Pur­je­ta­ja MIA MA­RIA LIPS­MÄE Ees­ti MV avae­ta­pil kol­mas

917
MIA MARIA LIPSMÄE.

Pär­nu pur­je­ta­mis­nä­da­lal 12.-14. juu­ni­ni toi­mu­nud Gar­min Pur­je­ta­mi­se Ees­ti meist­ri­võist­lus­te avae­ta­pil tu­li RS Fe­va ka­he­paa­di klas­sis 15 tii­mi seas 45 punk­ti­ga kol­man­daks Kuu­sa­lu Jahtk­lu­bi ja Ka­le­vi Jahtk­lu­bi esin­dav Mia Ma­ria Lips­mäe koos soo­di­nai­se Sand­ra Si­ni­vee­ga.
Gar­min Pur­je­ta­mi­se Ees­ti meist­ri­võist­lu­sed on noor­te- ja olüm­piak­las­si­de sport­las­te­le üks hooa­ja põ­hi­võist­lu­si, mil­le käi­gus sel­gi­ta­tak­se väl­ja Ees­ti pa­ri­mad sei­la­jad. Meist­ri­võist­lu­sed toi­mu­vad etap­pi­de kau­pa eri sa­da­ma­tes üm­ber Ees­ti. Igal võist­lusk­las­sil on sar­jas kolm või ne­li etap­pi, mil­lest hal­vi­ma tu­le­mus kuu­lub ma­haar­va­mi­se­le.

18.-21. juu­ni­ni võist­les Mia Ma­ria Lips­mäe Lä­tis Sa­lacg­ri­va lah­tis­tel meist­ri­võist­lus­tel Kui­viži ak­va­too­riu­mil. Esi­me­ne päev oli vaik­se­tes tuu­leo­lu­des ja kir­ja läks kaks ma­ra­ton­sõi­tu, mil­le pik­kus oli Op­ti­mis­ti klas­sis Ees­tis ta­va­li­se 30-40 mi­nu­ti ase­mel pool­teist tun­di. Ku­na tei­sel päe­val tuult ei ol­nud, jäi võist­lus ära, järg­mis­tel päe­va­del toi­mu­sid. Op­ti­mis­ti klas­sis oli 42 võist­le­jat, Mia Ma­ria Lips­mäe sai Lä­ti ka­he noor­me­he jä­rel 3. ko­ha, tüd­ru­ku­te ar­ves­tu­ses oli ta pa­rim.

Eelmine artikkelAni­ja val­la esi­me­ne li­saee­lar­ve
Järgmine artikkelKuu­sa­lu kesk­koo­li di­rek­to­ri kon­kurss