Põh­ja-Ees­ti triip­hoo­ne­tes ja ae­da­des käis kok­ku li­gi kolm tu­hat hu­vi­list

122
Kõn­nu Vii­na­köö­gi aias on 20 sor­ti vil­ja­puid, ma­ja kül­ge ra­ja­tud triip­hoo­ne lage ka­ta­vad vii­na­mar­jad. Fo­to Aivar Juhanson

„Üha enam ot­si­tak­se uu­si hu­vi­ta­vaid koh­ti ja ta­he­tak­se nä­ha teis­te te­ge­mi­si. Oma triip­hoo­ned ja aiad möö­du­nud pü­ha­päe­val ava­nud et­te­võt­ja­te ta­ga­si­si­de põh­jal saab öel­da, et päev läks kor­da, iga­le poo­le ja­gus kü­la­li­si,“ lau­sus Põh­ja-Ees­ti toi­dup­ro­jek­ti juht Eha Paas ja kin­ni­tas, et ava­tud triip­hoo­ne­te päe­va­ga on plaa­nis jät­ka­ta. Li­saks ko­ha­li­ku toi­du pak­ku­mi­se­le pan­nak­se ka edas­pi­di rõh­ku si­su­li­se­ma­le poo­le­le ja oo­da­tak­se kü­la­li­si, kes ta­ha­vad võõ­rus­ta­ja­te et­te­võt­mis­te­ga põh­ja­li­ku­malt tut­vu­da.

Ees­märk on tut­vus­ta­da piir­kon­na et­te­võt­jaid, nen­de ae­du ja too­teid, Põh­ja-Ees­ti triip­hoo­ne­te kul­tuu­ri­pä­ran­dit, jul­gus­ta­da ini­me­si oma­le kas­vu­hoo­neid ja suvekööke ra­ja­ma ning seal toi­tu pak­ku­ma.

Ava­tud triip­hoo­ne­te ja ae­da­de päev toi­mus pü­ha­päe­val, 4. sep­temb­ril Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du pro­jek­ti raa­mes teist­kord­selt, mul­lu oli au­gus­ti al­gu­ses, tä­na­vu kuu ae­ga hil­jem. Kü­la­li­si võe­ti see­kord vas­tu 17 ta­lu­ko­has või mõi­sas. Pro­jek­tis osa­le­vad ja se­da ra­has­ta­vad Põh­ja-Ees­tis te­gut­se­vad Lea­der-te­ge­vusg­ru­pid: juht­part­ner MTÜ Aren­dus­ko­da ning MTÜ Ida-Har­ju Koos­töö­ko­da, MTÜ Põh­ja-Har­ju­maa Koos­töö­ko­gu, MTÜ Part­ne­rid ja MTÜ PAIK. Pro­jek­ti­sum­ma­dest kae­ti triip­hoo­ne­te päe­va rek­laa­mi­kam­paa­nia ku­lud.

Har­ju­maalt osa­le­sid Kõn­nu Vii­na­köök ja Val­ge­jõe Vei­ni­vil­la Kuu­sa­lu val­last, Ani­ja mõis Ani­ja val­last, Ta­ju res­to Jõe­läht­me val­last, Öko-SPA Har­moo­ni­ku­mi Viim­si val­last ning Ha­ba­ja Vii­na­vab­rik, Ra­vi­la mõis, Roo­go­ja ta­lu ja Sa­de­väl­ja ta­lu Ko­se val­last. Aren­dus­ko­ja piir­kon­nast Lää­ne-Vi­ru­maalt võõ­rus­ta­sid veel Aru mõis Oru­ves­ki ta­lu Ta­pa val­last, Kuu­si­ku loo­dus­ta­lu ja Ma­di ta­lu Kad­ri­na val­last ning Ka­re­pa ra­vim­tai­meaed, Palm­se ja Sa­ga­di mõis Hal­ja­la val­last. Lää­ne-Vi­rust veel Hal­lik­toa ta­lu Vin­ni val­las.

Kõn­nu Vii­na­köö­gis tant­si­ti tan­got
Kõn­nu Vii­na­köö­gis oli sel päe­val kü­las­ta­jaid vä­he­malt 400. Val­ge­jõe Vei­ni­vil­lat kü­las­tas paar­sa­da ini­mest, Ani­ja mõi­sa sa­da­kond.

Na­gu mit­mel pool mu­jal, pa­ku­ti ka Kõn­nu Vii­na­köö­gis hu­vi­lis­te­le eri­ne­vaid te­ge­vu­si – vaa­da­ta sai kunst­ni­kest pe­re­rah­va Kat­rin Vald­re ja Sven Saa­gi loo­min­gut, uu­dis­ta­da kris­tal­lvalguse ­te­raa­pia tu­ba, vanade talulillede ja rosaariumiga aeda, õues maa­li­da. Pererahva sõnul nauditi nende loodud kokakunsti õhtutundideni, retseptides kasutati oma aia- ja metsasaadusi. Osad kü­la­li­sed pa­nid end kir­ja maa­li­kur­sus­te­le.

Pal­ju kii­de­ti vii­na­köö­gi triip­hoo­net, mis on ra­ja­tud ma­ja päi­ke­se­pool­se­le kül­je­le. Sven Saag ju­tus­tas, et esial­gu taht­sid klaasist talveaia te­ha ae­da, aga siis mõist­sid, et mu­ga­vam on, kui asub ma­ja juu­res. Ka vii­na­mar­ja­de­le plaa­ni­ti aias koh­ta, kuid need ei läi­nud seal kas­va­ma. Kui kuus eri sor­ti vii­na­mar­ja­tai­me is­tu­ta­ti triip­hoo­nesse, hak­ka­sid tai­med hoog­salt kas­va­ma, üle­mis­test ava­dest pu­ge­sid ise ehi­tis­se sis­se ning prae­gu­seks ka­ta­vad ko­gu lae.

Suu­red küp­sed vii­na­mar­ja­ko­ba­rad ri­pu­vad ot­se­kui lae­kau­nis­tu­sed ning kü­la­li­sed said mar­ju maits­ta.

Õh­tu lõp­pes vii­na­köö­gis tan­go mi­lon­ga­ga, mis tä­hen­dab, et tant­si­ti tan­got ja rää­gi­ti sel­lest tant­sust. Tan­goõh­tu kor­ral­das Kol­ga muu­seu­mi fondi­hoid­ja Ne­le Reial, kes on tant­suõ­pe­ta­ja­na ju­hen­da­nud tan­go­kur­su­seid. Ta kir­jel­das, kui­das käis vii­na­köö­gis kris­tal­livalguse te­raa­pias ja nä­gi elu­toa par­kett­põ­ran­dat, mis on tan­go­tant­si­jai­le vä­ga olu­li­ne. Tant­si­mas oli 7 paa­ri ning tant­si­ti ku­ni sü­daöö­ni. Sven Saag tun­nus­tas, et tan­go­õh­tu pa­ni mee­leo­lu­ka­le ja edu­ka­le triip­hoo­ne­te päe­va­le kau­ni punk­ti.

Tu­le­kul Jä­ne­da laat ja ko­gu­tak­se toi­du­lu­gu­sid
Põh­ja-Ees­ti toi­dup­ro­jek­ti ju­hi Eha Paa­si sõ­nul on ena­mi­ku triip­hoo­ne­te päe­val osa­le­nu­te too­dan­gul Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du mär­gis. Kel veel tal­veks va­rud soe­ta­ma­ta, saab tu­le­val lau­päe­val min­na Jä­ne­da sü­gis­laa­da­le, kus ava­tak­se Põh­ja-Ees­ti toi­du tu­rup­lats.

Põh­ja-Ees­ti pae­peal­se­te mait­se­te­ga saab tut­vu­da 15. ok­toob­ril käi­vi­tu­val res­to­ra­ni­de nä­da­lal, osa­le­ja­te­na on end kir­ja pan­nud 10 res­to­ra­ni: Har­ju­maalt Ani­ja mõi­sa­koh­vik, Val­ge­jõe Vei­ni­vil­la, ko­du­res­to­ran Mer­Mer, Ha­ba­ja Vii­na­vab­rik ning Lää­ne-Vi­ru­maalt Palm­se ja Sa­ga­di res­to­ran, Mus­ta Tä­ku tall, Geor­gi söö­gi­tu­ba, Kuu­si­ku loo­dus­ta­lu ja Öko-SPA Har­moo­ni­kum. Pa­ku­tak­se piir­kon­na­le oma­seid toi­te, mil­le val­mis­ta­mi­sel ka­su­ta­tak­se ot­ra, kar­tu­lit, ka­la.
Res­to­ra­ni­des tut­vus­ta­tak­se ko­ha­li­ku toi­du mär­gi­se­kand­ja­te lu­gu­sid. Prae­gu on käi­mas Põh­ja-Ees­ti toi­du­lu­gu­de kon­kurss „Pae­peal­sed mait­sed“. Lu­gu­de esi­ta­mi­se täh­taeg on 26. sep­tem­ber.

Eelmine artikkelTRISTEN MARDO maailma viies juunioride motokrossis
Järgmine artikkelPikva külas oli esmakordselt öölaulupidu