Pika­ve­res on Ees­ti pa­rim mõi­sa­kool

1401
Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­li di­rek­tor HEL­JU KA­DA­KAS, koo­li­pe­ret õn­nit­le­nud Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu esi­mees TII­NA RÜH­KA, koo­li hoo­le­ko­gu esi­mees ja õpe­ta­ja ALI­CE SUUR­KUUSK, lap­se­va­nem ja MTÜ Pi­ka­ve­re Mõis ju­ha­tu­se esi­mees VIR­VE HAN­SAR ning õpe­ta­jad MA­RIE REI­NI­KE ja KAIE TO­MIN­GAS-ORAS Tal­lin­na Rae­ko­jas.

Ees­ti 2018. aas­ta pa­ri­maks mõi­sas te­gut­se­vaks koo­liks va­li­ti Pi­ka­ve­re mõi­sa­kool Raa­si­ku val­las.

Tei­si­päe­val, 7. mail tun­nus­tas Ees­ti Mõi­sa­te Ühen­dus Tal­lin­na Rae­ko­jas pa­ri­maid mõi­said. Tub­li­maid va­li­ti 7 ka­te­goo­rias, kaks tiit­lit an­ti koos­töös Ees­ti Mõi­sa­koo­li­de Ühen­du­se­ga väl­ja es­ma­kord­selt. Pa­ri­maks mõi­saks koo­lis ni­me­ta­ti Vas­ta kool Lää­ne-Vi­ru­maalt, pa­ri­maks koo­liks mõi­sas Raa­si­ku val­la Pi­ka­ve­re mõi­sa­kool. Ees­ti Mõi­sa­koo­li­de Ühen­du­se ju­ha­tus põh­jen­das, et peat­selt 150. sün­ni­päe­va tä­his­tav Pi­ka­ve­re mõi­sa­kool on jät­ku­suut­lik kool, mis mo­ti­vee­rib ko­ha­lik­ke piir­kon­nas ela­ma las­te pa­ri­ma koo­lie­la­mu­se ni­mel, koo­li te­ge­mis­tes­se on kaa­sa­tud ka ko­gu­kond.

Pa­ri­maid õn­nit­le­sid Ees­ti Mõi­sa­te Ühen­du­se pre­si­dent, Kei­la-Joa los­si oma­nik And­rei Dvor­ja­ni­nov ning Ees­ti Mõi­sa­koo­li­de Ühen­du­se ju­ha­tu­se esi­mees Tõ­nu Ki­vi­loo. Tun­nus­ta­tuid pre­mee­ri­ti tä­nu­plaa­di ja lil­le­de­ga.

Pikavere mõisakooli kuldne tunnustusplaat.

Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­li di­rek­tor Hel­ju Ka­da­kas sõ­nas au­ta­su vas­tu võt­tes, et väi­ke­sel mõi­sa­koo­lil on vä­ga toe­tav ko­gu­kond ning koos­töös on pal­ju saa­vu­ta­tud. Koo­li hoo­le­ko­gu esi­mees, õpe­ta­ja Ali­ce Suur­kuusk li­sas, et Pi­ka­ve­re ko­gu­kon­da är­gi­tas aas­ta­te eest te­gut­se­ma koo­li sul­ge­mi­se oht. Koo­li pääs­tis te­ma hin­nan­gul osa­le­mi­ne mõi­sa­koo­li­de säi­li­ta­mi­seks suu­na­tud nii­ni­me­ta­tud Nor­ra pro­jek­tis. Pi­ka­ve­re kool jäi al­les, kui­gi 6klas­si­li­ne kool muu­de­ti 2014. aas­tal 4klas­si­li­seks: „Mõ­ni­kord on va­ja as­tu­da üks samm ta­ga­si, et saaks min­na kaks sam­mu eda­si. Kuid ei ole hal­ba il­ma hea­ta, kõik on või­ma­lik, kui on ta­he ja ini­me­sed. Tä­na on meil maail­ma pa­rim mõi­sa­kool.“

Mõi­sa­koo­li­de ühen­du­se juht: Pi­ka­ve­re on tu­hast tõus­nud
Esi­mest kor­da pa­ri­maid mõi­sa­tes te­gut­se­vaid koo­le va­li­nud MTÜ Ees­ti Mõi­sa­koo­li­de Ühen­dus ju­ha­tu­se esi­mees Tõ­nu Ki­vi­loo rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et era­mõi­sa­te oma­ni­kud on oma väl­ja­paist­va­maid tun­nus­ta­nud mi­tu aas­tat, tä­na­vu ot­sus­tas mõi­sa­koo­li­de ühen­dus nen­de­ga koos­töös va­li­da ka pa­ri­mad koo­li­mõi­sad. Ees­tis on 69 mõi­sa­koo­li, mõi­sa­koo­li­de Ühen­dus te­gi va­li­ku 10 koo­li seast.

„Pi­ka­ve­re pu­hul sai mää­ra­vaks see, et kool on just­kui tu­hast tõus­nud. See kool pi­di ole­ma läi­nud aja­luk­ku, aga per­so­nal, lap­se­va­ne­mad, ter­ve ko­gu­kond suut­sid kooli elus hoi­da,“ lau­sus Tõ­nu Ki­vi­loo.

Pi­ka­ve­re koo­li koh­ta kan­di­dee­ri­mi­seks esi­ta­tud kok­ku­võt­tes kir­jel­das Ali­ce Suur­kuusk, kui­das 2014. aas­tal Raa­si­ku val­las toi­mu­nud ha­ri­dus­re­for­mi käi­gus pla­nee­ri­ti väi­ke 6klas­si­li­ne kool sul­ge­da, kuid ko­gu­kond saa­vu­tas val­la­va­lit­su­se­ga kok­ku­lep­pe, et esi­ta­tak­se oma kont­sept­sioon Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­list.

„Sel­li­ne ot­sus lii­tis ja pa­ni ko­gu­kon­na ühi­selt hin­da­ma,“ mär­kis hoo­le­ko­gu esi­mees.
Ke­set su­ve said ko­gu­kon­na esin­da­jad ja õpe­ta­jad mi­tu kor­da kok­ku, mõel­di väl­ja vi­sioon, te­ge­vus­ka­va ja ees­märk – Pi­ka­ve­re mõi­sast saab ha­ri­dus-, kul­tuu­ri- ja loo­du­sõp­pe kes­kus, kus päe­val te­gut­se­vad kool ja las­teaed, õh­tu­sel ajal on hu­vi­te­ge­vu­sed ela­ni­ke­le. Nüüd on mi­tu aas­tat nii ol­nud – li­saks koo­li­le toi­mib mõis ko­gu­kon­na­kes­ku­se­na, kus täis­kas­va­nud õpi­vad ing­li­se keelt, käi­vad tree­nin­gu­tel, kand­le­rin­gis, raa­ma­tu­ko­gus ju­tu­rin­gis, toi­mu­vad kul­tuu­riü­ri­tu­sed ja pal­ju muud. 2018. aas­tal ot­sus­tas Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu muu­ta Pi­ka­ve­re koo­li taas 6klas­si­li­seks.

Mõi­sa­koo­li­de ühen­du­se ju­ha­tu­se lii­ge, Bal­ti rii­ke ühen­da­nud mõi­sa­tut­vus­tus­män­gu „Vi­sit Bal­tic Ma­nors” eest­ve­da­mi­se eest Ees­ti Mõi­sa­te Ühen­du­se tun­nus­tu­se päl­vi­nud muin­sus­kaits­ja Riin Ala­ta­lu rää­kis, et te­ma jaoks on Pi­ka­ve­re hea näi­de ko­gu­kon­na kaa­sa­mi­sest.
„Kui öel­da pa­tee­ti­li­selt, siis mõis peab ole­ma ko­gu­kon­na­ga seo­tud ja kool on üks või­ma­lus se­da si­det pi­da­da,“ sõ­nas ta.

Riin Ala­ta­lu li­sas, kui töö­tas 2013-2017 mõi­sa­koo­li­de prog­ram­mi­ga, oli Pi­ka­ve­re kool üks pa­re­maid koos­töö­part­ne­reid, ku­na seal oli vä­ga suur ko­ha­lik hu­vi: „Meil on pal­ju mõi­sa­koo­le, kus as­jad jää­vad seis­ma sel­le ta­ha, et di­rek­tor ük­si ei jõua. Ei saa­gi jõu­da, va­ja on, et ka ko­ha­li­kud ini­me­sed tu­lek­sid kaa­sa. Pi­ka­ve­re on sel­le ko­ha­pealt su­per näi­de – kui­gi Pi­ka­ve­re mõis po­le just ar­hi­tek­tuu­ri­še­döö­ver, Ees­tis on pal­ju uh­ke­maid mõi­said, said ko­ha­li­kud ini­me­sed aru mõi­sa olu­li­sest rol­list ko­ha­li­ku kul­tuu­ri- ja ha­ri­du­se­lu kes­ku­se­na. Nad mõist­sid, et mõis on nen­de jaoks ühi­ne väär­tus ning neid mo­ti­vee­ris oht, et kool võib kin­ni min­na.“

Veel lau­sus Riin Ala­ta­lu, et Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­li eest­ve­da­ja­te op­ti­mism on ol­nud suu­reks ees­ku­juks ka teis­te­le mõi­sa­koo­li­de­le: „Lü­hia­ja­list ak­tiiv­sust on Ees­tis kõik­jal vä­ga pal­ju, kuid siis ini­me­sed vä­si­vad. Pi­ka­ve­res ei ole vä­si­nud, seal­ne ak­tiiv­sus on ju­ba pi­kaa­ja­li­ne.“

Eelmine artikkelLahe­maa vas­tab ELi eks­per­di hin­nan­gul EU­RO­PARC ser­ti­fi­kaa­di nõue­te­le
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list on KAT­RIN VE­NE