Raa­si­ku noor­te fo­to­kon­kur­sil on 20 pil­ti

1116

Raa­si­ku rah­va­ma­jas saab veel ree­de­ni va­li­da oma lem­mik­fo­to ja sel­le poolt hää­le­ta­da.

Raa­si­ku val­la juu­be­li­nä­da­lal olid Raa­si­ku rah­va­ma­jas kor­ra­ga kolm näi­tust: raa­ma­tu­ko­gu aja­loo­näi­tus lõp­pes möö­du­nud nä­da­la­ga, kuid Raa­si­ku las­teaia õpe­ta­ja­te maa­li­näi­tus Er­ne­sak­sa saa­lis ning Raa­si­ku põ­hi­koo­li õpi­las­te fo­to­näi­tus all­kor­ru­se fua­jees on veel ava­tud.
Fo­to­näi­tu­se kor­ral­das noor­soo­töö­ta­ja, Raa­si­ku koo­li hu­vi­juht An­ge­la Al­lik. Kon­kur­si kuu­lu­tas ta väl­ja aas­ta al­gu­ses ning veeb­ruar oli noor­tel fo­to­ja­hi kuu, kus tu­li pil­te jääd­vus­ta­da tee­mal „Raa­si­ku vald lä­bi noor­te sil­ma­de”.
An­ge­la Al­lik: „Tu­li pä­ris hu­vi­ta­vaid töid, noor­tel on hu­vi­ta­vaid lä­he­ne­mis­nur­ki. Veeb­rua­ris oli hea pil­dis­ta­da, il­ma oli igasu­gust.”
Kok­ku saa­deti kon­kur­si­le 26 tööd. Esi­me­se va­li­ku te­gi žü­rii Õn­ne­la Met­saorg, Hel­le Va­ga, Mar­ju Kond­rat­jev, Ai­vo Aran­di ja He­li Ka­ru, kes va­li­sid näi­tu­se­le 20 pa­ri­mat. An­ge­la Al­lik pa­ni fo­tod Raa­si­ku val­la juu­be­li­nä­da­la al­gu­ses näi­tu­se­le ning al­gas hää­le­tus rah­va lem­mi­ku­te leid­mi­seks.
Igal fo­tol on num­ber ja fua­jees on loosikast, saab hääletada oma lem­mi­kute poolt. Enim hää­li saa­nud fo­tod on võit­jad. Autorite au­ta­sus­ta­mi­se plaa­nib An­ge­la Al­lik te­ha ree­del, vii­ma­sel koo­li­päe­val en­ne ke­vad­va­heae­ga.
Ta lau­sus, et hää­le­ta­mas on käi­nud ju­ba nii pi­si­ke­sed lap­sed kui ka mem­med.