PRIA kin­ni­tas Ani­ja ja Raa­si­ku val­la Lea­der-toe­tu­sed

787

Ani­ja val­la 10 pro­jek­ti saa­vad kok­ku 181 625,13 eu­rot ning Raa­si­ku val­la 3 pro­jek­ti
kok­ku 71 545,20 eu­rot.

Ida-Har­ju Koos­töö­ko­jas oli tä­na­vu­ne taot­lus­voor ava­tud 2. ap­ril­li­ni, ava­tud olid elu­kesk­kon­na, et­te­võt­lu­se ja ühis­te­ge­vu­se aren­da­mi­se meet­med. PRIA kin­ni­tas toe­tu­sed sep­temb­ris. Kok­ku ja­ga­ti 17 pro­jek­ti­le 412 469,86 eu­rot. 10 toe­ta­tud pro­jek­ti on Ani­ja, 7 Ko­se ja 3 Raa­si­ku val­last. Kok­ku esi­ta­ti 27 pro­jek­ti­taot­lust, neist 3 ei jõud­nud hin­da­mi­se­le teh­ni­lis­te puu­dus­te tõt­tu.

Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja te­gev­juht Tii­na Ser­go üt­les, et piir­kon­nas on ak­tiiv­seid or­ga­ni­sat­sioo­ne, kes soo­vi­vad oma te­ge­vust aren­da­da, kuid võr­rel­des va­ra­se­ma­te taot­lus­voo­ru­de­ga oli sel kor­ral vä­hem jul­geid ja len­nu­kaid ideid.

„Ei tea, kas aja- või vi­sioo­ni­puu­du­ses min­nak­se liht­sa­ma vas­tu­pa­nu teed ja ot­si­tak­se toe­tust pi­gem oma or­ga­ni­sat­sioo­ni ta­vain­ves­tee­rin­gu­te­le. Need on kind­las­ti vä­ga va­ja­li­kud ning kui pro­jekt on tu­gev ja põh­jen­da­tud, siis saa­vad ena­mas­ti ka toe­tust, kuid loo­da­me edas­pi­di nä­ha roh­kem jul­ge­maid ideid piir­kon­na või oma or­ga­ni­sat­sioo­ni aren­da­mi­seks. Po­tent­siaa­li sel­leks on,“ lau­sus ta.

Ühis­te­ge­vu­se meet­mes või­nuks Tii­na Ser­go sõ­nul ol­la kon­ku­rents suu­rem: „En­di­selt on taot­le­ja­te­le har­ju­ma­tu 2-4 aas­tat kest­va ühisp­ro­jek­ti idee. Siis­ki on nä­ha, et ju­ba käi­ma­s­o­le­vad ühisp­ro­jek­tid an­na­vad ees­ku­ju ja tõm­ba­vad ka uu­si hu­vi­li­si kaa­sa.“

Et­te­võt­lus­meet­mes jäi hin­da­jai­le sil­ma, et pa­re­ma kva­li­tee­di­ga on sa­ge­li pro­jek­tid, mil­le­ga taot­le­tak­se väik­se­mat in­ves­tee­rin­gu­sum­mat.

„Mak­si­maal­set või mak­si­mu­mi­lä­he­dast toe­tus­sum­mat taot­le­vad pro­jek­tid on suu­re­ma tõe­näo­su­se­ga kva­li­tee­dilt keh­ve­mad või te­kib prob­lee­me nen­de el­lu­vii­mi­se­ga,“ mär­kis Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja te­gev­juht.

Pro­jek­tid, mis jäid toe­tu­se­ta, on te­ma hin­nan­gul ena­mas­ti keh­valt et­te val­mis­ta­tud: „Näi­teks on mit­mel kor­ral tul­dud proo­vi­ma va­ra­se­ma pro­jek­ti­ga, sa­ge­li on see kir­ju­ta­tud täp­selt ma­ha kuue-seits­me aas­ta ta­gu­sest ma­ter­ja­list, kuid ei ole ar­ves­se võe­tud, et va­he­peal on vä­ga pal­ju muu­tu­nud. Tih­ti saab mu­re­ko­haks ehi­tus­do­ku­men­tat­sioon, mil­le­ga taot­le­ja ei ole jõud­nud te­ge­le­da.“ 

Veel mär­kis Tii­na Ser­go, et vii­ma­sel paa­ril aas­tal on ha­ka­tud va­ra­se­mast tun­du­valt kar­mi­malt jäl­gi­ma MTÜ­de et­te­võt­lus­poolt.

„Ka meie toe­tus­test on nä­ha, et mit­med MTÜd saa­vad toe­tust vaid 60 prot­sen­ti pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mu­sest – se­da ju­hul, kui MTÜ te­ge­leb min­gil mää­ral ka et­te­võt­lu­se­ga, pa­kub eraet­te­võt­te­ga sar­nast tee­nust,“ sel­gi­tas ta.

Ühis­te­ge­vu­se aren­da­mi­ne
Ühis­te­ge­vu­se aren­da­mi­se meet­mest eral­da­ti 4 pro­jek­ti­le kok­ku 37 388,35 eu­rot. Ani­ja val­last saab meet­mest toe­tust 3 pro­jek­ti.

MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam saab pro­jek­ti­le „Ko­du­loo­li­ne eks­po­sit­sioon Keh­ra muu­seu­mis“ 9998,55 eu­rot. Pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on 19 380,80 eu­rot, omao­sa­lus on 9382,25 eu­rot, toe­tu­se määr 51,59 prot­sen­ti ko­gu­mak­su­mu­sest. Pro­jek­ti käi­gus val­mis­ta­tak­se Keh­ra muu­seu­mis­se ko­ha­lik­ku aja- ja kul­tuu­ri­lu­gu ka­jas­tav pü­sieks­po­sit­sioon.

Aeg­vii­du Pääs­te­selt­si pro­jek­ti­le „Aeg­vii­du ühek­sa ho­bu­jõu­du“ eral­da­ti 9859,20 eu­rot, pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on 12324 eu­rot, omao­sa­lus 2464,80 eu­rot, toe­tus­määr 80 prot­sen­ti. Pro­jek­ti­ga soe­ta­tak­se Aeg­vii­du Pääs­te­selt­si, Na­he ja Aeg­vii­du ja­hi­selt­si­de ühis­ka­su­tus­se Raud­ho­bu – maas­ti­ku­lä­bi­vu­se­ga veo­ma­sin, mil­le­ga ve­da­da va­rus­tust met­sa- või ra­ba­tu­le­kah­ju­de kor­ral, sa­mu­ti trans­por­ti­da kan­na­ta­nuid ras­kes­ti li­gi­pää­se­ta­va­test koh­ta­dest.

MTÜ Nõmb­ra Kar­ja­mõis saab kar­ja­mõi­sa ha­ri­dus- ja kul­tuu­rip­rog­ram­mi­le 9832 eu­rot, prog­ram­mi ko­gu­mak­su­mus on 12 290 eu­rot, omao­sa­lus 2458 prot­sen­ti, toe­tus­määr 80 prot­sen­ti. Prog­ram­mi raa­mes on vä­he­malt nel­jal kor­ral aas­tas soo­vi­ja­tel või­ma­lus tut­vu­da ko­ha­li­ke vaa­ta­mis­väär­sus­te ja loo­dus­kau­ni­te pai­ka­de­ga ning saa­da fil­mi- või muu­si­kae­la­mu­si.

Elu­kesk­kon­na aren­da­mi­ne
Elu­kesk­kon­na aren­da­mi­se meet­mest saa­vad 4 pro­jek­ti kok­ku 131 367,51 eu­rot. Ani­ja val­last toe­ta­tak­se meet­mest 1, Raa­si­ku val­last 2 pro­jek­ti.

MTÜ Voo­se Kõrts saab Voo­se Päi­ke­se­ko­du juur­de 6 tei­sal­da­ta­va kärg­ma­ja ra­ja­mi­seks 23 561,28 eu­rot, pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on 39 268,80 eu­rot, omao­sa­lus 15 707,52 eu­rot, toe­tu­se määr 60 prot­sen­ti.

Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si pro­jek­ti „Kil­ked ja naer kõ­la­ma” toe­ta­tak­se 5420,70 eu­ro­ga. See on mõel­dud Aru­kü­la rah­va­ma­ja ta­ha ta­sa­kaa­lu­ra­ja ra­ja­mi­seks. Pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on 7227,60, omao­sa­lus 1806,90 eu­rot, toe­tus­määr 75 prot­sen­ti.

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus saab Aru­kü­la jää­ho­ki-ui­su­väl­ja­ku, mi­da su­ve­pe­rioo­dil saab ka­su­ta­da ten­ni­se­väl­ja­ku­na, pii­re­te soe­ta­mi­seks 40 012,80 eu­rot, pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus 50 016 eu­rot, omao­sa­lus 10 003,20 eu­rot, toe­tus­määr 80 prot­sen­ti.

Et­te­võt­lu­se aren­da­mi­ne
Et­te­võt­lu­se aren­da­mi­se meet­mest toe­ta­tak­se 9 pro­jek­ti kok­ku 243 714 eu­ro­ga. Ani­ja val­last saab toe­tust 3, Raa­si­ku val­last 1 taot­le­ja.

OÜ Kõr­ve­maa Puh­ke­kes­kus pro­jek­ti „Ak­tiiv­seid te­ge­vu­si Kõr­ve­maa­le” toe­ta­tak­se 40 645,40 eu­ro­ga. Pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on 69 479,33 eu­rot, omao­sa­lus 28 833,93 eu­rot, toe­tu­se määr 58,5 prot­sen­ti. Pro­jek­ti­ga on ka­vas ra­ja­da mi­ni­gol­fi­väl­jak, ma­dal­seik­lus­park, män­gu­väl­jak ja foot­poo­li väl­jak.

OÜ Ko­dua­ken saab 59 880,60 eu­rot sead­me­te soe­ta­mi­seks alu­mii­niump­ro­fii­li­dest ava­täi­de­te toot­mi­seks. Pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on 115 155 eu­rot, omao­sa­lus 95 274,40 eu­rot, toe­tu­se määr 52 prot­sen­ti.
OÜ­le AK Gra­men eral­da­ti ka­he roo­mi­keks­ka­vaa­to­ri ost­mi­seks 27 848,10 eu­rot. Pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on 65 740 eu­rot, omao­sa­lus 37 891,90 eu­rot, toe­tu­se määr 42,36 prot­sen­ti.

OÜd Liv­nord In­vest, kes too­dab Har­ju­Puu kau­ba­mär­gi all küt­te­puid, toe­ta­tak­se toot­mis­sead­me­te ost­mi­sel 26 111, 62 eu­ro­ga. Pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on 47 484,33 eu­rot, omao­sa­lus 21 372,71 eu­rot, toe­tu­se määr 55 prot­sen­ti.

Sel aas­tal Ida-Har­ju Koos­töö­ko­hal roh­kem Lea­der-prog­ram­mist toe­tus­te ja­ga­mi­seks roh­kem taot­lus­voo­ru­sid plaa­nis ava­da ei ole.

Eelmine artikkelKol­gas on ki­vi­sild ol­nud 130 aas­tat
Järgmine artikkelKeh­ra D-klas­si kä­si­pal­li­poi­sid pää­se­sid Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­te fi­naa­li