Raa­si­ku ja Ani­ja val­la las­te­le tut­vus­ta­ti Põh­ja-Ees­ti ko­ha­lik­ku toi­tu

799
Tipp­kokk IND­REK KI­VI­SA­LU õpe­tab Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­li las­te­le, kui­das te­ha ter­vis­lik­ke smuu­ti­sid.

Põh­ja-Ees­ti toi­dup­ro­jek­ti raa­mes toi­mu­sid sel kuul Raa­si­ku koo­li õpi­las­te­le väl­ja­sõi­dud, Pi­ka­ve­re ja Ala­ve­re koo­li las­te­le toi­du­val­mis­ta­mi­se õpi­toad.

Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja te­gev­juht Tii­na Ser­go üt­les, et koo­li­de-las­teae­da­de kaa­sa­mi­ne oli üks osa nel­ja Lea­der-gru­pi Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du koos­tööp­ro­jek­tist.

„Te­ge­le­me ko­ha­li­ku toi­du toot­ja­te ja ta­lu­tur­gu­de­ga ning Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du mär­gi­se väl­jaand­mi­se­ga, kuid see toit ning ter­vis­li­ku toi­tu­mi­se va­ja­lik­kus peab jõud­ma ka pe­re­de ja las­te­ni,“ sõ­nas ta.

Kui pro­jek­ti tei­sed part­ne­rid on koo­li­des-las­teae­da­des ko­ha­lik­ku toi­tu tut­vus­ta­vaid et­te­võt­mi­si tei­nud ju­ba va­rem, siis Ida-Har­ju Lea­der-gru­pi te­ge­vus­piir­kon­nas jõu­ti sel­le­ni pro­jek­ti lõ­pus: „Kui pro­jek­ti­ga alus­ta­si­me, oli foo­kus ko­ha­li­ku toi­du mär­gi­se tut­vus­ta­mi­sel ja toot­ja­te kaa­sa­mi­sel. Ida-Har­ju piir­kon­nas oli siis ai­nult üks mär­gi­se­kand­ja. Nüüd on neid ju­ba pä­ris pal­ju ning kui­gi ko­ha­li­ku toi­du pro­jekt saab meil ok­toob­ri­ga ot­sa, loo­dan, et jät­kup­ro­jek­ti­ga saa­me neid las­te­le roh­kem tut­vus­ta­da.“

Raa­si­ku põ­hi­koo­li 1.-5. klas­si õpi­la­sed vii­di 9. ok­toob­ril väl­ja­sõi­du­le Põh­ja-Ees­ti toi­du mär­gist kand­va­te et­te­võt­ja­te juur­de. Noo­re­mad käi­sid Ani­ja mõi­sas, said maits­ta mõi­sa­koh­vi­kus val­mis­ta­tud ka­ras­kit ja mõi­sa­par­gi me­si­las­te kor­ja­tud mett. Kaks grup­pi käi­sid Keh­ra kül­je all Mar­di ta­lus me­si­nik Hei­ki Kruu­sa­lu juu­res, 5. klas­si õpi­la­sed Ko­se val­las Võ­tik­met­sa ho­bi­ko­jas, kus te­hak­se ka toi­du­koo­li­tu­si. Hei­ki Kruu­sa­lu näi­tas-sel­gi­tas, kui­das mett saa­dak­se, Võ­tik­met­sa ko­kan­dus­toas said lap­sed küp­si­seid te­ha.

„Ku­na Põh­ja-Ees­ti toi­du üks märk­sõ­na on söö­da­vad tai­med ja lil­led, siis kau­nis­ta­ti küp­si­sed ko­ha­li­ke tai­me­de-lil­le­de­ga. Ka poi­sid vai­mus­tu­sid küp­se­ta­mi­sest ja olid vä­ga in­nu­kalt ame­tis,“ lau­sus Tii­na Ser­go.

Ku­na Raa­si­ku koo­lis oli et­te­võt­lus­nä­da­la raa­mes tu­le­mas laat, rää­gi­ti las­te­le oma­teh­tud küp­sis­te näi­tel, kui­das ar­vu­ta­da too­te oma­hin­da ning mil­le põh­jal mää­ra­ta müü­gi­hin­da.
Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­lis käis 14. ja Ala­ve­re põ­hi­koo­lis 17. ok­toob­ril tipp­kokk Ind­rek Ki­vi­sa­lu, kes vest­les las­te­ga toi­tu­mi­sest ning viis lä­bi prak­ti­li­sed töö­toad. Pi­ka­ve­res kaa­sa­ti ka las­teaia­lap­sed ning kol­mes va­nu­se­rüh­mas toi­mu­nud töö­tu­ba­des val­mis­ta­ti ter­vis­lik­ke smuu­ti­sid. Et ee­lis­ta­da ko­ha­lik­ku toi­tu, pan­di smuu­ti­des­se li­saks ko­ha­li­ke­le mar­ja­de­le-õun­te­le vä­lis­mai­se ba­naa­ni ase­mel toor­ta­tart.

Tii­na Ser­go: „Al­gu­ses oli see las­te­le võõ­ras, kui­gi nii mõ­ni­gi tun­dis ise­gi ära, mil­le­ga te­gu. Ind­rek Ki­vi­sa­lu sel­gi­tas nei­le, mis on ko­ha­lik toit ning miks on see pa­rem vä­lis­mai­sest. Lap­sed said ise ot­sus­ta­da, kas li­sa­da smuu­tis­se suhk­rut või ei. Nad olid vä­ga ele­vil, mõ­le­mas koo­lis oli tüd­ru­ku­te ja pois­te va­hel ka väi­ke smuu­ti­de te­ge­mi­se võist­lus.“

Ala­ve­res koo­li 6.-7. klas­si õpi­las­te­ga val­mis­tas kokk li­saks ter­vis­li­ke­le puu­vil­ja-mar­ja­joo­ki­de­le oma­val­mis­ta­tud mu­na­või­ga või­lei­bu: „Esial­gu olid lap­sed vas­tu, kui Ind­rek Ki­vi­sa­lu soo­vi­tas neil smuu­tis­se pan­na ka brok­ko­lit, aga kui olid se­da proo­vi­nud, so­bis küll. Nii et las­te­le mait­seb ka ter­vis­lik, kui see on oma­teh­tud ja tea­vad, mil­lest koos­neb.“

Tii­na Ser­go kin­ni­tas, et kõik­jal kiit­sid lap­sed ka oma koo­li­toi­du vä­ga maits­vaks: „Kui las­telt kü­si­da, mis on lem­mik­toit, vas­ta­tak­se ena­mas­ti, et frii­kar­tu­lid ja ma­ka­ro­nid. Neis koo­li­des nii ei ol­nud, koo­li­de me­nüü on mit­me­ke­si­ne, Pi­ka­ve­res üt­le­sid lap­sed hoo­pis, et lem­mik on ka­la­supp.“

Ta li­sas, et kui prae­gu tut­vus­ta­ti ko­ha­lik­ku ja ter­vis­lik­ku toi­tu piir­kon­na väik­se­ma­te­le koo­li­de­le, siis jät­kup­ro­jek­ti­ga on ka­vas min­na ka teis­tes­se: „Nen­de kol­me koo­li põh­jal sain kind­lust, et se­da ta­sub te­ha. Las­tel oli põ­nev ja ka õpe­ta­jad ra­hul. Kui ena­mas­ti meel­dib tüd­ru­ku­te­le süüa te­ha, siis olin ül­la­tu­nud, kui­võrd hak­ka­mist täis ja ak­tiiv­selt te­gut­se­sid toi­du­val­mis­ta­mi­ses poi­sid.“

Eelmine artikkelPaa­di­põ­ge­ne­mi­se mee­nu­tus­te päev Lee­sil
Järgmine artikkelKuhu on ka­du­nud ko­da­nik?