Raa­si­ku val­la­va­lit­sus võt­tis luu­bi al­la Aru­kü­la Jaa­ma tä­na­va rist­mi­kud

1517

Aru­kü­la Jaa­ma, Kaa­si­ku ja Põh­ja tä­na­va rist­mi­kul on ol­nud liik­le­ja­tel se­ga­dust­te­ki­ta­vaid olu­kor­di.

Aru­kü­las ter­vi­se­kes­ku­se hoo­ne juu­res on kol­me tee rist­mik: koh­tu­vad Kaa­si­ku, Põh­ja ja Jaa­ma tä­nav. Rist­mi­ku kõr­val ela­vad ini­me­sed on kir­jel­da­nud, et liik­lus­kor­ral­du­sest saa­vad po­lit­sei­ni­kud ja liik­le­jad eri­ne­valt aru, aeg-ajalt on rist­mi­kul ple­ki­mõl­ki­mi­si.
Kui tul­la Põh­ja või Kaa­si­ku tä­na­vast, on Jaa­ma tä­na­va ees „An­na teed” liik­lus­märk. Ku­na Põh­ja ja Kaa­si­ku ris­tu­vad oma­kor­da mõ­ned meet­rid en­ne Jaa­ma tee rist­mik­ku, ei mär­ka kõik ju­hid ka­su­ta­da pa­re­ma käe reeg­lit. Üm­ber­kaud­sed ela­ni­kud pa­ku­vad, et olu­kor­ra ai­taks la­hen­da­da ring­tee või roh­kem liik­lus­mär­ke.
Val­la­va­nem Rai­vo Uuk­ki­vi üt­les, et po­lit­seist po­le rist­mi­ku koh­ta tul­nud üh­te­gi tea­det ple­ki­mõl­ki­mi­sest: „Ta­va­li­selt on nii, et kui on min­gi re­gu­lee­ri­mist va­jav si­tuat­sioon, siis po­lit­sei in­for­mee­rib sel­lest ka val­la­va­lit­sust. Sa­mas on Jaa­ma, Kaa­si­ku ja Põh­ja tä­na­va rist­mik tõe­poo­lest ru­ma­la la­hen­du­se­ga. Te­ge­li­kult on seal või­ma­lik ka prae­gu kõi­ki liik­lus­reeg­leid jäl­gi­des ohu­tult lii­gel­da. Tea­ta­vas­ti keh­tib re­gu­lee­ri­ma­ta rist­mi­kul pa­re­ma käe ree­gel. Kui Kaa­si­ku ja Põh­ja rist­mi­kul mär­ki po­le, siis tu­leb se­da reeg­lit ka jär­gi­da. Ole­me se­ga­dust­te­ki­ta­vaid koh­ti ana­lüü­si­nud ja ot­sus­ta­nud just sel­le­le rist­mi­ku­le Kaa­si­ku tee­le pan­na „An­na teed” märk, et oleks sel­ge ka nei­le, kes pa­re­ma käe reeg­list kuul­nud ei ole. Ring­teed sin­na lä­hi­mas tu­le­vi­kus kind­las­ti plaa­nis ra­ja­da ei ole mõist­lik.”
Ta li­sas, et Jaa­ma tä­na­val on veel keh­valt la­hen­da­tud rist­mik­ke: „Suh­te­li­selt sa­ma skee­mi­ga on Jaa­ma ja Män­ni­ku tee rist­mik, te­ge­li­kult va­jaks liik­lus­kor­ral­du­se muut­mist ka Jaa­ma ja Har­ju tä­na­va rist­mik.”
Raa­si­kul koo­li park­la
Raa­si­ku ale­vi­ku üks oht­li­ku­maid koh­ti – viie tä­na­va rist­mik raud­tee­jaa­ma juu­res – on prae­gu­seks üm­ber ehi­ta­tud.
Ko­ha­li­ke­le on aga mu­ret te­ki­ta­nud ka Raa­si­ku koo­li park­la, kust las­teaia ja koo­li va­he­li­sest en­di­sel Koo­li teel asu­vast park­last väl­ja sõi­tes koh­tu­vad Tal­lin­na maan­tee, Või­du tä­nav ja Pa­ju põik.
Val­la­va­nem lau­sus, et koo­li­ma­ja park­la asu­koht on koo­li juur­dee­hi­tu­se te­ge­mi­se­ga muu­tu­nu­di: „Nüüd on park­la koo­li ter­ri­too­riu­mil ja sel­lest saab sõi­ta nii Meie­rei kui ka Või­du tä­na­va suu­nas. Mõ­le­mad on täies­ti ta­va­li­sed hoo­vist väl­ja­sõi­dud, kus po­le üh­te­gi rist­mik­ku.”
Ku­na­gi­se­le Koo­li tä­na­va­le ra­ja­tud park­la­ga seotud prob­lee­midest pole ta kuul­nud: „Las­teaia laien­du­se­ga mõ­ni aas­ta ta­ga­si Koo­li tä­nav ka­dus ja tä­nav muu­tus park­laks. See­ga ei ris­tu viis, vaid ne­li teed, mil­le­le suu­bub li­saks park­la väl­ja­sõit. See rist­mik on ebard­lik oma si­su­li­selt ta­ga­si­pöör­de­ga Tal­lin­na maan­teelt Või­du tä­na­va­le. Sa­mas on te­gu rii­gi­tee­de­ga ja nen­de ehi­ta­mi­se­ga te­ge­leb maan­teea­met. Park­last väl­ja­sõit po­le oht­li­kum, kui üks­kõik mil­li­sest tei­sest park­last väl­ju­mi­ne. Eks seal ole prae­gu liht­salt roh­kem se­bi­mist seo­ses ehi­tus­töö­de­ga.”