Polit­sei ja Ani­ja val­la rah­vas aru­ta­sid tur­va­li­su­se üle

2310
Ida-Harju politseijaoskonna juht VALTER PÄRN ja Anija vallavolikogu liige PRIIT RAUDKIVI Kehra rahvamajas.

Po­lit­sei­ni­kud kor­ral­da­sid Keh­ras kok­ku­saa­mi­se, kus Ani­ja val­la tur­va­li­su­se­ga seo­tud prob­lee­mi­dest rää­gi­ti ava­tud ruu­mi põ­hi­mõt­tel.

Tei­si­päe­va, 12. ap­ril­li õh­tuks olid Ani­ja val­la ela­ni­kud kut­su­tud Keh­ra rah­va­maj­ja, et aru­ta­da, mil­li­sed on nen­de mee­lest suu­ri­mad tur­va­li­su­se­ga seo­tud prob­lee­mid ko­du­val­las ning kui­das neid la­hen­da­da. Kok­ku tu­li li­gi paar­küm­mend ini­mest, pea­le po­lit­sei­ni­ke pea­mi­selt Ani­ja val­la­va­lit­su­se töö­ta­jad ja vo­li­ko­gu liik­meid.
„Siit on nä­ha, ke­da see tee­ma puu­du­tab, sest kõik on tul­nud va­ba­taht­li­kult,“ mär­kis Ida-Har­ju po­lit­sei­jaos­kon­na juht Val­ter Pärn.
Kolm tun­di kest­nud aru­te­lu vii­di lä­bi Val­ter Pär­na juh­ti­mi­sel ning ava­tud ruu­mi põ­hi­mõt­tel – osa­le­jad tõid väl­ja nen­de jaoks olu­li­sed tur­va­li­su­se­ga seo­tud prob­lee­mid Keh­ras ja ko­gu val­las, see­jä­rel ha­ka­ti töö­tu­ba­des aru­ta­ma-pak­ku­ma, mi­da saab te­ha nen­de la­hen­da­mi­seks: „Piir­kon­na­po­lit­sei­ni­kud tea­vad pä­ris häs­ti, kui­das on siin tur­va­li­su­se­ga ning ko­ha­li­kud ini­me­sed ar­va­vad, et küll po­lit­sei ju­ba teab. Aga kõi­ke ei tea. Ja ko­ha­li­kel on pal­ju häid mõt­teid, mi­da ala­ti ei ta­he­ta või jul­ge­ta väl­ja öel­da. Üks­ki mõ­te po­le ru­mal, tä­na kuu­la­me kõik ära.“

Seit­se prob­lee­mi
Po­lit­sei­jaos­kon­na juht är­gi­tas kok­ku­tul­nuid tõs­ta­ta­ma tee­ma­sid, mil­le­le ha­ka­ta ühes­koos la­hen­dus­ka­va väl­ja mõt­le­ma.
„Need ei pea ole­ma glo­baal­sed prob­lee­mid, vaid täies­ti teie en­da ko­du­tä­na­va või ma­ja mu­re,“ sõ­nas ta.
Pa­ku­ti 7 tee­mat, mi­da töö­tu­ba­des jär­jest la­ha­ti. Koos­o­le­ku lõ­pus pa­ni iga osa­le­ja tõs­ta­ta­tud tee­mad en­da jaoks olu­li­su­se jär­je­kor­da. Nen­de põh­jal koos­tas Val­ter Pärn pin­ge­rea.
Kõi­ge olu­li­se­maks pi­da­sid aru­te­lul osa­le­nud val­la väär­teo­me­net­le­ja Mih­hail Lo­pat­ki­ni püs­ti­ta­tud kü­si­must, kui­das tu­gev­da­da ava­lik­ku kor­da. La­hen­dus­te­na pa­ku­ti, et po­lit­sei peaks ole­ma ava­li­kes koh­ta­des näh­ta­vam, näi­teks par­ki­des, tä­na­va­tel, las­tea­su­tus­te ja kau­plus­te juu­res ning ava­li­kel üri­tus­tel. Ela­nik­ke tu­leks roh­kem tea­vi­ta­da, ku­hu näh­tud kor­ra­rik­ku­mis­test tea­ta­da. Tu­leks vär­va­ta abi­po­lit­sei­nik­ke, kaar­dis­ta­da prob­leem­seid koh­ti ning püü­da ku­ri­te­gu­sid en­ne­ta­da kesk­kon­na ku­jun­da­mi­se kau­du.
Peaae­gu sa­ma olu­li­seks pee­ti las­te­kaits­ja Kat­re Rei­len­ti tõs­ta­ta­tud prob­lee­mi, et sa­ge­li ei jul­ge­ta po­lit­sei­le ku­ri­teost või abi­va­ja­jast tea­ta­da, ku­na kar­detakse kät­te­mak­su. Ühi­selt näh­ti la­hen­dus­te­na pea­le tead­lik­ku­se tõst­mi­se veel, et õpe­ta­jad, ars­tid, tree­ne­rid ja tei­sed teak­sid, mil­li­ne laps va­jab abi, et prob­lee­mi­de mär­ka­mi­sel ei jää­daks üks­kõik­seks ning kui kar­de­tak­se kät­te­mak­su, ei jäe­taks po­lit­seid või las­te­kaits­jaid tea­vi­ta­ma­ta, vaid le­pi­tak­se nen­de­ga kok­ku või­ma­lus jää­da ano­nüüm­seks.
Kolmanda olu­li­se tee­ma­na tõi Kat­re Rei­lent väl­ja, kui­das te­ge­le­da Ani­ja val­las nar­koen­ne­tu­se­ga ning saa­da kät­te ka nii­ni­me­ta­tud pi­si­te­gi­jaid, kes va­hen­da­vad noor­te­le am­fe­ta­mii­ni, ka­ne­pit ja muid ui­mas­teid. Ühi­se aru­te­lu tu­le­mu­se­na lei­ti, et tu­leb ela­nik­ke roh­kem tea­vi­ta­da, ku­hu tea­ta­da, kui mär­ga­tak­se kaht­last te­ge­vust, püü­da saa­vu­ta­da noor­te usal­dust, et nad ka ise an­nak­sid tea­da, kui se­da mär­ka­vad. Ka lap­se­va­ne­ma­te­le on va­ja sel­gi­ta­da, kui­das aru saa­da, kui laps on tar­vi­ta­nud nar­koo­ti­li­si ai­neid. Et nar­koo­ti­ku­mi­de tar­vi­ta­mist en­ne­ta­da, tu­leks ol­la ees­ku­juks ja pro­pa­gee­ri­da ter­vis­lik­ke elu­vii­se, toe­ta­da noor­te hu­vi­te­ge­vust.
Aru­te­lul ot­si­ti la­hen­du­si veel mu­re­le, et juh­ti­mi­sõi­gu­se­ta isi­kud, seal­hul­gas alaea­li­sed, ei sõi­daks au­to või põl­lu­töö­ma­si­na­te­ga. Kui­das tõs­ta ela­ni­ke tead­lik­kust vee­ohu­tu­sest, kui­das muu­ta Keh­rast Kes­ku­se tä­na­va kau­du Ko­se-Jä­ga­la maan­tee­le väl­ja­sõit tur­va­li­se­maks ning kui­das kor­ral­da­da Keh­ras par­ki­mist se­ni­sest pa­re­mi­ni?
„Mi­nu mee­lest läks vä­ga häs­ti. Kõik püs­ti­ta­tud tee­mad aru­ta­si­me lä­bi, pol­nud üh­te­gi, mil­le juu­res ei tek­ki­nud dis­kus­sioo­ni,“ lau­sus Val­ter Pärn.
Kui üks ini­me­ne rää­gib ja tei­sed kuu­la­vad, siis ei jul­ge ena­mus mi­da­gi öel­da, aga nii­moo­di väik­se­mas pun­dis te­kib vest­lus ja mõt­te­va­he­tus, mär­kis Ala­ve­re koo­li õpe­ta­ja Ma­rian­ne Lõo­ke.
Mar­tin Kui­val­lik Pik­valt li­sas: „Ja­ga­tud mu­re on pool mu­ret, sai­me oma mu­red väl­ja öel­da. Kuid nüüd peaks nen­de tee­ma­de juur­de li­sa­ma täit­ja, täh­ta­ja ja ta­ga­si­si­de. Mui­du tu­le­me järg­mi­sel aas­tal kok­ku ja ja­ga­me sa­mad mu­red jäl­le poo­leks.“
Po­lit­sei­jaos­kon­na juht vas­tas, et kõi­gi väl­ja­too­dud mu­re­de­ga kind­las­ti te­ge­le­da ei jõua, kuid pin­ge­reas esi­me­si ka­vat­se­tak­se val­la­va­lit­su­se ja vo­li­ko­gu kor­ra­kait­se­ko­mis­jo­ni­ga eda­si aru­ta­da: „Et jõu­da la­hen­dus­te­ni, mi­da on või­ma­lik ära te­ha. Siis on tä­na­sel aru­te­lul ka si­su­li­ne tu­le­mus.“

Sar­na­sed aru­te­lud teis­tes­ki oma­va­lit­sus­tes
Ava­tud mee­to­dil aru­te­lu­de kor­ral­da­mi­se idee said Ida-Har­ju po­lit­sei­ni­kud Lää­ne pre­fek­tuu­rist, kus neid on teh­tud mi­tu aas­tat. Har­ju­maal oli esi­me­ne tao­li­ne kok­ku­saa­mi­ne tal­vel Rae val­las, tei­ne nüüd Ani­jal.
„Prob­lee­mid on Ani­ja val­las pi­sut eri­ne­vad kui Raes, sest ini­me­sed ja kesk­kond on eri­ne­vad. Ka Raes oli üks kü­si­mus, kui­das tea­vi­ta­da po­lit­seid, Ani­ja val­las püs­ti­ta­ti see pi­sut tei­se nur­ga alt – ini­me­sed kar­da­vad kät­te­mak­su. See on väik­se­ma­te koh­ta­de prob­leem. Me ei oo­ta sel­lis­telt aru­te­lu­delt vä­ga kee­ru­li­si tee­ma­sid, ko­ha­li­ke jaoks on sa­ge­li täht­sad hoo­pis täies­ti liht­sad as­jad. Mõ­ni­kord häi­rib kas või see, et kõn­ni­tee serv on lii­ga kõr­ge, ei saa lap­se­vank­ri­ga üle,“ rää­kis Val­ter Pärn.
Ida-Har­ju kons­taab­li­jaos­kon­na piir­kon­na­va­nem Kai­ri Ränk: „Püüa­me ko­gu­kon­da kaa­sa­ta oma piir­kon­na mu­re­koh­ta­de­le la­hen­dus­te leid­mi­se­le. Ees­ti ini­me­ne po­le har­ju­nud veel nii­su­gu­sel aru­te­lul osa­le­ma. Meie soov on, et ini­me­sed olek­sid ak­tiiv­se­mad, sest tur­va­li­sus ei ole ai­nult po­lit­sei, pääs­te­tee­nis­tu­se, kii­ra­bi ega rii­gi asi, vaid al­gab igaü­hest en­dast.“
Ida-Har­ju po­lit­sei­ni­kud soo­vi­vad sar­nas­te aru­te­lu­de­ga edas­pi­di min­na ka piir­kon­na teis­tes­se oma­va­lit­sus­tes­se.

Eelmine artikkelUjumisvõistlus Kuusalu Kevad 2017
Järgmine artikkelARTUR TAL­VIK va­li­ti Va­bae­ra­kon­na ju­hiks