Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu tõm­bab kam­paa­nia­le joo­ne al­la

1302

Vo­li­ko­gu teeb kam­paa­nia­mees­kon­da­de tööst kok­ku­võt­te ning ana­lüü­sib lä­bi näost näk­ku koh­tu­mis­te pro­to­kol­lid.

Raa­si­ku val­la ko­da­ni­ku­kam­paa­nia ees­märk täi­tus möö­du­nud aas­tal 22. det­semb­ril, kui täi­tus 5000 ko­da­nik­u piir, mis on käi­ma­so­le­vas hal­dus­re­for­mis oma­va­lit­su­se ise­seis­va jät­ka­mi­se kri­tee­rium. Kampaaniat aitas vallal teha OÜ Midfield.
Val­la­va­nem Rai­vo Uuk­ki­vi tut­vus­tas möö­du­nud nä­da­lal val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gil, et aas­ta al­gu­ses oli re­gist­ris ko­da­nik­ke 5075, nüüd­seks on arv vei­di lan­ge­nud: „Mõ­ned 149 ini­me­sest, kes tu­lid meie re­gist­ris­se Tal­lin­nast, on sin­na ju­ba ta­ga­si läi­nud, et saa­da ta­su­ta ühis­trans­por­ti. Nen­de mak­sud lae­ku­vad aga ik­ka­gi Raa­si­ku val­da ning see on vä­ga hea.”
Ta sõ­nas, et esi­mest kor­da val­la aja­loos on läi­nud mees­te arv nais­te omast möö­da. Kas­va­nud on töö­jõu­li­se ela­nik­kon­na osa­kaal: „Nal­ja­ga poo­leks võib öel­da, et hal­dus­re­for­mi sea­dus, mis hal­dus­re­for­mi­ga eri­ti seo­tud po­le, on mõ­ju­nud Raa­si­ku val­la­le häs­ti. Meie kaks ale­vik­ku on kõi­ge roh­kem kas­va­nud, sa­ma­moo­di lä­hi­kü­lad. Prot­sen­tuaal­selt suu­ri­ma kas­vu te­gi Kul­li kü­la, suu­re­ne­nud on ka Jär­si ja Pe­ri­la.”
Val­la­va­nem lau­sus, et oli as­ja­tu hirm, et 5000 kok­ku saa­mi­seks os­te­tak­se ko­da­nik­ke sis­se: „Sta­tis­ti­ka näi­tab, et üle Ees­ti mei­le suurt tun­gi pol­nud. Tu­li­jad olid pea­mi­selt Har­ju­maalt. Ani­jas­se ja Raes­se läk­sid ilm­selt ära ka pro­tes­ti­hää­led, kuid nen­de hulk pol­nud eri­ti suur. Lä­hi­val­da­dest tu­li­ja­te arv näi­tab, et need on ini­me­sed, kes siin ju­ba ela­vad, kuid ot­sus­ta­sid nüüd end ära re­gist­ree­ri­da.”
Ta rää­kis, et kam­paa­nia ajal olid ava­li­kus ruu­mis 5 rek­laa­mi trei­le­ri­tel, mil­le asu­koh­ti muu­de­ti, kord nä­da­las va­he­ta­ti nen­del oranži ringi sees numb­rit, pal­ju ko­da­nik­ke on veel puu­du. A3 for­maa­dis pla­ka­tid olid ühis­kond­li­kes hoo­ne­tes, kleep­sud sõi­du­ki­tel. Kam­paa­nia poo­le pealt muu­tus pla­ka­ti­te värv, et tõm­ma­ta roh­kem tä­he­le­pa­nu.
Vir­tuaal­ruu­mis ku­va­ti kam­paa­nia­bän­ne­rit 4,2 mil­jo­nit kor­da. See tõi küm­neid tu­han­deid klik­ke, mil­lest um­bes 11 000 jõud­sid ka Raa­si­ku val­la vee­bi­le­he­le. Kam­paa­nia al­gu­ses ku­va­ti rek­laam ai­nult Raa­si­ku val­la ja lä­hiümb­ru­se ar­vu­ti­ka­su­ta­ja­te­le, lõ­puks le­vis rek­laam üle ko­gu Har­ju­maa.
Per­so­naal­ne kam­paa­nia ja­gu­nes ka­heks ot­se­pos­ti­tu­seks ja näost näk­ku suht­lu­seks. Al­gu­ses oli kam­paa­nia­meist­ril plaa­nis te­ha kolm ot­se­pos­ti­tust, kuid see ta­saar­vel­da­ti kleep­su­de­ga. Val­la­va­lit­sus li­sas ka­lend­ri­te ot­se­pos­ti­tu­se. Ot­se­suht­lus toi­mus ale­vi­kes ja vä­he­malt kol­mes kü­las.
Kam­paa­nia eest ta­sus vald OÜ­le Mid­field li­gi 18 000 eu­rot, li­sa­ku­lu­tus olid val­lae­la­ni­ke post­kas­ti­des­se jõud­nud ka­lend­rid, kaks li­sa­rek­laa­mi Ees­ti Päe­va­le­hes. Kok­ku ku­lus kam­paa­nia­le 21 000 eu­rot ning see jäi val­la­va­ne­ma kin­ni­tu­sel esial­gu ar­ves­ta­tud pii­ri­des­se.
Vo­li­ko­gu hal­dus­re­for­mi ko­mis­jo­ni esi­mees Ants Ki­vi­mäe lau­sus, et on plaa­nis te­ha mees­kon­da­de tööst kok­ku­võ­te ja ana­lüü­si­da lä­bi tee­mad, mi­da vo­li­ko­gu­liik­med val­la­rah­valt koh­tu­mis­tel kuul­sid: „Vo­li­ko­gu järg­mi­sel is­tun­gil tu­leb ilm­selt ot­sus hal­dus­re­for­mi­ko­mis­jo­ni töö lõ­pe­ta­da.”

Eelmine artikkelTANEL TAL­VE al­ga­tas par­la­men­di­rüh­ma
Järgmine artikkelRaa­si­kul alus­tab uus koor