Raa­si­ku ta­su­ta ron­gi­sõit te­ki­tab taotlejates se­ga­dust

1339

Sot­siaal­mee­dias aru­ta­tak­se, mis tin­gi­mus­tel saab Raa­si­ku val­la laps ron­gi­ga ta­su­ta sõi­ta.

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu võt­tis möö­du­nud aas­tal vas­tu ron­gi­sõi­du­soo­dus­tu­se kor­ra. Ta­su­ta saa­vad sõi­ta 7-19aas­ta­sed lap­sed, kes on koos oma mõ­le­ma va­ne­ma või ük­sik­va­ne­ma­ga Raa­si­ku val­la ko­da­ni­kud möö­du­nud aas­ta 31. det­semb­ri sei­su­ga. Toe­tu­se saa­mi­seks tu­leb esi­ta­da aval­dus.
In­ter­ne­tis „Raa­si­ku val­la kuu­lu­ta­ja” gru­pis tek­kis aga aru­te­lu – val­la pi­kaaeg­ne ko­da­nik oli nör­di­nud, et mää­ru­se se­le­tus­kir­jas on aval­dus­te esi­ta­mi­se täh­taeg 2. jaa­nuar. Ta li­sas, et ei mär­ga­nud se­da kuu­päe­va ning ar­vas, et kui taot­lus esi­ta­da hil­jem, hak­kab soo­dus­tus keh­ti­ma al­les su­vel, kui ni­me­kir­jad taas üle vaa­da­tak­se. Kom­men­taa­ri­dest sel­gus, et ta­su­ta ron­gi­sõi­du mää­rust on mõis­te­tud eri­ne­valt.
Pos­ti­tu­se­le rea­gee­ris val­la­va­nem Rai­vo Uuk­ki­vi, kes olu­kor­da sel­gi­tas: „Mää­ru­ses on, et ta­su­ta ron­gi­sõi­du saa­mi­se tin­gi­mus on re­gist­ris ole­mi­ne möö­du­nud aas­ta 31. det­semb­ri sei­su­ga või käes­­ole­va aas­ta 30. juu­ni sei­su­ga. Mää­ru­se es­ma­se ra­ken­da­mi­se koh­ta oli se­le­tus­kir­jas, et need, kes 2. jaa­nua­ri sei­su­ga on aval­du­sed esi­ta­nud, saa­vad ha­ka­ta ta­su­ta sõit­ma 9. jaa­nua­rist ehk pä­rast koo­li­va­hea­ja lõp­pu. Mil­le­gi tõt­tu oli 2. jaa­nua­ri võe­tud kui vii­mast või­ma­lust, kui peaks ole­ma aval­dus esi­ta­tud ja need, kes hil­jem aval­du­se esi­ta­vad, saa­vad soo­dus­tust nau­ti­ma asu­da al­les poo­le aas­ta pä­rast.”
Ta üt­les, et kui 7-19aas­ta­ne laps ja te­ma mõ­le­mad va­ne­mad või ük­sik­va­nem on ol­nud 31. det­semb­ri sei­su­ga Raa­si­ku val­la re­gist­ris, või­vad nad esi­ta­da ta­su­ta sõi­du aval­du­si jät­ku­valt ja nad re­gist­ree­ri­tak­se soo­dus­tu­se saa­jaks vii­vi­tu­se­ga, mis on El­ro­ni­le va­ja­lik nen­de sis­se vii­mi­seks oma süs­tee­mi: „Eel­da­me, et see vii­vi­tus on um­bes nä­dal ae­ga aval­du­se esi­ta­mi­sest.”
Ta li­sas, et kes re­gist­ree­rib end val­la­ko­da­ni­kuks pä­rast möö­du­nud aas­ta 31. det­semb­rist, te­kib õi­gus toe­tust saa­da käes­ole­val aas­tal pä­rast 30. juu­nit.
Val­la­va­nem pa­lus va­ban­dust se­ga­du­se pä­rast ning kut­sus üles jät­ku­valt aval­du­si esi­ta­ma: „Val­la­va­lit­su­sel po­le vä­hi­mat­ki ees­mär­ki tri­ki­ta­da ja mää­ru­se tin­gi­mu­si täit­nuid toe­tu­se­ta jät­ta. Vas­tu­pi­di, val­la­va­lit­su­se töö­ta­jad on ai­da­nud iga­ti kaa­sa aval­dus­te täit­mi­se­le kut­su­des. Kõi­ge kii­re­mi­ni saab prob­lee­mid la­hen­da­da, kui nen­dest rää­gi­tak­se, kuid rää­ki­ma peab õi­ges ko­has. Sel­le toe­tu­se mõt­tes on õi­ge koht val­la­va­lit­sus.”
7-19aas­ta­seid õpi­la­si elab Raa­si­ku val­las 812. Möö­du­nud nä­da­la sei­su­ga oli taot­lus esi­ta­tud 45 prot­sen­di ehk 365 lap­se koh­ta.
Val­la­va­nem lau­sus, et vä­ga pal­ju taot­lu­si on tul­nud val­la kõi­ki­dest kü­la­dest, õpi­las­te ar­vust prot­sen­tuaal­selt kõi­ge roh­kem Rät­la ja Iga­ve­re kü­last: „See­ga po­le alust kar­tu­sel, et raud­tee­jaa­ma­dest kau­ge­mal asu­jad toe­tust ei ka­su­ta ning oleks see­ga kui­da­gi disk­ri­mi­nee­ri­tud.”