Raa­si­ku ja Kuu­sa­lu vald osa­le­vad sot­siaalt­rans­por­di­tee­nu­se pak­ku­ja ühis­han­kes

1637

Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Liit oo­tab oma­va­lit­su­si lii­tu­ma ühis­han­ke­ga, et kat­ta ko­gu Ees­ti üht­se sot­siaalt­rans­por­di­süs­tee­mi­ga.

ERE UI­BO
KÜL­LI KOP­PEL­MAA
Sot­siaal­mi­nis­tee­riu­mi nõu­nik Kris­tii­na Tuisk käis Har­ju­ oma­va­lit­sus­juh­ti­de­le tut­vus­ta­mas ka­va, kui­das aren­da­da sot­siaalt­rans­por­ti.
Har­jumaa­l on oma­va­lit­su­sed kor­ral­da­nud se­ni sot­siaalt­rans­por­ti eral­di, eri­nev on tee­nu­se­saa­ja­te hulk ja kord. Kris­tii­na Tuisk: „Sot­siaalt­rans­por­ti peab saa­ma puu­de­ga isik, kel­le puue ta­kis­tab ühis­sõi­du­ki ka­su­ta­mist. Sa­ge­li va­jab ini­me­ne aga sot­siaalt­rans­por­ti, ku­na ühis­trans­port ei lii­gu või po­le li­gi­pää­se­tav.”
Prae­gu on Ees­tis sot­siaal­trans­por­ti va­ja­va­te isi­ku­te sihtg­ru­pis 10 000 ini­mest, aas­taks 2018 ju­ba 12 000. Ai­nult sihtg­ru­pi­le pa­kub tee­nust 30 prot­sen­ti oma­va­lit­sus­test.
„Iga lapp on hee­gel­da­tud oma­moo­di, oma­va­lit­su­sed on leid­nud en­da la­hen­du­se, kuid süs­teem peaks ole­ma üht­la­sem. Pal­ju­des oma­va­lit­sus­tes veab sot­siaal­töö­ta­ja abi­va­ja­jaid rin­gi elekt­riau­to­ga, sin­na ku­lub suur res­surss, ko­ha­lik sot­siaal­töö­ta­ja võiks te­ge­le­da oma põ­hiü­le­san­ne­te­ga,” rää­kis Kris­tii­na Tuisk.
Ta kir­jel­das, et plaa­nis on väl­ja töö­ta­da lo­gis­ti­ka­kes­kus, mis ai­taks la­hen­da­da olu­kor­da, kui sõi­dud üle­ta­vad oma­va­lit­sus­te ja maa­kon­da­de pii­re: on kesk­ne kor­ral­da­ja, kes koor­di­nee­rib ope­raa­tor­tee­nust, omab IT-la­hen­dust.
Oma­va­lit­su­sed tee­vad ve­da­ja leid­mi­seks ühis­han­ke, pa­ne­vad pai­ka, mi­tu ta­su­ta sõi­tu on klien­dil õi­gus kuus saa­da, kui pal­ju tee­nu­se eest ra­ha võt­ta: „On ka neid klien­te, kes on nõus täie­li­kult ise sõi­du eest ta­su­ma. IT-la­hen­dus või­mal­daks sõi­te kom­bi­nee­ri­da. Kui klient soo­vib Vil­jan­di haig­last Tar­tus­se, he­lis­tab ta ope­raa­to­ri­le, kes vaa­tab, kas kee­gi tei­ne on sa­mu­ti soo­vi­nud se­da sõi­tu ja ühen­dab või­ma­lu­sel need. Saab ka nii, et üks au­to viib abi­va­ja­ja Tal­lin­nas ron­gi­le, tei­ne tu­leb Tar­tus vas­tu. Ei pea ko­gu tee­kon­da sõit­ma tak­so­hin­na­ga. Süs­teem on kal­lis, kuid muu­tub ta­su­vaks, kui ko­gu Ees­ti on hõl­ma­tud. Kui on nä­ha, et kok­ku­lep­ped on ole­mas, ole­me val­mis sot­siaal­mi­nis­tee­riu­mist õla al­la pa­ne­ma.”
Lää­ne-Vi­ru­maa kor­ral­dab ve­da­ja leid­mi­seks ühis­han­ke, täh­taeg on juu­lis. Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Liit plaa­nib han­ke­ga lii­tu­da, ko­gu­da kok­ku Har­ju soo­vi­jad. Tee­nu­se­osu­ta­jal peab ole­ma Eu­roo­pa rei­si­ja­te­veo lu­ba. Süs­tee­mi toe­tus­mee­de peaks ava­ne­ma tänavu sü­gi­sel, 2018. aas­tal on plaa­nis alus­ta­da sõi­tu­de­ga.
Eelmisel nä­da­lal ot­sus­tas ühis­han­kes osa­le­da Raa­si­ku val­la­va­lit­sus. Tee­nust osu­ta­vad prae­gu sot­siaal­töö­ta­jad.
Kuu­sa­lu vald osa­les mõ­ned aas­tad ta­ga­si koos Lää­ne-Vi­ru ja Jär­va­maa oma­va­lit­sus­te­ga sot­siaalt­rans­por­di pro­jek­tis. Kuu­sa­lus osu­tab tee­nust mul­lu sü­gi­sel lä­bi vii­dud han­ke alu­sel FIE Ülo Kraus. Kuu­sa­lu abi­val­la­va­nem Aa­re Ets lau­sus, Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus on ku­jun­da­nud ar­va­mu­se, et ühis­han­kes võiks osa­le­da küll: „Olen HO­Li­le sel­le koh­ta saat­nud kir­ja. Kuul­da­vas­ti on tul­nud Kii­li val­last krii­ti­kat, et miks on ühis­han­get va­ja. Kui­das krii­ti­ka­le on rea­gee­ri­tud, ma öel­da ei os­ka.”
Ani­ja val­la­va­lit­sus ei ole ot­sus­ta­nud, kas osa­le­tak­se sot­siaalt­rans­por­di ühis­han­kes. Nel­ja­päe­val koh­tu­vad Ani­ja ja Aeg­vii­du val­la amet­ni­kud sel tee­mal HO­Li bü­roo­ju­hi Vam­bo Kaa­lu­ga, et saa­da ka­van­da­ta­va ühisp­ro­jek­ti koh­ta roh­kem in­fot.
Abi­val­la­va­ne­ma Mar­ge Ra­ja sõ­nul on Ani­ja val­las sot­siaalt­rans­port prae­gu vä­ga häs­ti kor­ral­da­tud – kui möö­du­nud aas­tal ko­gu­tud and­me­te põh­jal oli Har­ju­maa ena­mi­kes oma­va­lit­sus­tes sot­siaalt­rans­por­ti va­ja 300-500 kor­da kuus, siis Ani­ja val­las oli see arv 18. Ta põh­jen­das, et suu­re osa tööst tee­vad ära ko­du­hool­dus­töö­ta­jad – val­la nel­jast ko­du­hool­du­sõest kol­mel on isik­lik au­to ning nen­de­ga sõi­du­tatak­se klien­ti va­ja­du­sel ka ars­ti juur­de.
Üle­jää­nud ini­me­sed, kel­lel on va­ja sot­siaalt­rans­por­ti, he­lis­ta­vad Keh­ra sot­siaal­kes­ku­ses­se ning an­na­vad tea­da, mil­lal ja ku­hu on neil va­ja sõi­ta. Sot­siaal­kes­ku­se töö­ta­ja vaa­tab do­ku­men­di­hal­dus­prog­ram­mist Amp­ho­ra, mil­li­ne val­la nel­jast au­tost on sel päe­val va­ba ja re­ser­vee­rib sel­le. Val­la­va­lit­sus os­tab le­pin­gu­list tee­nust kol­melt-nel­jalt au­to­ju­hilt. Um­bes poo­led sot­siaalt­rans­por­di­tee­nu­se osu­ta­mi­se kor­da­dest ühil­da­tak­se see muu­de sõi­tu­de­ga. Aeg­vii­du val­las teeb tao­li­si sõi­te buss ning ka seal ühil­da­tak­se sot­siaal­veod sa­ge­li koo­li, las­teaia, rah­va­ma­ja­de ja teis­te sõi­tu­de­ga.
En­ne üht­se sot­siaalt­rans­por­di ka­suks ot­sus­ta­mist tu­leb Mar­ge Ra­ja ar­va­tes krii­ti­li­selt hin­na­ta, kas paa­ri-kol­me aas­ta pä­rast, kui oma­va­lit­su­sed pea­vad eu­ro­ra­ha toel käi­vi­ta­ta­va üht­se sot­siaalt­rans­por­di ku­lud suu­res osas ise kat­ma, ol­lak­se sel­leks val­mis.

Eelmine artikkelPOLITSEIKROONIKA
Järgmine artikkelKuu­sa­lu ja Lok­sa noo­red TV 10 olüm­pias­tar­ti Har­ju ja va­ba­riik­li­kus fi­naa­lis