Pre­si­dent KERS­TI KAL­JU­LAID kü­las­tas Ani­ja val­da

1567
Ühis­pilt Ani­ja mõi­sa ve­ran­dal. Koos pre­si­dent KERS­TI KAL­JU­LAI­DI­GA on pil­dil va­baü­hen­dus­te esin­da­jad, val­la­va­nem AR­VI KA­RO­TAM ja vo­li­ko­gu esi­mees JAAN ORUAAS, põl­lu­ma­jan­du­set­te­võt­ja AGO PÄR­NA­MÄE ning Ani­ja mõi­sa töö­ta­jad ja Ani­ja nai­san­samb­li laul­jad.

„Ilus õmb­lus­te­ta ühis­kond teil siin. Ai­täh!“ kir­ju­tas Ees­ti Va­ba­rii­gi pre­si­dent KERS­TI KAL­JU­LAID Ani­ja mõi­sa kü­la­lis­te­raa­ma­tus­se.

Pre­si­dent on õmb­lus­te­ta ühis­kon­naks ha­ka­nud ni­me­ta­ma ko­gu­kon­da­de, oma­va­lit­sus­te ja et­te­võ­te­te koos te­gut­se­mist ko­ha­li­ku elu eden­da­mi­sel. Ka Ani­ja val­las aval­das ta soo­vi koh­tu­da oma­va­lit­su­se, ko­gu­kon­da­de ja et­te­võt­ja­te esin­da­ja­te­ga. Pä­rast kol­ma­päe­va, 18. ap­ril­li kü­las­käi­ku Ani­ja­le ja Keh­ras­se kin­ni­tas Kers­ti Kal­ju­laid, et nä­gi ka seal õmb­lus­te­ta ühis­kon­da.

Pre­si­dent vii­bis Ani­ja val­las kolm ja pool tun­di. Pä­rast Ka­ber­nee­me va­ba­taht­li­ku pääs­te­ko­man­do uue de­poo ava­mist Jõe­läht­me val­las, sõi­tis ta Ani­ja­le, kus kü­las­tas OÜd Kop­li­mäe Ag­ro, tut­vus Ani­ja mõi­sa­ga ning vest­les va­baü­hen­dus­te esin­da­ja­te­ga. Keh­ras käis pre­si­dent jaa­ma­hoo­nes­se ra­ja­tud Va­ba­dus­sõ­ja mur­de­la­hin­gu­te muu­seu­mis ning koh­tus Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ja -va­lit­su­se liik­me­te­ga.

Kop­li­mäe Ag­ros
Ani­ja kü­las, Kop­li­mäe Ag­ro uue vil­jaai­da ees ter­vi­ta­sid Kers­ti Kal­ju­lai­di valla­vo­li­ko­gu esi­mees Jaan Oruaas, val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam ning Kop­li­mäe Ag­ro juht Ago Pär­na­mäe ja te­ma pe­re­liik­med. Pre­si­den­di­ga olid koh­tu­ma tul­nud ka Kop­li­mäe Ag­ro töö­ta­jad.

Ago Pär­na­mäe te­gi üle­vaa­te alates ajast, kui 1990nda­­te al­guses hakkas põl­lu­ma­jan­du­se­ga te­ge­le­ma ku­ni Põh­ja-Ees­ti suu­ri­maks vil­ja­kas­va­ta­jaks saamiseni – Kop­li­mäe Ag­ro kas­va­tab prae­gu vil­ja 1700 hek­ta­ril.

Pre­si­dent soo­vis tea­da, mi­da kas­va­ta­tak­se, kui suur oli mul­lu­ne saak, kui pal­ju on Kop­li­mäe Ag­ros töö­ta­jaid, mil­li­ne tun­dub põl­lu­ma­jan­du­se üld­seis, kü­sis ka põl­lu­ma­jan­dus­toe­tus­te koh­ta. Kop­li­mäe Ag­ro kui­va­ti ja vil­jaai­da va­he­le olid Kers­ti Kal­ju­lai­di­le näi­ta­mi­seks üles ri­vis­ta­tud et­te­võt­te trak­to­rid. Hil­lar Ta­sa­ne läks pre­si­den­di­ga kõi­ge uue­ma, nä­da­la­päe­vad va­rem os­te­tud Claa­si trak­to­ris­se ja de­monst­ree­ris, kui­das sel­le ka­bii­ni on või­ma­lik 180kraa­di pöö­ra­ta.

Kop­li­mäe Ag­ro tei­ne osa­nik Sil­ver Hau­gas kin­kis pre­si­den­di­le ja te­ma kaas­kon­na­le värs­ked lei­vad, mis teh­tud oma maa­del kas­va­ta­tud vil­jast.

Ani­ja mõi­sas
Lõu­na­lauas Ani­ja mõi­sa koh­vi­kus tut­vus­tas Ani­ja mõi­sa aren­dus­juht Jan­ne Kal­lak­maa pre­si­den­di­le mõi­sa te­ge­mi­si, Ani­ja Lü­li­ti pea­kor­ral­da­ja Kai­sa Tam­ki­vi kõ­ne­les üle­val­la­li­sest et­te­võt­mi­sest, MTÜ Keerdt­repp juht Mi­kael Par­man noor­te­le loo­dud ekst­reems­por­di­või­ma­lus­test, Ani­ja raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja ja mõi­sas gii­di­na te­gut­sev Pil­le Kul­la te­gi üle­vaa­te mõi­sa aja­loost.

Pil­le Kul­la näi­tas pre­si­den­di­le mõi­sa klas­si­tu­ba ja muu­seu­mi­tu­ba ning raa­ma­tu­ko­gu. Pre­si­dent kin­kis Ani­ja raa­ma­tu­ko­gu­le raa­ma­tud „Va­lit­su­sed ja rii­gi­me­hed“ ning „Kü­la­lis­lah­ked Ees­ti mõi­sad“, mõ­le­mas­se kir­ju­tas au­tog­ram­mi­ga pü­hen­du­se. Jan­ne Kal­lak­maa an­dis kõr­ge­le kü­la­li­se­le oma­kor­da üle Ani­ja nais­te val­mis­ta­tud pui­dust kee, mis on teh­tud Ani­ja mõi­sa­par­gi õu­na­puust, au­tor on Keh­ra puu­töö­mees Igor Vor­na. Kers­ti Kal­ju­laid pa­ni eh­te ko­he kae­la. Mõi­sa sa­lon­gi­toas ter­vi­tas Ani­ja nai­san­sam­bel pre­si­den­ti lau­lu­ga „Ko­du“.

En­ne Keh­ras­se sõit­mist oli Kers­ti Kal­ju­lai­dil vest­lus val­la­juh­ti­de­ga, osa­les ka pre­si­den­di kant­se­lei si­se­osa­kon­na ju­ha­ta­ja Er­ki Holm­berg.
Val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam kom­men­tee­ris hil­jem, et kõ­nel­di val­da­de ühi­ne­mi­sest, pre­si­dent soo­vis tea­da, kui­das Ani­ja-Aeg­vii­du ühi­ne­mi­ne kul­ges, rää­gi­ti ka sot­siaal­tee­ma­dest.

Keh­ras jaa­ma­hoo­nes
Keh­ra jaa­ma­hoo­ne ees ter­vi­tas pre­si­den­ti MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam te­gev­juht An­ne Oruaas. Jaa­ma­hoo­nes tut­vus­tas val­la­va­nem pre­si­den­di­le val­la au­ko­da­nik­ku Olaf Sch­meid­ti ja te­ma abi­kaa­sat, muin­sus­kait­se­selt­si eest­ve­da­jat Mil­vi Sch­meid­ti.

An­ne Oruaas tut­vus­tas Kers­ti Kal­ju­lai­di­le Va­ba­dus­sõ­ja mur­de­la­hin­gu­te muu­seu­mit ning Ar­vi Ka­ro­tam aval­das loo­tust, et aas­ta lõ­puks taas­ta­tak­se EV 100 raa­mes ka soo­mus­rong nr 1. Val­la­va­nem rää­kis pre­si­den­di­le plaa­nist taas­ta­da Keh­ra la­hin­gu mä­les­tus­sam­mas ning kut­sus sel­le ava­mi­se­le 4. jaa­nua­ril 2019.

Koh­tu­mi­sel vo­li­ko­gu ja val­la­va­lit­su­se liik­me­te­ga tä­nas Kers­ti Kal­ju­laid vo­li­ko­gu­la­si, et nad kan­di­dee­ri­sid, kui­gi töö ühi­ne­mis­järg­ses vo­li­ko­gus võib ol­la kee­ru­li­ne. Ta te­gi üle­vaa­te Ees­ti vä­lis- ja jul­geo­le­ku­po­lii­ti­kast . kõ­ne­les sot­siaal­kü­si­mus­test.

Ta mär­kis ka, et kui alus­tas ring­sõi­te vo­li­ko­gu­des­se, ar­vas, et peab veen­ma oma­va­lit­su­si te­ge­ma koos­tööd ko­gu­kon­na­ga, et aren­da­da õmb­lus­te­ta ühis­kon­da: „Aga see le­vib Ees­tis igal pool ise, ole­me aru saa­nud, et see on pä­ris hea ühis­kon­na­kor­ral­du­se mu­del. Ka teil on Ani­ja Lü­li­ti ja pal­ju muid et­te­võt­mi­si, mil­le­ga ini­me­sed ta­ha­vad ise te­ge­le­da. Mul on sel­le üle sii­ralt hea meel, see on vä­ga õi­ge, mi­da siin tee­te.“

Pre­si­dent vas­tas ka vo­li­ko­gu liik­me­te kü­si­mus­te­le rii­gi­kait­se, e-rii­gi, Eu­roo­pa Lii­du toe­tus­ra­ha, sea­dus­loo­me, rah­vas­ti­ku juur­de­kas­vu ja kesk­kon­na­hoiu koh­ta.

Pre­si­dent kii­tis
Ani­ja vald oli 14. ühi­ne­nud oma­va­lit­sus, kus Kers­ti Kal­ju­laid käis. Kok­ku on neid Ees­tis 51, pre­si­dent on võt­nud ees­mär­giks sel aas­tal neid kõi­ki kü­las­ta­da. Ta kii­tis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et kõi­gis, kus on käi­nud, on tub­lid vo­li­ko­gud ja ko­gu­kon­nad. Suur töö, mil­le­ga oma­va­lit­su­sed peak­sid nüüd te­ge­le­ma, on ai­da­ta nõr­ge­maid.

„Et puue­te­ga ini­me­sed ei tun­neks – nad ei saa ühis­kon­nas hak­ka­ma, ku­na me ei tee neist väl­ja. See on ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se üks tuum­te­ge­vu­si. Näen, et see mõ­te are­neb mü­hi­nal, loo­dan, et vars­ti are­ne­vad ka tee­nu­sed. Ka siin val­las on po­si­tiiv­seid näi­teid – sot­siaal­ma­ja, kus ini­me­sed saa­vad tal­ve­hoi­du ja su­vel min­na ta­ga­si oma tal­lu, kui jak­sa­vad,“ rää­kis Kers­ti Kal­ju­laid.

Keh­ra jaa­ma­hoo­ne eest oo­ta­sid ko­ha­li­kud koo­li­tüd­ru­kud või­ma­lust pre­si­den­ti pil­dis­ta­da. „Läh­me tee­me pa­rem las­te­ga pil­ti,“ üt­les KERS­TI KAL­JU­LAID neid nä­hes.
Keh­ra jaa­ma­hoo­ne eest oo­ta­sid ko­ha­li­kud koo­li­tüd­ru­kud või­ma­lust pre­si­den­ti pil­dis­ta­da. „Läh­me tee­me pa­rem las­te­ga pil­ti,“ üt­les KERS­TI KAL­JU­LAID neid nä­hes.

Kü­si­mu­se­le, kas Ani­ja mõi­sas oli ta esi­mest kor­da, ole­tas pre­si­dent, et on seal käi­nud, kuid vä­ga am­mu: „Va­nas­ti teh­ti koo­lieks­kur­sioo­ne, vaa­da­ti, kui­das Ani­ja me­hed Tal­lin­nas käi­sid ja rää­gi­ti Ees­ti kir­jan­du­sest. Sel­lel aja­jär­gul olen kind­las­ti ka Ani­ja piir­kon­nas käi­nud. Aga nüüd uue­mal ajal ei ole ja nä­gin, et see on vä­ga vah­va koht.“ Rohkem pilte Sõnumitooja Facebooki-lehelt.

Eelmine artikkelPerears­tid ko­li­sid Keh­ra ter­vi­se­kes­ku­se re­mon­di ajaks sot­siaa­le­la­mus­se
Järgmine artikkelLau­lu­ka­rus­sel­li pää­se­sid SAND­RA PAR­VE Arukülast ja KRIS­TEN NOR­DEN Keh­rast