Raa­si­ku spor­di­hoo­ne ehi­tu­sel tu­leb pea­gi sa­ri­ka­pi­du

1601
Raasiku spordihoone on saavutanud oma kõrguse. Väliselt on spordihoone planeeritud olemasoleva koolihoonega värvilahenduselt ja stiililt kooskõlla.

Tööd on graa­fi­kus, eral­di tu­leb juur­de pro­jek­tee­ri­da soo­ja­sõlm.

Raa­si­ku spordi­hoo­ne ehi­tu­sel löö­di kopp maas­se möö­du­nud aas­ta lõ­pus. Tööd al­ga­sid keld­ri­kor­ru­se ra­ja­mi­se­ga, nüüd­seks on hoo­ne pla­nee­ri­ta­va kõr­gu­se saa­vu­ta­nud, osa­li­selt on peal ka ju­ba ka­tus. Sa­ri­ka­peo aja le­pi­vad ehi­ta­ja OÜ Nord­lin Ehi­tus, val­la­va­lit­sus ja koo­li­pe­re kok­ku järg­mi­sel ehi­tus­koo­so­le­kul.

Val­la­va­nem And­re Sepp üt­les, et ehi­tus­tööd on graa­fi­kus. Re­gu­laar­selt igal tei­si­päe­val on ehi­tus­koo­so­le­kud. Prob­leem on küt­te­la­hen­du­se­ga – val­la­va­nem sel­gi­tas, et ka­het­sus­väär­selt ei ar­ves­ta­tud koo­li juur­dee­hi­tu­se pro­jek­tee­ri­mi­sel spor­di­hoo­ne­ga li­san­du­va li­sa­res­sur­si­ga. Nüüd tu­leb eral­di pla­nee­ri­da, pro­jek­tee­ri­da ja ehi­ta­da uus soo­ja­sõlm. Kui pal­ju see võib maks­ma min­na, val­la­va­nem veel öel­da ei osa­nud, kuid hin­nan­gu­li­selt tu­leb töö eest ta­su­da 8000-9000 eu­rot.

Kor­ral­da­tud on suu­re spor­di­saa­li si­sus­tu­se han­ge. Väik­se­ma­te saa­li­de, ka jõu­saa­li si­sus­tu­se han­ked on veel oo­tel. Li­saks suu­re­le saa­li­le on plaa­nis ra­ja­da 4 väik­se­mat saa­li, mi­da saab ka­su­ta­da tree­nin­gu­teks, mis nii pal­ju ruu­mi ei va­ja. Keld­ri­kor­ru­se­le tu­le­vad ka riie­tus- ja pe­su­ruu­mid. Suu­res saa­lis saab ha­ka­ta män­gi­ma eri pal­li­män­ge, suu­re osa tren­niae­ga­dest saab en­da­le Raa­si­ku jalg­pal­lik­lu­bi Jo­ker, kes se­ni on pi­da­nud tal­ve­hooa­jal tree­nin­gu­teks ka­su­ta­ma Raa­si­ku koo­li au­lat või Raa­si­ku Elekt­ri spor­di­saa­li.

Spor­di­hoo­ne peaks val­mis saa­ma uue õp­peaas­ta al­gu­seks ning lä­heb maks­ma um­bes 2,5 mil­jo­nit eu­rot.

Eelmine artikkelAru­kü­la koo­li ja staa­dio­ni ehi­tu­se pro­jek­ti­juht on VKM Kon­sult OÜ
Järgmine artikkelJalg­pal­lur ja tree­ner RE­NE LILL: „Raa­si­ku staa­dion va­jaks aas­ta­ring­seks ka­su­ta­mi­seks kat­te­hal­li.”