Raa­si­ku val­la lem­mik­loo­ma­de pi­da­mi­se ees­ki­ri

1624

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu võt­tis veeb­rua­ri­kuu is­tun­gil vas­tu lem­mik­loo­ma­de pi­da­mi­se ees­kir­ja. Vo­li­ko­gu esi­mees Ants Ki­vi­mäe sel­gi­tas, et kui va­rem oli tar­vis vaid koer­te ja kas­si­de pi­da­mi­se ees­kir­ja, siis lem­mik­loo­ma­de­na on ha­ka­tud pi­da­ma ka pal­ju muid eri­ne­vaid loo­mi, lin­de, roo­ma­jaid, kel­le pi­da­mi­se suh­tes keh­ti­vad tea­tud nõu­ded ning kes või­vad ter­ri­too­riu­milt väl­ja pää­se­nu­na ol­la oht­li­kud ini­mes­te­le. Val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list Ala­ri Kruus­vall üt­les, et  Raa­si­ku vald on lii­tu­nud üle-ees­ti­li­se lem­mik­loo­ma­de re­gist­ri­ga, mi­da ka­su­ta­vad ka loo­maars­tid ja hoiu­pai­gad, kuid vä­ga pal­ju loo­mi jääb ik­ka­gi sin­na kand­ma­ta: „Ees­kir­ja­ga ko­hus­ta­me kii­bis­ta­ma ka kas­se, ku­na ena­mik lem­mik­loo­ma­de püüd­mi­se­le mõel­dud ra­hast ku­lub just kas­si­de­le.”

Eelmine artikkelLahk­he­lid Kuu­sa­lu val­la tree­ning­rüh­ma­de toe­tus­sum­ma­de üle
Järgmine artikkelKeh­ras kuu­lu­ta­ti väl­ja Ani­ja val­la aas­ta te­gi­jad 2016