Raa­si­ku, Kuu­sa­lu ja Ani­ja jalg­pal­lu­ri­tel oli või­du­kas nä­dal

995

Möö­du­nud nä­da­lal võt­sid Ees­ti jalg­pal­li­meist­ri­võist­lus­tel või­te nii Raa­si­ku FC Jo­ke­ri, Kuu­sa­lu Ra­da kui Ani­ja JK võist­kon­nad.
Esi­lii­ga Bs män­giv Raa­si­ku FC Jo­ker alis­tas lau­päe­val, 3. juu­nil võõr­sil Viim­si JK 3:2. Män­gu al­gu­ses läks Viim­si mees­kond 2:0 juh­ti­ma, kuid see­jä­rel vä­hen­da­sid nad oma­vä­ra­va­ga va­he mi­ni­maal­seks. 21. män­gu­mi­nu­til vii­gis­tas Rau­no Rei­man sei­su ning tei­se poo­la­ja kes­kel lõi Rau­no Esop Raa­si­ku mees­kon­na või­du­vä­ra­va. Jo­ker on 10 mees­kon­na seas 24 punk­ti­ga 5. ko­hal. Järg­mi­ne mäng on vii­ma­ne en­ne su­ve­puh­ku­se­le mi­ne­kut. See on 14. juu­nil Raa­si­kul JK Tal­lin­na Ka­lev U21 vas­tu.
III lii­ga idat­soo­nis koh­tus Raa­si­ku Jo­ker II nel­ja­päe­val, 1. juu­nil ko­du­väl­ja­kul Loo JK­ga ning või­tis 5:1. Ülep­lat­si­mees oli Ran­do Tamm, kes oli 37. män­gu­mi­nu­tiks vii­nud Raa­si­ku mees­kon­na ju­ba 3:0 juh­ti­ma. Tei­se poo­la­ja al­gu­ses suu­ren­das Rau­no Esop edu­sei­su veel ning kui­gi ka vas­ta­sed said lüüa ühe vä­ra­va, suu­tis Ran­do Tamm tei­se poo­la­ja kes­kel lüüa veel ka 4. vä­ra­va.
Sa­mas lii­gas ja sa­mal päe­val alis­tas Kuu­sa­lu JK Ra­da Tar­tu He­lio­se sa­mu­ti 5:1. Pä­rast 0:0 vii­gi­ga lõp­pe­nud ava­poo­lae­ga ava­sid Kuu­sa­lu val­la män­gu­me­hed tei­sel poo­la­jal vas­tas­te vä­ra­va­le „turm­tu­le“. Skoo­ri avas Keio Ki­vis­tik, edu­sei­su suu­ren­da­sid Siim Ak­sel Amer, Taa­vi Kün­gas ja Keio Ki­vis­tik. Män­gu 2. li­sa­mi­nu­til lip­sas üks pall ka Ra­da vä­ra­vas­se, kuid ko­he saa­tis Mar­tin Pee­gel pal­li ka Tar­tu vä­ra­va­va­hi sel­ja ta­ha. Pü­ha­päe­val, 4. juu­nil pi­das Kuu­sa­lu mees­kond ko­dus­taa­dio­nil 4. voo­ru män­gu JK Loo vas­tu ja või­tis 2:1. Ava­poo­la­jal vii­sid Kris Oli­ver Mai­berg ja Keio Ki­vis­tik Ra­da mees­kon­na 2:0 juh­ti­ma, tei­sel poo­la­jal õn­nes­tus vas­tas­tel va­he pe­nal­ti­ga vä­hen­da­da.
Lii­ga­ta­be­lis tõu­sis Jo­ker II nüüd 15 punk­ti­ga 65. ko­ha­le, Ra­da 13 punk­ti­ga 6. ko­ha­le. Kuu­sa­lu mees­kon­na järg­mi­ne mäng on 17. juu­nil võõr­sil Las­na­mäe FC Ajax II vas­tu, Raa­si­ku Jo­ker II män­gib 18. juu­nil võõr­sil Amb­la val­la­mees­kon­na­ga.
IV lii­ga põh­ja-idat­soo­nis män­gis Ani­ja JK Tal­lin­nas pü­ha­päe­val, 4. juu­nil Raa­si­kul Kad­ri­na SK Moe vas­tu ja või­tis 2:0. Esi­me­se vä­ra­va lõi 3. män­gu­mi­nu­til Siim Ur­va, tei­se 39. mi­nu­til Priit Taal­mann. Ani­ja JK on lii­ga­ta­be­lis 12 punk­ti­ga 3. ko­hal. Järg­mi­ne mäng on 18. juu­nil Hiiu staa­dio­nil Tal­lin­na Jalg­pal­li­haig­la­ga.
Nais­te II lii­gas män­gis FC Jo­ke­ri ja Kuu­sa­lu ühend­nais­kond lau­päe­val, 3. juu­nil Kuu­sa­lus Pai­de Lin­na­nais­kond Ta­pa­ga 1:1 vii­ki. Raa­si­ku-Kuu­sa­lu nais­kond on lii­ga­ta­be­lis 5 punk­ti­ga 8. ko­hal. Järg­mi­ne mäng on 18. juu­nil Las­na­mäel FCI Tal­linn vas­tu.

Eelmine artikkelAni­ja val­las pin­na­tak­se li­gi 7 ki­lo­meet­rit teid
Järgmine artikkelAIDI GER­DE TUISK on Ees­ti noor­te­meis­ter kri­tee­riu­mi­sõi­dus