Raa­si­ku koer­te­par­gi si­sus­ta­mi­seks ko­gu­tak­se an­ne­tu­si

1732
KRIS­TII­NA PAR­VE oma koe­ra NE­RO­GA Raa­si­ku koer­te­par­gis, mis ava­tak­se kõi­gi jaoks tu­le­val aas­tal siis, kui seal on ju­ba ka mõ­ned at­rakt­sioo­nid.

Koe­rao­ma­ni­ke init­sia­tii­vil loo­dud koer­te­par­gil on aed üm­ber, tree­ning­va­hen­di­te jaoks oo­da­tak­se an­ne­tu­si.

Koer­te­par­gi ra­ja­mi­se Pa­ju tä­na­va äär­de, Mist­ra-Au­te­xi kõr­val asu­va­le tüh­ja­le plat­si­le al­ga­ta­sid Kris­ta Erg-Scacc­het­ti ja Kris­tii­na Par­ve.

„Ole­me mõ­le­mad koe­ra­oma­ni­kud. Mi­na elan kor­te­ris. Mu koe­ra­le meel­dib vä­ga õues joos­ta ja teis­te koer­te­ga män­gi­da, aga ku­na ma­jal pole ae­da, ei saa ol­la kin­del, et loom ei pa­ne pleh­ku,“ sõ­nas Kris­tii­na Par­ve.

Ta lii­tus, kui Kris­ta Erg-Scacc­het­ti te­gi Fa­ce­boo­ki gru­pi Raa­si­ku Koe­rad ja kut­sus sin­na tei­si seal­seid koe­rao­ma­nik­ke. Aru­te­lu­des käi­gus are­nes mõ­te ra­ja­da ale­vik­ku koer­te­park, kus oma­ni­kud saak­sid oma loo­ma­del las­ta va­balt joos­ta, teis­te koer­te­ga män­gi­da ning loo­mi ka tree­ni­da. Val­la­va­lit­su­selt saa­di koer­te­par­gi jaoks maa – koe­rao­ma­ni­kud pi­da­sid pa­ri­maks Pa­ju tä­nav 4a asu­vat maa­tük­ki, ku­na see on elu­ma­ja­dest vei­di ee­mal, sa­mas ik­ka­gi üs­na ale­vi­ku kes­kel ning Raa­si­ku igast ser­vast häs­ti li­gi­pää­se­tav. Aia ehi­ta­mi­seks taot­le­ti Raa­si­ku Ko­du­kan­di Selt­si alt ra­ha Lea­deri prog­ram­mist. PRIA eral­das koer­te­par­gi ra­ja­mi­seks 5993 eu­rot. Val­laeel­ar­vest ta­su­ti 1400 eu­ro suu­ru­ne omao­sa­lus, li­saks lu­bas val­la­va­lit­sus ai­da­ta koer­te­par­ki mu­ret­se­da prü­gi­kas­ti ja pin­gid, edas­pi­di ka val­gus­tu­se.

„Meie lu­ba­si­me ha­ka­ta plat­si hal­da­ma ja kor­ras hoid­ma ning sin­na at­rakt­sioo­nid mu­ret­se­da. Plaan on te­ha esial­gu ne­li-viis män­gi­mis- ja tree­ni­mis­va­hen­dit, edas­pi­di on või­ma­lik li­sa­da,“ üt­les Kris­tii­na Par­ve.

Aed on val­mis. Et saa­da koer­te tree­ni­mi­seks va­ja­li­ke at­rakt­sioo­ni­de jaoks pal­ki­de ja muu ma­ter­ja­li ost­mi­seks ra­ha, al­ga­ta­ti an­ne­tus­kam­paa­nia – Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gus ning Raa­si­ku ja Aru­kü­la Kon­su­mis on vä­he­malt uue aas­ta al­gu­se­ni kor­jan­dus­kar­bid. Li­saks käi­sid koer­te­par­gi ra­ja­jad Raa­si­ku jõu­lu­laa­dal müü­mas oma küp­se­ti­si ja kõr­vit­said. Ka seal tee­ni­tud tu­lu, 65 eu­rot, lä­heb koer­te­par­gi si­sus­ta­mi­seks: „Võ­ta­me mee­lel­di vas­tu ka pui­du­ma­ter­ja­li, kui kel­lel­gi on näi­teks mõ­ned pal­gid ülea­ru. Plaa­ni­me tu­le­val aas­tal te­ha at­rakt­sioo­ni­de val­mis­ta­mi­seks tal­gu­päe­va. Ta­sub hoi­da pilk peal Raa­si­ku koer­te­par­gi Fa­ce­boo­ki le­hel.“

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la põ­hi­mää­ru­se muut­mi­se ja re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni kont­rol­li­mis­te kor­ra keh­tes­ta­mi­se eel­nõud
Järgmine artikkelJumin­da pool­saa­re rah­vas asu­tas Lee­si Tar­wi­ta­ja­te Ühi­su­se