Raa­si­ku val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list on KAT­RIN VE­NE

1457
KATRIN VENE.

Ala­tes 29. ap­ril­list töö­tab Raa­si­ku val­las kesk­kon­nas­pet­sia­lis­ti­na Kat­rin Ve­ne (pil­dil). Ta on pä­rit Rap­la­maalt Kui­met­sast, lõ­pe­tas 1995. aas­tal Juu­ru kesk­koo­li ning eel­mi­sel aas­tal Tal­lin­na Teh­ni­ka­kõrg­koo­li kesk­kon­na­teh­no­loo­gia ja juh­ti­mi­se eria­la. On töö­ta­nud pea­mi­selt tee­nin­dus- ja müü­gi­vald­kon­nas, möö­du­nud aas­tast oli kesk­kon­naa­me­tis jäät­mes­pet­sia­list. Raa­si­ku val­la­va­lit­sus­se ot­sus­tas kan­di­dee­ri­da, ku­na on 13 aas­tat ela­nud Kurg­la kü­las: „Töö kesk­kon­naa­me­tis oli vä­ga hu­vi­tav, kuid Raa­si­ku on mi­nu ko­du­vald. Olen en­tu­siast­lik, jäät­me­vald­kon­nas on pal­ju te­ha. Mi­nu soov on pan­na ini­me­sed pa­re­mi­ni jäät­meid sor­tee­ri­ma. Pal­jud ta­ha­vad se­da, kuid sel­leks tu­leb luua pa­re­mad tin­gi­mu­sed.“

Eelmine artikkelPika­ve­res on Ees­ti pa­rim mõi­sa­kool
Järgmine artikkelKeh­ra mä­lu­män­gu­sar­ja või­tis Mne­mo­siin