Raa­si­ku Tu­le­tõr­jeü­hing tä­his­tas taas­loo­mi­se 20. aas­ta­päe­va lah­tis­te us­te päe­va­ga

1074
Raasiku Tuletõrjeühingu liikmed HEIKO ALJASMÄE, HARRI ALJASMÄE, REINO ALJASMÄE, JAAK LAANISTO, ERIK TENSING, VALDEKO VAHER, EERIK KALJURAND, KÜLLI VAHER, PILLE VAHER, KARIN MÖLLITS, KALEV VAHER ja RISTO KÄRNER.

Kaks su­ve ta­ga­si 90. sün­ni­päe­va tä­his­ta­nud Raa­si­ku Tu­le­tõr­jeü­hing taas­ta­ti 1999. aas­tal.

„Sel­lis­tes koh­ta­des käies on ala­ti soe tun­ne ja sees väi­ke vä­re­lus. Kui­gi Raa­si­ku on lin­na­lä­he­da­ne koht, on siin maa­piir­kond ja ini­me­sed saa­vad aru, et pea­vad mu­ret­se­ma oma rõõ­mu­de-mu­re­de eest ise,“ üt­les Pääs­te­lii­du nõu­ko­gu lii­ge Too­mas Sil­la­maa lau­päe­val, 1. juu­nil Raa­si­ku Tu­le­tõr­jeü­hin­gu juu­be­lil.

Raa­si­ku Tu­le­tõr­jeü­hin­gu ju­ha­tu­se lii­ge Jaak Laa­nis­to mee­nu­tas, et 1999. aas­tal, kui Raa­si­ku vald soo­vis ku­na­gi­sed kol­hoo­si tu­le­tõr­jeau­tod va­ba­taht­li­ke­le tõr­ju­ja­te­le üle an­da, tu­li te­ha kii­re ot­sus ja Ees­ti ajal te­gut­se­nud ühing taa­sa­su­ta­da. Koos Too­mas Sil­la­maa­ga ja­gas ta ühin­gu­kaas­las­te­le pääs­te­lii­du aas­ta­käi­gu­mär­ke, mi­da an­tak­se nei­le, kes on va­ba­taht­li­kus tu­le­tõr­jes te­gut­se­nud vä­he­malt viis aas­tat. Uue mär­gi, mil­lel on kir­jas va­ba­taht­li­ku­na te­gut­se­mi­se aas­tad, saab iga viie aas­ta täi­tu­mi­se jä­rel.

Jaak Laa­nis­to on va­ba­taht­lik ol­nud üle 35 aas­ta, Raa­si­ku Tu­le­tõr­jeü­hin­gu ju­ha­tu­se tei­sed liik­med Val­de­ko Va­her ja Har­ri Al­jas­mäe said aas­ta­päe­va­mär­gid, kus on kir­jas, et nad on va­ba­taht­li­kud ol­nud 30 aas­tat, Rei­no Al­jas­mäe 20 aas­tat, Ris­to Kär­ner ja Hei­ko Al­jas­mäe 10 aas­tat, Kül­li Va­her ja Ka­rin Möl­lits 5 aas­tat. Ühin­gu juht tä­nas mee­ne­ga ka Raa­si­ku tu­le­tõr­je üle­jää­nud va­ba­taht­lik­ke – Pil­le Va­he­rit, Ee­rik Kal­ju­ran­da, Ka­lev Va­he­rit ja Erik Ten­sin­gut.

Raa­si­ku de­poo juh­ti Val­de­ko Va­he­rit tun­nus­tas Pääs­te­liit pi­kaa­ja­li­se te­ge­vu­se eest Ees­ti va­ba­taht­li­ku pääs­te aren­da­mis­se ja pa­nus­ta­mis­se hool­sus­mär­gi Kuld­rist I lii­gi­ga.

Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se ni­mel tä­nas ko­ha­lik­ke prit­su­me­hi-nai­si Aa­re Ets. Ta kin­ni­tas, et va­ba­taht­li­kud pääst­jaid on val­la­va­lit­su­se­le ol­nud aas­taid head ja usal­dus­väär­sed part­ne­rid, kel­le pa­nus tur­va­li­su­se ta­ga­mis­se on ol­nud mul­je­t­aval­dav.

„Soo­vin, et ühin­gul oleks ka edas­pi­di õhi­na­põ­hi­sust, sest pa­ra­ku on see te­ge­vus suu­res­ti õhi­na­põ­hi­ne,“ sõ­nas ta ning an­dis Val­de­ko Va­he­ri­le üle sü­gi­sel ko­da­ni­ku­päe­val mää­ra­tud val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­ja pi­kaa­ja­li­se va­ba­taht­li­ku töö eest tu­le­tõr­jeau­to ja de­poo kor­ras­hoiul.
Kauaaeg­se koos­töö eest tä­nas Raa­si­ku va­ba­taht­lik­ke ka Keh­ra kut­se­li­se pääs­te­ko­man­do pea­lik Ai­var Ka­ri. Ta mee­nu­tas, et Keh­ra ko­man­do sai 25 aas­tat ta­ga­si al­gu­se just Raa­si­ku va­ba­taht­li­kest tu­le­tõr­ju­ja­test ja ka­hest seal­sest au­tost.

„Tä­nu, mi­da tei­le aval­da­me, ei kom­pen­see­ri te­ge­li­kult se­da tööd. Ra­hu­lo­lu, mis sel­lest igaü­he­le jääb, on­gi tõe­näo­li­selt ai­nu­ke kom­pen­sat­sioon. Rik­kaks sel­le töö­ga ei saa, äär­mi­sel ju­hul saab ai­nult õnd­saks, aga ka see on täh­tis. On täh­tis, kui saad ühel päe­val öel­da, et olen püüd­nud ol­la hea ini­me­ne ja mul­le meel­dib, et mu lap­sed on sa­ma­su­gu­sed,“ mär­kis Too­mas Sil­la­maa pääs­te­lii­du nõu­ko­gust.

Las­te­kait­se­päe­val toi­mu­nud lah­tis­te us­te päe­val olid Raa­si­ku de­poo uk­sed ava­tud kõi­gi­le hu­vi­lis­te­le, hoo­ne et­te olid vaa­ta­mi­seks-tut­vu­mi­seks üles ri­vis­ta­tud li­saks Aru­kü­la ja Raa­si­ku va­ba­taht­li­ke kol­me­le tu­le­tõr­jeau­to­le ka Keh­ra ko­man­do kõi­ge uuem ma­sin. Va­ba­taht­li­ke pääst­ja­te ju­hen­da­mi­sel said soo­vi­jad proo­vi­da tu­le kus­tu­ta­mist väi­ke­se tu­le­kus­tu­ti­ga ning voo­li­kust vee­joa täp­set sih­ti­mist põ­le­va märk­laua­ni.

Raasiku tuletõrjedepoo on ehitatud 1936. aastal.

Te­ge­lik va­nus 92 aas­tat
Jaa­ni­päe­val saab Raa­si­ku Tu­le­tõr­jeü­hin­gu loo­mi­sest 92 aas­tat. Kui­gi tu­le­tõr­je on Raa­si­kul-Aru­kü­las ko­gu aeg ol­nud, ühing Nõu­kogude ajal enam ei te­gut­se­nud.

„Olin Aru­kü­la kol­hoo­si au­to­ma­jan­di ju­ha­ta­ja, meil oli kol­hoo­sis kolm tu­le­tõr­jeau­tot. Kui ma­jan­did ka­du­sid, läk­sid need üle val­la­le,“ rää­kis Jaak Laa­nis­to.

Oli aas­ta 1991, kol­me au­tot hoi­ti Aru­kü­las, Pe­nin­gil ja Ka­le­sil en­dis­tes kol­hoo­si ga­raažides. 1936. aas­tal ehi­ta­tud Raa­si­ku de­poo­hoo­nes olid sel ajal Har­ju­maa pääs­te­tee­nis­tu­se tu­le­tõr­jeau­tod – Keh­ras sel ajal kut­se­list ko­man­dot veel pol­nud. Sa­mad me­hed, kes kol­hoo­si-ajal tuld tõr­ju­sid, te­gut­se­sid val­la toel eda­si va­ba­taht­li­ke­na.

„Siis võe­ti vas­tu sea­dus selt­si­de koh­ta. Jaak oli tu­le­tõr­je­lii­dus ning hak­kas mei­le rää­ki­ma, et võik­si­me oma ühin­gu te­ha,“ lau­sus Har­ri Al­jas­mäe.

Üheks ajen­diks sai, et MTÜ­del oli või­ma­lus taot­le­da te­ge­vu­seks ra­ha ka mu­jalt. Kui MTÜ oli loo­dud, läks aas­ta-paar, ku­ni ühin­gut hak­kas li­saks ko­du­val­la­le toe­ta­ma ka pääs­tea­met.
Taas­loo­dud Raa­si­ku Tu­le­tõr­jeü­hin­gu asu­ta­ja­liik­meid oli viis, pea­le Jaak Laa­nis­to ja Har­ri Al­jas­mäe veel Val­de­ko Va­her, Rei­no Al­jas­mäe ja Aa­re Rei­mann, kõik sa­mad me­hed, kes olid ka se­ni ko­du­kan­dis tu­le­kah­ju­sid lik­vi­dee­ri­nud.

20 aas­tat hil­jem on ühin­gul 14 te­gut­se­vat lii­get. Töö­päe­vi, mil kee­gi va­ba­taht­li­kest on val­vel ehk val­mis au­to­roo­li hüp­pa­ma ja väl­ja sõit­ma, on aas­tas um­bes 250. Aas­tas on li­gi­kau­du pool­sa­da väl­ja­kut­set, kuid osa on sel­li­sed, kus en­ne väl­ja­sõi­tu või hil­jem, kui Aru­kü­la või Raa­si­ku tu­le­tõr­je­ma­sin teel, an­tak­se tea­da, et abi po­le va­ja.

„Kui ku­lu­põ­le­ta­mi­ne pol­nud veel ka­ris­ta­tav, oli ke­vad vä­ga töö­roh­ke aeg, nüüd on meil õn­neks ku­lu­põ­len­guid vä­ga har­va,“ sõ­nas Har­ri Al­jas­mäe, kes vii­ma­ti käis paar nä­da­lat ta­ga­si jä­rel­kus­tu­tus­töö­del lao­hoo­ne­põ­len­gul Peet­ris.

Li­saks tu­le kus­tu­ta­mi­se­le te­ge­le­vad Raa­si­ku val­la va­ba­taht­li­kud en­ne­tus­töö­ga. Aas­tas kü­las­ta­tak­se 40-50 ko­du, vaa­da­tak­se üle küt­te­sead­med, kont­rol­li­tak­se korst­na­püh­ki­ja ak­ti ja suit­suan­du­ri ole­ma­so­lu, kus po­le, sin­na viiak­se suit­suan­dur.

Va­ja on jä­rel­kas­vu
Jaak Laa­nis­to ja Har­ri Al­jas­mäe on pen­sio­niea­li­sed me­hed ja nen­de suu­rim mu­re on, kust lei­da tu­le­tõr­jeü­hin­gu­le jä­rel­kas­vu. Va­ba­taht­li­kud pääst­jad on ka Har­ri Al­jas­mäe po­jad ning Val­de­ko Va­he­ri tü­tar ja poeg, on veel noo­ri, kuid võiks ol­la roh­kem.

„Põ­hi­li­ne on, et oleks ta­he se­da tööd te­ha ja ai­da­ta kaa­sa oma ko­gu­kon­na tur­va­li­su­se ta­ga­mi­se­le,“ mär­kis Har­ri Al­jas­mäe.

Kui va­nas­ti võis kustutama pan­na igaü­he, siis nüüd võib tu­le­kah­ju­le min­na vaid koo­li­ta­tud va­ba­taht­lik. Jaak Laa­nis­to sel­gi­tas, et pääs­tea­met kor­ral­dab kol­meast­me­li­si koo­li­tu­si. Kui veel küm­me­kond aas­tat ta­ga­si pii­sas tu­le­tõr­jeau­to­ga sõit­mi­seks C-ka­te­goo­ria ju­hi­loast, siis nüüd peab tu­le­tõr­je­ma­si­na juh­ti­mi­seks ole­ma alarm­sõi­du­ki­ju­hi tun­nis­tus: „Eel­kõi­ge on­gi meil va­ja ini­me­si, ke­da saa­ta alarm­sõi­du­ki­ju­hi koo­li­tu­se­le. Sel­leks on va­ja vä­he­malt kaks aas­tat oma­da C-ka­te­goo­ria ju­hi­lu­ba ning ole­ma lä­bi­tud kõik pääs­te­ame­ti koo­li­tu­sast­med.“
Et saa­da noo­ri, kel oleks mo­ti­vat­sioo­ni va­ba­taht­lik­ku tööd te­ha, on te­ma sõ­nul tar­vis ka de­poo­hoo­ned kor­da saa­da: „Kol­hoo­sia­jal ol­di päe­vad lä­bi töö­riie­tes, nen­de­ga käi­di ma­jan­di­põl­lul, oma aia­maal, võis min­na ka tu­le­kah­ju­le. Tä­na­päe­val on ini­mes­tel puh­tad rii­ded sel­jas, kus­tu­tus­töö­del käiak­se spet­siaal­se­te riie­te­ga, peab ole­ma koht, kus neid hoi­da ja end pes­ta.“

Koos­töös val­la­va­lit­su­se­ga esi­ta­ti tä­na­vu Lea­der-prog­ram­mi taot­lus saa­da toe­tust Aru­kül­la uue de­poo­hoo­ne ehi­ta­mi­seks. Raa­si­ku üle 80 aas­ta­se de­poo re­no­vee­ri­mi­ne on sel­le tõt­tu esial­gu oo­tel.

Kol­ga Va­ba­taht­lik Tu­le­tõr­jeü­hing on asu­ta­tud üle 13 aas­ta ta­ga­si, veeb­rua­ris 2006.
Aeg­vii­du Pää­ste­selts on te­gut­se­nud 11 aas­tat, asu­ta­ti märt­sis 2008.
Kuu­sa­lu Va­ba­taht­li­ke Selts on loo­dud roh­kem kui 7 aas­tat ta­ga­si, veeb­rua­ris 2012.

Eelmine artikkelKol­ga võist­kond või­tis „Mi­ni­tur­nii­ri“ ja sõp­rus­koh­tu­mi­se „Mne­mo­tur­nii­ri“ tar­ka­de klu­bi­ga
Järgmine artikkelKeh­ra koo­li­tüd­ru­ku ME­LIS­SA VEE­TÕUS­ME pilt on lau­lu­peo joo­nis­tus­võist­lus­te pa­ri­ma­te seas