Raa­si­ku val­la OTT kor­ral­dab ost­ja­te hul­gas kü­sit­lu­se

1053

Raa­si­ku val­la Ot­se Toot­jalt Tar­bi­ja­le tu­ru kor­ral­da­ja MEE­LI TE­DER soo­vib ta­ga­si­det, kui­das tur­gu pa­re­maks muu­ta.

Raa­si­ku val­las Aru­kü­las on li­gi 8 aas­tat re­gu­laar­selt toi­mu­nud Ot­se Toot­jalt Tar­bi­ja­le (OTT) kau­ba­koh­tu­mi­sed ehk ko­ha­li­ku toi­du tu­ru­päe­vad. Re­gu­laar­seid kau­ba­pak­ku­jaid on prae­gu 12, ost­ja­te arv kõi­gub, sü­gi­se­ti kü­las­ta­tak­se tur­gu ta­va­li­selt vä­hem.

Kau­ba­koh­tu­mis­te eest­ve­da­ja Mee­li Te­der on koos­ta­nud kü­sit­lu­se, et tea­da saa­da tu­rul­käi­ja­te ar­va­must – kui­gi plat­sil on uus val­gus­tus, kõr­val­da­tud on plat­si­le ko­gu­ne­nud vee­loi­gud ning muu­de­tud let­ti­de pai­gu­tust, võiks te­ma sõ­nul ost­jaid roh­kem ol­la.

Kü­sit­lu­se ava­li­kus­tab ta kol­ma­päe­val, 15. no­vemb­ril Raa­si­ku val­la OTT Fa­ce­boo­ki-le­hel ning ja­gab lin­ki ka mu­ja­le Raa­si­ku val­la­ga seo­tud le­he­kül­ge­de­le. Pa­be­ril saab kü­sit­lu­se­le vas­ta­ta järg­mi­sel nä­da­lal, 23. no­vemb­ril kau­ba­koh­tu­mi­se ajal.

Kü­sit­lu­se­ga soo­vib Mee­li Te­der tea­da, kas vas­ta­ja on tu­ru­kü­las­ta­ja, mis mõ­ju­tab ot­sust tur­gu kü­las­ta­da, mil­list kau­pa soo­vi­tak­se li­saks ole­ma­so­le­va­le. Vas­tus­te põh­jal püüab Mee­li Te­der lei­da uu­si kau­ba­pak­ku­jaid, aga ka pa­ran­da­da tu­ru ol­me­tin­gi­mu­si.

Üks, mis kau­ba­koh­tu­mis­te kor­ral­da­ja­le vei­di mu­ret val­mis­tab, on tu­ru asu­koht. Tal­lin­na maan­tee ää­res put­ka juu­res plat­sil ol­lak­se küll ale­vi­ku kes­kel, kuid par­ki­mis­koh­ti na­pib, ruu­mi võ­tab ka uus kõn­ni­tee. Sa­ge­li on kü­las­ta­ja­te au­tod par­gi­tud nii, et lii­ni­buss ei ma­hu pea­tu­ma. Sa­mas po­le seal pea­tu­se mär­ki, see tu­leks tu­ru kor­ral­da­ja sõ­nul sin­na kind­las­ti or­ga­ni­see­ri­da.

Ta li­sas, et kui­gi Aru­kü­las va­bu plat­se vä­ga po­le, loo­dab ta siis­ki lei­da tu­ru­le uue ja so­bi­va­ma asu­ko­ha, ka sel­le koh­ta on kü­sit­lu­ses et­te­pa­ne­kud oo­da­tud.

Eelmine artikkelKehra Snaipers alustas harrastajate hokiliigas uut hooaega
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­da soo­vitakse nii bur­ge­ri­put­kat kui ben­sii­ni­jaa­ma­