Põh­ja-Tal­linn ül­la­tas Aeg­vii­du koo­li lõ­pe­ta­jaid

1865
Aeg­vii­du koo­li tä­na­vu­sed lõ­pe­ta­jad MAR­KUS SEPP, RU­DOLF AB­DUL­LAEV, JA­NA MEID, KER­TU NOOR, RAI­NER TAL­VIK, MARK EE­MIL MUS­TO­NEN, õpe­ta­ja REET KAN­GER koos Põh­ja-Tal­lin­na räp­pa­ri JAA­NUS SAK­SA­GA. Foto Mar­gus Mus­to­ne­n

Aeg­vii­du koo­li lõ­pu­peo üllatuskülalised olid an­samb­li Põh­ja-Tal­linn räp­par JAA­NUS SAKS ja HAN­NES VEL­LEND.

Aeg­vii­du koo­li 92. len­nu lõ­pu­peol möö­du­nud lau­päe­val, 16. juu­nil as­tu­sid ak­tu­se ajal saa­li an­samb­li Põh­ja-Tal­linn räp­par Jaa­nus Saks ning pia­nist Han­nes Vel­lend. Nad tu­lid ül­la­ta­ma kõi­ge noo­re­maid lap­si, kes 2012. aas­tal laul­sid koos Põh­ja-Tal­lin­na­ga an­samb­li esi­me­seks vä­ga me­nu­kaks saa­nud lau­lu „Meil on ae­ga veel“. Laul va­li­ti Raa­dio 2 aas­ta hi­tiks ning sel­le vi­deo, mil­les lau­la­vad ka Aeg­vii­du koo­li õpi­la­sed, on you­tu­be´s kuu­la­tud-vaa­da­tud üle 3,1 mil­jo­ni kor­ra.

Aeg­vii­du koo­li kuuest tä­na­vu­sest lõ­pe­ta­jast laul­sid „Meil on ae­ga veel“ ref­rää­ni koos bän­di­ga too­kord kolm: Ker­tu Noor, Mark Ee­mil Mus­to­nen ja Rai­ner Tal­vik. Lõ­pu­peol laul­sid se­da koos ül­la­tus­kü­la­lis­te­ga kõik – lõ­pe­ta­jad, nen­de klas­si­ju­ha­ta­ja Reet Kan­ger ja tei­sed õpe­ta­jad, va­ne­mad ning kü­la­li­sed.

Idee kut­su­da Põh­ja-Tal­linn 6 aas­tat ta­ga­si sal­ves­ta­tud lau­lu noo­ri­ma­te laul­ja­te lõ­puak­tu­se­le, pak­kus väl­ja Mark Ee­mil Mus­to­ne­ni isa Mar­gus Mus­to­nen.

„Kir­ju­ta­sin an­samb­li­le, nad olid ko­he nõus. Üt­le­sid, et see on vä­ga hea idee, tee­me ära,“ sõ­nas põ­hi­koo­li­lõ­pe­ta­ja­te klas­si­ju­ha­ta­ja ja koo­li muu­si­kaõ­pe­ta­ja Reet Kan­ger.

Aeg­vii­du koo­lis on ol­nud tra­dit­sioon, kas lau­la­vad lõ­pe­ta­jad või nei­le laul­dak­se: „Ku­na ne­mad olid kind­lad, et nad oma lõ­puak­tu­sel laul­da ei ta­ha, siis üt­le­sin oma lõ­pu­kõ­nes – ku­na te mi­nu­ga laul­da ei ta­ha, siis kut­su­sin siia oma sõb­rad, proo­vi­ge nei­le ära öel­da. Ja siis tu­li Põh­ja-Tal­linn.“
Põh­ja-Tal­linn pa­ni Aeg­vii­du koo­li lõ­puak­tu­sel teh­tud vi­deo oma Fa­ce­boo­ki le­he­le ning es­mas­päe­va õh­tuks oli ka se­da vaa­da­tud roh­kem kui 4000 kor­da.

Lap­sed te­gid hi­ti
Reet Kan­ger tut­vus Põh­ja-Tal­lin­na liik­me­te­ga küm­me­kond aas­tat ta­ga­si, kui käis nen­de stuu­dios sal­ves­ta­mas.

„Üt­le­sin kui­da­gi Jaa­nus Sak­sa­le, et miks te tee­te ko­gu aeg nu­tu­lau­le, teh­ke mõ­ni laul ka äge ja po­si­tiiv­ne, teist­su­gu­ne ning kui ta­ha­te kuul­saks saa­da, siis ala­ti löö­vad lä­bi las­te­ga laul­dud lood,“ mee­nu­tas ta.

Mõ­ne aja möö­du­des saa­tis Põh­ja-Tal­lin­na räp­par tal­le ühe loo kuu­la­ta, pak­kus, et se­da võiks las­te­ga te­ha. Teh­ti­gi. Li­saks kol­me­le tä­na­vu­se­le lõ­pe­ta­ja­le käi­sid stuu­dios lu­gu sal­ves­ta­mas neist aas­ta-paar va­ne­mad Lo­vii­sa Va­he­nurm, Anett Käär­ma ja Kar­do Tal­vik. Nad olid 3. ja 4. klas­si õpi­la­sed, Reet Kan­ger oli mõ­le­ma klas­si­ju­ha­ta­ja.

Laul sal­ves­ta­ti ühe päe­va­ga, kui­gi see, mi­da õpe­ta­ja esialgu ko­ges, oli te­ma hin­nan­gul õud­ne: „Oma arust võt­sin kaa­sa vä­ga head vii­si­pi­da­jad. Stuu­dios pa­lu­ti neil kõr­vak­la­pid pä­he pan­na. Nad hak­ka­sid laul­ma ja laul­sid nii möö­da, et mul oli piin­lik kuu­la­ta. Mõt­le­sin, kas tões­ti kõik pa­bis­ta­vad hirm­sas­ti. Aga mees, kes oli stuu­dios, oli vä­ga ra­hu­lik, üt­les las­te­le, et võt­ke üks kõrv kla­pi alt väl­ja, siis kuu­le­te ka end. Pä­rast se­da hak­kas neil pal­ju pa­re­mi­ni väl­ja tu­le­ma.“

Lau­lu vi­deo ref­rää­nio­sa sal­ves­ta­ti Kaar­li ki­ri­kus sa­mu­ti ühe päe­va­ga. Siis oli lap­si roh­kem – osa neist sa­mu­ti Aeg­vii­dust, osa Tal­lin­nast.
Se­da, mis järg­neb, ei osa­nud lap­sed ega õpe­ta­ja oo­da­ta: „Hak­ka­sid tu­le­ma li­ve esi­ne­mi­sed klu­bi­des ja au­hin­da­de ja­ga­mis­tel. Kui Ees­ti hip hop fes­ti­va­lil rin­gi ja­lu­ta­si­me, said lap­sed tun­da, et see, mi­da te­gid, on vä­ga vin­ge.“

Ka kuus aas­tat hil­jem tea­vad Aeg­vii­du koo­li õpi­la­sed peast hi­ti „Meil on ae­ga veel“ sõ­nu ning tun­ne­vad vi­deos ära oma nüüd­seks en­di­sed koo­li­kaas­la­sed, kuid min­git eri­list tun­net see Reet Kan­ge­ri sõ­nul enam ilm­selt ei te­ki­ta.

„Kuid las­te­le see vä­ga meel­dis,“ üt­les õpe­ta­ja väi­ke­se mi­ne­vi­ku­mä­les­tu­se el­luä­ra­ta­mi­se koh­ta koo­li lõ­pu­peol.

„Pal­ju õn­ne tei­le ning kõr­get ja edu­kat len­du eda­si­seks!“ soo­vib an­sam­bel Põh­ja-Tal­linn nei­le oma Fa­ce­boo­ki-pos­ti­tu­ses.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la ena­mik kü­la­va­ne­maid jäid mõ­neks ajaks vo­li­tus­te­ta
Järgmine artikkelNord­wood Aeg­vii­du spor­di­hoo­ne avas Ees­ti Olüm­pia­ko­mi­tee pre­si­dent