Raa­si­ku Tu­le­tõr­jeü­hing tä­his­tas taas­loo­mi­se 20. aas­ta­päe­va lah­tis­te us­te päe­va­ga

36
Raasiku Tuletõrjeühingu liikmed HEIKO ALJASMÄE, HARRI ALJASMÄE, REINO ALJASMÄE, JAAK LAANISTO, ERIK TENSING, VALDEKO VAHER, EERIK KALJURAND, KÜLLI VAHER, PILLE VAHER, KARIN MÖLLITS, KALEV VAHER ja RISTO KÄRNER.

Kaks su­ve ta­ga­si 90. sün­ni­päe­va tä­his­ta­nud Raa­si­ku Tu­le­tõr­jeü­hing taas­ta­ti 1999. aas­tal.

„Sel­lis­tes koh­ta­des käies on ala­ti soe tun­ne ja sees väi­ke vä­re­lus. Kui­gi Raa­si­ku on lin­na­lä­he­da­ne koht, on siin maa­piir­kond ja ini­me­sed saa­vad aru, et pea­vad mu­ret­se­ma oma rõõ­mu­de-mu­re­de eest ise,“ üt­les Pääs­te­lii­du nõu­ko­gu lii­ge Too­mas Sil­la­maa lau­päe­val, 1. juu­nil Raa­si­ku Tu­le­tõr­jeü­hin­gu juu­be­lil.

Raa­si­ku Tu­le­tõr­jeü­hin­gu ju­ha­tu­se lii­ge Jaak Laa­nis­to mee­nu­tas, et 1999. aas­tal, kui Raa­si­ku vald soo­vis ku­na­gi­sed kol­hoo­si tu­le­tõr­jeau­tod va­ba­taht­li­ke­le tõr­ju­ja­te­le üle an­da, tu­li te­ha kii­re ot­sus ja Ees­ti ajal te­gut­se­nud ühing taa­sa­su­ta­da. Koos Too­mas Sil­la­maa­ga ja­gas ta ühin­gu­kaas­las­te­le pääs­te­lii­du aas­ta­käi­gu­mär­ke, mi­da an­tak­se nei­le, kes on va­ba­taht­li­kus tu­le­tõr­jes te­gut­se­nud vä­he­malt viis aas­tat. Uue mär­gi, mil­lel on kir­jas va­ba­taht­li­ku­na te­gut­se­mi­se aas­tad, saab iga viie aas­ta täi­tu­mi­se jä­rel.

Jaak Laa­nis­to on va­ba­taht­lik ol­nud üle 35 aas­ta, Raa­si­ku Tu­le­tõr­jeü­hin­gu ju­ha­tu­se tei­sed liik­med Val­de­ko Va­her ja Har­ri Al­jas­mäe said aas­ta­päe­va­mär­gid, kus on kir­jas, et nad on va­ba­taht­li­kud ol­nud 30 aas­tat, Rei­no Al­jas­mäe 20 aas­tat, Ris­to Kär­ner ja Hei­ko Al­jas­mäe 10 aas­tat, Kül­li Va­her ja Ka­rin Möl­lits 5 aas­tat. Ühin­gu juht tä­nas mee­ne­ga ka Raa­si­ku tu­le­tõr­je üle­jää­nud va­ba­taht­lik­ke – Pil­le Va­he­rit, Ee­rik Kal­ju­ran­da, Ka­lev Va­he­rit ja Erik Ten­sin­gut.

Raa­si­ku de­poo juh­ti Val­de­ko Va­he­rit tun­nus­tas Pääs­te­liit pi­kaa­ja­li­se te­ge­vu­se eest Ees­ti va­ba­taht­li­ku pääs­te aren­da­mis­se ja pa­nus­ta­mis­se hool­sus­mär­gi Kuld­rist I lii­gi­ga.

Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se ni­mel tä­nas ko­ha­lik­ke prit­su­me­hi-nai­si Aa­re Ets. Ta kin­ni­tas, et va­ba­taht­li­kud pääst­jaid on val­la­va­lit­su­se­le ol­nud aas­taid head ja usal­dus­väär­sed part­ne­rid, kel­le pa­nus tur­va­li­su­se ta­ga­mis­se on ol­nud mul­je­t­aval­dav.

„Soo­vin, et ühin­gul oleks ka edas­pi­di õhi­na­põ­hi­sust, sest pa­ra­ku on see te­ge­vus suu­res­ti õhi­na­põ­hi­ne,“ sõ­nas ta ning an­dis Val­de­ko Va­he­ri­le üle sü­gi­sel ko­da­ni­ku­päe­val mää­ra­tud val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­ja pi­kaa­ja­li­se va­ba­taht­li­ku töö eest tu­le­tõr­jeau­to ja de­poo kor­ras­hoiul.
Kauaaeg­se koos­töö eest tä­nas Raa­si­ku va­ba­taht­lik­ke ka Keh­ra kut­se­li­se pääs­te­ko­man­do pea­lik Ai­var Ka­ri. Ta mee­nu­tas, et Keh­ra ko­man­do sai 25 aas­tat ta­ga­si al­gu­se just Raa­si­ku va­ba­taht­li­kest tu­le­tõr­ju­ja­test ja ka­hest seal­sest au­tost.

„Tä­nu, mi­da tei­le aval­da­me, ei kom­pen­see­ri te­ge­li­kult se­da tööd. Ra­hu­lo­lu, mis sel­lest igaü­he­le jääb, on­gi tõe­näo­li­selt ai­nu­ke kom­pen­sat­sioon. Rik­kaks sel­le töö­ga ei saa, äär­mi­sel ju­hul saab ai­nult õnd­saks, aga ka see on täh­tis. On täh­tis, kui saad ühel päe­val öel­da, et olen püüd­nud ol­la hea ini­me­ne ja mul­le meel­dib, et mu lap­sed on sa­ma­su­gu­sed,“ mär­kis Too­mas Sil­la­maa pääs­te­lii­du nõu­ko­gust.

Las­te­kait­se­päe­val toi­mu­nud lah­tis­te us­te päe­val olid Raa­si­ku de­poo uk­sed ava­tud kõi­gi­le hu­vi­lis­te­le, hoo­ne et­te olid vaa­ta­mi­seks-tut­vu­mi­seks üles ri­vis­ta­tud li­saks Aru­kü­la ja Raa­si­ku va­ba­taht­li­ke kol­me­le tu­le­tõr­jeau­to­le ka Keh­ra ko­man­do kõi­ge uuem ma­sin. Va­ba­taht­li­ke pääst­ja­te ju­hen­da­mi­sel said soo­vi­jad proo­vi­da tu­le kus­tu­ta­mist väi­ke­se tu­le­kus­tu­ti­ga ning voo­li­kust vee­joa täp­set sih­ti­mist põ­le­va märk­laua­ni.

Raasiku tuletõrjedepoo on ehitatud 1936. aastal.

Te­ge­lik va­nus 92 aas­tat
Jaa­ni­päe­val saab Raa­si­ku Tu­le­tõr­jeü­hin­gu loo­mi­sest 92 aas­tat. Kui­gi tu­le­tõr­je on Raa­si­kul-Aru­kü­las ko­gu aeg ol­nud, ühing Nõu­kogude ajal enam ei te­gut­se­nud.

„Olin Aru­kü­la kol­hoo­si au­to­ma­jan­di ju­ha­ta­ja, meil oli kol­hoo­sis kolm tu­le­tõr­jeau­tot. Kui ma­jan­did ka­du­sid, läk­sid need üle val­la­le,“ rää­kis Jaak Laa­nis­to.

Oli aas­ta 1991, kol­me au­tot hoi­ti Aru­kü­las, Pe­nin­gil ja Ka­le­sil en­dis­tes kol­hoo­si ga­raažides. 1936. aas­tal ehi­ta­tud Raa­si­ku de­poo­hoo­nes olid sel ajal Har­ju­maa pääs­te­tee­nis­tu­se tu­le­tõr­jeau­tod – Keh­ras sel ajal kut­se­list ko­man­dot veel pol­nud. Sa­mad me­hed, kes kol­hoo­si-ajal tuld tõr­ju­sid, te­gut­se­sid val­la toel eda­si va­ba­taht­li­ke­na.

„Siis võe­ti vas­tu sea­dus selt­si­de koh­ta. Jaak oli tu­le­tõr­je­lii­dus ning hak­kas mei­le rää­ki­ma, et võik­si­me oma ühin­gu te­ha,“ lau­sus Har­ri Al­jas­mäe.

Üheks ajen­diks sai, et MTÜ­del oli või­ma­lus taot­le­da te­ge­vu­seks ra­ha ka mu­jalt. Kui MTÜ oli loo­dud, läks aas­ta-paar, ku­ni ühin­gut hak­kas li­saks ko­du­val­la­le toe­ta­ma ka pääs­tea­met.
Taas­loo­dud Raa­si­ku Tu­le­tõr­jeü­hin­gu asu­ta­ja­liik­meid oli viis, pea­le Jaak Laa­nis­to ja Har­ri Al­jas­mäe veel Val­de­ko Va­her, Rei­no Al­jas­mäe ja Aa­re Rei­mann, kõik sa­mad me­hed, kes olid ka se­ni ko­du­kan­dis tu­le­kah­ju­sid lik­vi­dee­ri­nud.

20 aas­tat hil­jem on ühin­gul 14 te­gut­se­vat lii­get. Töö­päe­vi, mil kee­gi va­ba­taht­li­kest on val­vel ehk val­mis au­to­roo­li hüp­pa­ma ja väl­ja sõit­ma, on aas­tas um­bes 250. Aas­tas on li­gi­kau­du pool­sa­da väl­ja­kut­set, kuid osa on sel­li­sed, kus en­ne väl­ja­sõi­tu või hil­jem, kui Aru­kü­la või Raa­si­ku tu­le­tõr­je­ma­sin teel, an­tak­se tea­da, et abi po­le va­ja.

„Kui ku­lu­põ­le­ta­mi­ne pol­nud veel ka­ris­ta­tav, oli ke­vad vä­ga töö­roh­ke aeg, nüüd on meil õn­neks ku­lu­põ­len­guid vä­ga har­va,“ sõ­nas Har­ri Al­jas­mäe, kes vii­ma­ti käis paar nä­da­lat ta­ga­si jä­rel­kus­tu­tus­töö­del lao­hoo­ne­põ­len­gul Peet­ris.

Li­saks tu­le kus­tu­ta­mi­se­le te­ge­le­vad Raa­si­ku val­la va­ba­taht­li­kud en­ne­tus­töö­ga. Aas­tas kü­las­ta­tak­se 40-50 ko­du, vaa­da­tak­se üle küt­te­sead­med, kont­rol­li­tak­se korst­na­püh­ki­ja ak­ti ja suit­suan­du­ri ole­ma­so­lu, kus po­le, sin­na viiak­se suit­suan­dur.

Va­ja on jä­rel­kas­vu
Jaak Laa­nis­to ja Har­ri Al­jas­mäe on pen­sio­niea­li­sed me­hed ja nen­de suu­rim mu­re on, kust lei­da tu­le­tõr­jeü­hin­gu­le jä­rel­kas­vu. Va­ba­taht­li­kud pääst­jad on ka Har­ri Al­jas­mäe po­jad ning Val­de­ko Va­he­ri tü­tar ja poeg, on veel noo­ri, kuid võiks ol­la roh­kem.

„Põ­hi­li­ne on, et oleks ta­he se­da tööd te­ha ja ai­da­ta kaa­sa oma ko­gu­kon­na tur­va­li­su­se ta­ga­mi­se­le,“ mär­kis Har­ri Al­jas­mäe.

Kui va­nas­ti võis kustutama pan­na igaü­he, siis nüüd võib tu­le­kah­ju­le min­na vaid koo­li­ta­tud va­ba­taht­lik. Jaak Laa­nis­to sel­gi­tas, et pääs­tea­met kor­ral­dab kol­meast­me­li­si koo­li­tu­si. Kui veel küm­me­kond aas­tat ta­ga­si pii­sas tu­le­tõr­jeau­to­ga sõit­mi­seks C-ka­te­goo­ria ju­hi­loast, siis nüüd peab tu­le­tõr­je­ma­si­na juh­ti­mi­seks ole­ma alarm­sõi­du­ki­ju­hi tun­nis­tus: „Eel­kõi­ge on­gi meil va­ja ini­me­si, ke­da saa­ta alarm­sõi­du­ki­ju­hi koo­li­tu­se­le. Sel­leks on va­ja vä­he­malt kaks aas­tat oma­da C-ka­te­goo­ria ju­hi­lu­ba ning ole­ma lä­bi­tud kõik pääs­te­ame­ti koo­li­tu­sast­med.“
Et saa­da noo­ri, kel oleks mo­ti­vat­sioo­ni va­ba­taht­lik­ku tööd te­ha, on te­ma sõ­nul tar­vis ka de­poo­hoo­ned kor­da saa­da: „Kol­hoo­sia­jal ol­di päe­vad lä­bi töö­riie­tes, nen­de­ga käi­di ma­jan­di­põl­lul, oma aia­maal, võis min­na ka tu­le­kah­ju­le. Tä­na­päe­val on ini­mes­tel puh­tad rii­ded sel­jas, kus­tu­tus­töö­del käiak­se spet­siaal­se­te riie­te­ga, peab ole­ma koht, kus neid hoi­da ja end pes­ta.“

Koos­töös val­la­va­lit­su­se­ga esi­ta­ti tä­na­vu Lea­der-prog­ram­mi taot­lus saa­da toe­tust Aru­kül­la uue de­poo­hoo­ne ehi­ta­mi­seks. Raa­si­ku üle 80 aas­ta­se de­poo re­no­vee­ri­mi­ne on sel­le tõt­tu esial­gu oo­tel.

Kol­ga Va­ba­taht­lik Tu­le­tõr­jeü­hing on asu­ta­tud üle 13 aas­ta ta­ga­si, veeb­rua­ris 2006.
Aeg­vii­du Pää­ste­selts on te­gut­se­nud 11 aas­tat, asu­ta­ti märt­sis 2008.
Kuu­sa­lu Va­ba­taht­li­ke Selts on loo­dud roh­kem kui 7 aas­tat ta­ga­si, veeb­rua­ris 2012.