: „Ootused polnud kõrged, kuid kujunes tore päev. Rohkem oleks võinud olla kiiruse ja jõu, tasakaalu ülesandeid. Korraldajad olid kõvasti ajusid ragistanud, kuid publikut paraku nappis. Päeva lõpuks oli mõnus rammestus, kuna sai oma armsa meeskonnaga midagi korda saata.”
Ka Angelina Vunder, Marge Lohk, Ulvi Jürgenson kiitsid, et alad olid väga huvitavalt välja mõeldud.
Spor­di­päe­va juh­tis hu­mo­rist Rai­mo Aas, Aa­ve Trans­port pak­kus osa­le­ja­te­le sup­pi.

Eelmine artikkelAni­ja val­la lau­lu­koo­ri­de ja tant­su­rüh­ma­de aja­loost
Järgmine artikkelKol­ga rah­va­tant­su­rühm tant­sis laus­vih­ma­ga päi­ke­se väl­ja