Raa­si­ku val­la­va­lit­sus tun­nus­tas pa­ri­maid ko­da­nik­ke ja sport­la­si

2028
Spor­dik­lu­bi nWo juht RIS­TO IL­VES on 10 aas­tat kor­ral­da­nud Raa­si­ku rah­va­jook­su. Fo­to Ma­ri­ka Sepp

Raa­si­ku val­la pa­ri­ma sport­la­se tiit­li sai vi­bu­lask­ja RAIT OTS.

Raa­si­ku val­las on aas­ta sil­ma­paist­va­maid isi­kuid ha­ri­dus-, kul­tuu­ri-, spor­di- ja ko­da­ni­kuü­his­kon­na vald­kon­nas tun­nus­ta­tud tra­dit­sioo­ni­li­selt ok­toob­ris õpe­ta­ja­te päe­va pai­ku. Ku­na tun­nus­ta­ta­vaid on pal­ju, ot­sus­tas val­la­va­lit­sus tä­na­vu pa­ri­maid sport­la­si ja ko­da­ni­kuü­his­kon­na eden­da­jaid tä­na­da ko­da­ni­ku­päe­val, 26. no­vemb­ril.

Aas­ta jook­sul sil­ma­paist­nud ini­me­sed olid kut­sus­tud Aru­kü­la rah­va­maj­ja, kus Ju­han Trump mee­nu­tas ko­da­ni­ku­päe­va aja­lu­gu, esi­ne­sid noor trom­pe­ti­män­gi­ja Pär­tel Laht­vee ja Pää­su­lin­nu viiu­liõ­pe­ta­ja Liis-Ma­rii Vendt. Val­la­va­nem And­re Sepp kõ­ne­les ko­da­ni­kuü­his­kon­nast ning an­dis koos abi­val­la­va­ne­ma Ar­do Niin­re­ga Raa­si­ku val­la lõp­pe­va aas­ta edu­ka­ma­te­le sport­las­te­le ja sil­ma­paist­va­te­le ko­da­ni­ke­le val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­jad ja kin­ke­kaar­did.

Raa­si­ku val­la 2016.-2017. hooa­ja pa­ri­maks sport­la­seks kuu­lu­ta­ti Aru­kü­la vi­bu­lask­ja Rait Ots, kes tu­li ke­va­del Ru­mee­nias vi­bu si­se­lask­mi­se maail­ma­meist­ri­võist­lus­tel sport­vi­bus võist­kond­li­kus ar­ves­tu­ses maail­ma­meist­riks ning in­di­vi­duaal­võist­lu­sel või­tis pronks­me­da­li.

Val­la­va­lit­sus pre­mee­ris Rait Ot­sa pea­le tä­nu­kir­ja ka 1300 eu­ro suu­ru­se ra­ha­sum­ma­ga. Rait Ots tea­tas, et soo­vib sel­le ra­ha an­da ko­du­val­la noor­te- ja ter­vi­ses­por­di heaks.

„Mi­na olen oma ees­mär­gid saa­vu­ta­nud, tiit­lid ära võit­nud ja enam nii tõ­si­selt spor­di­ga ei te­ge­le, las see lä­heb noor­te­le, kel­lel on va­ja. Uu­rin veel val­last ja koo­list, kel­lel võiks sel­lest ra­hast ka­su ol­la, kas mõ­nel lap­sel või kogu võist­kon­nal. Ai­tan hea mee­le­ga ko­du­kan­di noo­ri või an­ne­taks sel­le näi­teks ter­vi­se­ra­da­de heaks, siis või­da­vad sel­lest kõik,“ rää­kis Rait Ots Sõ­nu­mi­too­ja­le.

Ta kin­ni­tas, et val­la pa­ri­ma sport­la­se tii­tel tu­li ül­la­tu­se­na: „Ma ei tead­nud­ki, et mu kan­di­da­tuur on üles sea­tud. Abi­val­la­va­ne­malt kuul­sin, et mi­nu­ni jõu­ti tä­nu teie aja­le­he­le.“

Tub­li­mad sport­la­sed
Val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­ja koos Üle­mis­te kes­ku­se 30eu­ro­se kin­ke­kaar­di­ga päl­vi­sid veel 11 edu­kat sport­last ja tree­ne­rit.
Raa­si­ku jalg­pal­lik­lu­bi Jo­ker II ehk duu­bel­mees­kon­na Ees­ti jalg­pal­li­meist­ri­võist­lus­tel 4. lii­ga üld­või­du saa­vu­ta­mi­se eest tun­nus­ta­ti tree­ner Rii­do Rei­ma­ni ning Raa­si­ku noort ker­ge­jõus­tik­last Mar­jet­ta Ur­vat Eu­roo­pa klu­bi­de oda­vis­ke ka­ri­ka­võist­lus­tel saa­dud esi­ko­ha eest.

Tä­na­ti ka 10 aas­tat nWo klu­bi­ga Raa­si­kul rah­va­jook­su kor­ral­da­nud Ris­to Il­vest, Raa­si­ku põ­hi­koo­li õpe­ta­jat Tiia Kroon­mäed, kel­le õpi­la­sed saa­vu­ta­sid Har­ju­maa koo­li­de komp­leks­võist­lu­sel põ­hi­koo­li­de hul­gas 2. ko­ha, val­la spor­die­lus ak­tiiv­selt te­gut­se­nud kul­tuur­ka­pi­ta­li spor­dip­ree­mia võit­nud ko­roo­na­män­gi­jat Gui­do Tree­si, ko­roo­nas Ees­ti meist­ri­tiit­li võit­nud Ur­ve Ree­tam­mi ja He­le­na Tan­ni, Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel stan­dard­tant­su­des hõ­be­me­da­li võit­nud Ala­ri Amel­jušen­kot ja Sand­ra Kal­last.

Tä­nu­ki­ri koos kin­ke­kaar­di­ga an­ti ka Aru­kü­la Spor­dik­lu­bi kä­si­pal­lit­ree­ne­ri­le And­rus Ro­gen­bau­mi­le kui Ees­ti kä­si­pal­li nii meist­ri- kui ka­ri­ka­võist­lus­tel hõ­be­me­da­li võit­nud tü­tar­las­te D2 va­nu­sek­las­si ju­hen­da­ja­le, ning Ees­ti ran­na­jalg­pal­li sar­jas hooa­ja pa­ri­ma­le vä­ra­va­löö­ja­le Rag­nar Rum­pi­le.

Sil­ma­paist­vad ko­da­ni­kud
Ko­da­ni­kuü­his­kon­na vald­kon­nas oli tun­nus­tu­se saa­jaid 14. Aru­kü­la noor räp­par Eik Erik Sikk sai tä­nu­kir­ja ja kin­ke­kaar­di noor­te­bän­di fes­ti­va­li fi­naa­lis eriau­hin­na saa­vu­ta­mi­se ning al­bu­mi „Ui­nak” aval­da­mi­se eest, Fre­di Ka­ru sel­le eest, et ra­jas Ees­ti Va­ba­rii­gi 100. aas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­seks Raa­si­ku­le Sõp­ra­de par­gi.

Val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­jad an­ti ka raa­ma­tu „Pi­ka­ve­re kol­me ki­hel­kon­na pii­ril” au­to­ri­le ja näi­den­di „Ves­ki­jär­ve” la­vas­ta­ja­le, ko­du­loo­la­se­le Vai­no Na­pi­le ning Raa­si­ku val­la tei­se ha­ri­dus­päe­va ja hu­vi­te­ge­vu­se ra­has­ta­mi­se kor­ral­da­ja­le Ju­ta Asu­ja­le. Tun­nus­tu­se said ka Noo­re Meist­ri ehi­tus­vii­mist­lu­se võist­lu­se võit­ja Maar­ja Käes, mä­les­tus­raa­ma­tu „Seal, kus lõ­peb elu­töö, al­gab mä­les­tus­te maa” au­tor Sal­me Kul­ve­re, Aru­kü­la mui­nas­tu­le­de öö jook­su kor­ral­da­jad ning ter­vi­se­ra­ja aren­da­jad Vel­lo Luts ja Vel­lo Te­der Raa­si­kul noor­te „Su­me­da su­veõh­tu” pea­kor­ral­da­ja And­ra Al­lik, lap­se­va­ne­ma­te koo­li­tusp­ro­jek­ti „Ime­li­sed aas­tad” eest­ve­da­ja Anu Nõl­ve, Raa­si­ku val­la ma­le­va ning el­lu­jää­mis­kur­su­se „Met­sa­ga sõb­raks” kor­ral­da­ja, noor­soo­töö­ta­ja Maar­ja-Ly Tei­no.

Oma elu­kor­ral­du­se kar­di­naal­se muut­mi­se eest päl­vis val­la­va­lit­su­se tun­nus­tu­se Sir­je Van Cruyi­sen, toe­tu­se ja abi eest kaa­si­ni­mes­te mär­ka­mi­sel Mee­li Te­der.

Raa­si­ku Lions klu­bi tä­na­ti tur­va­li­su­se päe­va­de kor­ral­da­mi­se eest ning Ali­ce Suur­kuus­ke Pi­ka­ve­re ko­gu­kon­na eest seis­mi­se, üh­te­liit­mi­se, üri­tus­te ja abi or­ga­ni­see­ri­mi­se eest.

Tun­nus­tu­se saa­jad va­lis väl­ja val­la­va­lit­sus. Ko­da­ni­ku­päe­va tä­his­ta­mi­se al­ga­ta­ja, Aru­kü­la kul­tuu­ri­juht Ga­ri­na Too­min­gas ar­vas, et edas­pi­di võik­sid val­la tub­li­maid ko­da­nik­ke ha­ka­ta tun­nus­ta­mi­seks esi­ta­ma kõik, kes tub­li­sid ini­me­si en­da üm­ber mär­ka­vad: „Tun­nus­tust võib vää­ri­da näi­teks poe­müü­ja, ko­ris­ta­ja või üks­kõik, mil­li­sel alal tub­li ko­da­nik.“

Eelmine artikkelKol­ga­kü­la mä­lu­män­gus alus­ta­ti juu­be­li­hooa­ja­ga
Järgmine artikkelTallinna-Narva maanteest