Raa­si­ku ja Ani­ja val­last enim Di­gi­Maa soo­vi­jaid

978

Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du al­ga­ta­tud pro­jek­ti­ga Di­gi­Maa ehk tä­na­päe­va­se lai­ri­baü­hen­du­se võr­gu­ga lii­tu­mi­seks on prae­gu­seks esi­ta­tud Har­ju­maal üle 11 000 aval­du­se. Mais ja juu­nis käis Di­gi­Maa pro­jek­ti­juht Olav Har­ju Har­ju­maa eri pai­ka­des Di­gi­tuu­ril pro­jek­ti tut­vus­ta­mas. Olev Har­jo üt­les, et kui esial­gu oli plaa­nis ko­gu­da aval­du­si jaa­ni­päe­va­ni, siis suu­re hu­vi tõt­tu on täh­tae­ga pi­ken­da­tud 31. au­gus­ti­ni: „Juu­lis me suu­re­mat kam­paa­niat ei tee, pal­jud on puh­ku­sel ja mee­diat tar­bi­tak­se vä­hem. Au­gus­tis jät­ka­me täis­tuu­ril. Ida-Har­jus on prae­gu kõi­ge ta­ga­si­hoid­li­kum seis Lok­sal, sealt po­le soo­via­val­du­si eri­ti tul­nud. Ka Kuu­sa­lu val­last oo­taks roh­kem soo­via­val­du­si. Ani­ja ja Raa­si­ku on prae­gu pa­ri­ma­te hul­gas. Soo­vi­aval­dus­te esi­ta­mi­se­ga ei kaas­ne veel ko­hus­tust lii­tu­da.”

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­las said ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mist toe­tust 5 pro­jek­ti
Järgmine artikkelEla­d Aru­kü­las 5 aas­tat – tee­nid väl­ja ko­gu­kon­na­liik­me tun­nis­tu­se