Raa­si­ku tu­le­tõr­jeü­hin­gu juu­be­li­peo pa­raad tõi rah­va tee­de äär­de

2331
Raasiku tuletõrjeühingu lipu tegi Mistra, õnnistas õpetaja JAAN NUGA, lipuvalves olid ühingu juhatuse liikmed HARRI ALJASMÄE, VALDEKO VAHER, JAAK LAANISTO.

Raasiku vabatahtlik tuletõrjeühing tähistas 90. sün­ni­päe­va li­pu õn­nis­ta­mi­se, pääs­teau­to­de pa­raa­di, pi­du­kõ­ne­de ja tor­di­söö­mi­se­ga.

26 tuletõrje rongkäik-2Kui pääs­teau­to­de ko­lonn hak­kas nel­ja­päe­val, 22. juu­nil si­ree­ni­de saa­tel Raa­si­ku ki­ri­ku juu­rest Aru­kü­la lau­lu­väl­ja­ku­le lii­ku­ma, tu­lid ini­me­sed tee­de äär­de. Mõ­ned, kes pol­nud juu­be­li­peost kuul­nud, olid eh­mu­nud, üle­jää­nud ela­sid leh­vi­ta­des kaa­sa.
Nii suu­re­joo­ne­list sün­ni­päe­va­pi­du ei osa­nud Raa­si­ku va­ba­taht­li­kud tu­le­tõr­ju­jad loo­ta, kuid tõ­de­sid pä­rast pi­du, et soov oli­gi te­ki­ta­da ele­vust ning tuua ko­gu pääs­te­töö­ga seon­duv rah­va et­te. Sel­lest oli MTÜ Raa­si­ku Tu­le­tõr­jeü­hing ju­ha­tu­se liik­me Jaak Laa­nis­to sõ­nul ka­su, sest sün­ni­päe­va pi­du­lik osa oli Aru­kü­la lau­lu­väl­ja­kul koos jaa­ni­peo­ga, kus osa­le­jaid li­gi pool tu­hat. Seal as­tus mõ­ni­gi tu­le­tõr­ju­ja­te­le li­gi, uu­ri­ti töö koh­ta ning võe­ti mõt­le­mi­sae­ga ühin­gu­ga lii­tu­mi­seks. Tu­le­tõr­jeü­hin­gu liik­me­te ning kü­la­lis­te sõ­na­võt­tu­deks-tä­na­mis­teks te­gi jaa­ni­peo­le kut­su­tud Ku­ker­pil­lid esi­ne­mi­ses pau­si.
Tu­le­tõr­jeü­hin­gu sün­ni­päev al­gas Raa­si­kul Pae tä­na­val tu­le­tõr­je­de­poos. Sel­le 1936. aas­tal ehi­ta­tud hoo­ne sai tu­le­tõr­jeü­hing val­lalt ka­su­ta­mi­seks paar aas­tat ta­ga­si. Nüüd­seks on seal Val­de­ko Va­he­ri eest­ve­da­mi­sel lõppenud sa­ni­taar­re­mon­t, kuid pääst­ja­te sõ­nul on veel pal­ju te­ha, et edas­pi­di saaks sin­na vas­tu võt­ta uue tu­le­tõr­jeau­to.

Lipp Mist­ra-Au­te­xilt
De­poost lii­ku­sid pi­du­li­sed Har­ju-Jaa­ni ki­ri­kus­se ühin­gu li­pu õn­nis­ta­mist­se­re­moo­nia­le.
Jaak Laa­nis­to kõ­ne­les, et ühin­gul oli ka va­na lipp, mil­lel aas­taar­vud 1927-1939. See on prae­gu hoiul tu­le­tõr­je­muu­seu­mis.
Uue li­pu val­mis­tas ühin­gu­le Raa­si­ku et­te­võ­te Mist­ra-Au­tex. Li­pu ühel pool on Raa­si­ku val­la süm­boo­li­ka, tei­sel Raa­si­ku tu­le­tõr­jeü­hin­gu ki­ri. Li­pu­var­das­se lõid süm­bool­selt nae­lad Mist­ra-Au­te­xi juht Priit Tamm, Raa­si­ku val­la­va­nem Rai­vo Uuk­ki­vi, liik­me­te ja ju­ha­tu­se nae­la lõi sis­se Har­ri Al­jas­mäe. Li­pu õn­nis­tas Har­ju-Jaa­ni ko­gu­du­se õpe­ta­ja Jaan Nu­ga.
Pä­rast tse­re­moo­niat al­gas ki­ri­ku eest pa­raad. Kõi­ge ees lah­ti­ses au­tos ühin­gu liik­med li­pu­ga ning kas­tiau­tos Tal­lin­na tu­le­tõr­jeü­hin­gu or­kes­ter, see­jä­rel Raa­si­ku pääs­teau­tod, piir­kon­na va­ba­taht­li­ke ja kut­se­lis­te ko­man­do­de ma­si­nad ning kü­la­lis­te au­tod.
Pea­tu­sed olid Raa­si­ku Kon­su­mi ees ning sa­mal päe­val ava­tud tam­me­par­gi juu­res. Aru­kü­las sei­sa­ta­ti rah­va­ma­ja par­ki­misp­lat­sil. Aru­kül­la sõi­de­ti lä­bi Pe­nin­gi, ko­lon­ni kii­rus oli 20-30 ki­lo­meet­rit tun­nis, sõi­du­ki­te ri­vi ve­nis ko­ha­ti mit­me ki­lo­meet­ri pik­ku­seks.
Siht­punk­tis Aru­kü­la lau­lu­väl­ja­kul käis tu­leõr­jeau­to­de saa­bu­des jaa­ni­pi­du. Pääs­teau­tod jäid seis­ma lau­lu­väl­ja­ku ta­gu­mis­se äär­de.

Järg­mi­sel aas­ta jäl­le juu­bel
Jaak Laa­nis­to rää­kis peol, et 1927. aas­ta ke­va­del ot­sus­ta­sid Raa­si­ku val­la ta­lu­ni­kud, pood­ni­kud, töös­tu­rid ja amet­ni­kud ha­ka­ta koos tu­le­ga võit­le­ma, sel­leks loo­di ühing. Prae­gu­se Raa­si­ku val­la ter­ri­too­riu­mil oli 1926. aas­tal asu­ta­tud Pe­nin­gi va­ba­taht­lik tu­le­tõr­jeü­hing, 1936. aas­tal asu­ta­ti ühing Aru­kü­las, mis kuu­lus too­na Rae val­da. Ku­ni 1993. aas­ta­ni oli ühing Har­ju ra­joo­nis A-gru­pi ko­man­do­de hul­gas, kus oli iga­päe­va­ne val­ve. Ühin­gu taas­ta­sid 1998. aas­tal MTÜ­na Jaak Laa­nis­to, Har­ri Al­jas­mäe, Aa­re Rei­mann, Val­de­ko Va­her ja Rei­no Al­jas­mäe. Järg­mi­sel aas­tal on see­ga MTÜ 20. sün­ni­päev.
Jaak Laa­nis­to sõ­nas, et prae­gu on ühin­gul 4 pääs­teau­tot, mil­le­ga tu­leb aas­tas väl­ja sõi­ta kesk­mi­selt 25-30 kor­da. Ta li­sas, et see arv vä­he­neb iga aas­ta­ga, ka­ha­neb ka tu­le­kah­ju­des huk­ku­nu­te arv. Ühing teeb ka ko­du­nõus­ta­mi­si, tä­na­vu on plaa­nis kü­las­ta­da vä­he­malt 50 ma­ja­pi­da­mist. Liik­me­te arv ühin­gus on prae­gu 12, iga aas­ta­ga tu­leb kee­gi juur­de, kuid abi­kä­si on en­di­selt va­ja.
Jaak Laa­nis­to an­dis tä­nu­kir­jad ühin­gu ak­tiiv­se­ma­te­le liik­me­te­le, toe­ta­ja­te­le ning naa­ber­ko­man­do­de-ühin­gu­te esin­da­ja­te­le.
Põh­ja-Ees­ti pää­se­te­kes­ku­se esin­da­jad tä­na­sid Har­ri Al­jas­mäed ja Jaak Laa­nis­tot. Ees­ti tu­le­tõr­je­lii­du ja pääs­te­lii­du ju­ha­tus and­sid Ees­ti va­ba­taht­li­ku pääs­te aren­da­mis­se pa­nus­ta­tud pi­kaa­ja­li­se te­ge­vu­se eest hool­sus­mär­gi hõ­be­me­da­li­ga Rei­no Al­jas­mäe­le ja Val­de­ko Va­he­ri­le.
Tal­lin­na tu­le­tõr­jeü­hing tä­nas pi­kaa­ja­li­se tu­le­mus­li­ku töö eest tee­ne­te­me­da­li­ga Ka­rin Möl­lit­sat ja Kül­li Va­he­rit.
Hil­jem pak­ku­sid va­ba­taht­li­kud tu­le­tõr­ju­jad kü­la­lis­te­le suu­pis­teid ja tor­ti. Kes soo­vis, võis õn­ne­loo­si võt­ta va­nast tu­le­tõr­je loo­si­rat­tast, mis val­mis­ta­tud 1927. aas­tal ning lei­tud de­poo pöö­nin­gult re­mon­di käi­gus.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu ja Lok­sa liit­mi­ne ol­nuks ai­nuõi­ge samm hal­dus­re­for­mi õn­nes­tu­mi­se teel
Järgmine artikkelAru­kü­la Tal­lin­na maan­tee kerg­liik­lus­tee saab jaa­ni­päe­vaks as­fal­di