Pika­ve­re pä­ka­pi­ku­maal käis üle 500 kü­las­ta­ja

1810
Jõulusoku kamber mõisa keldris oli pühendatud rahvapärimusele ja vanadele traditsioonidele. KAIE TOMINGAS-ORAS ja LEEVI KOPLIMETS õpetasid lastele rätsepamängu.

Viiel päe­val toi­mu­nud pä­ka­pi­ku­maa kü­las­tus­rin­gu­käi­gud müü­di väl­ja kii­res­ti, pal­ju­de­le soo­vi­ja­te­le tu­li ära öel­da.

Möö­du­nud nä­da­lal 11.-15. det­semb­ri­ni muu­tus Pi­ka­ve­re mõis tal­ve­võ­lu­maaks. Tei­se­le kor­ru­se­le viiv trepp oli muu­de­tud liu­mäeks, la­ge­dest rip­pu­sid pa­be­rist lu­me­hel­bed, jää­pu­ri­kad, korido­rid olid mae­tud vat­ti, hõ­be­pa­be­ris­se, kan­gas­tes­se, hein­tes­se. Töö­ta­sid pi­par­koo­giah­jud, mul­li­ma­sin, jää­ti­se­kok­tei­lia­pa­raa­did. Igal päe­val käi­sid juht­pä­ka­pi­ku saa­tel lä­bi ma­ja üle sa­ja lap­se, nii viis päe­va jär­jest.

MTÜ Pi­ka­ve­re Mõis koos­töös mõi­sa­koo­li rah­va­ga ning ko­gu­kon­na­liik­me­te­ga taa­s­elus­ta­sid Pi­ka­ve­re pä­ka­pi­ku­maa tra­dit­sioo­ni möö­du­nud aas­tal. Ku­na see oli rah­va­roh­ke ja ta­ga­si­si­de po­si­tiiv­ne, ot­sus­ta­sid nad tä­na­vu te­ha uues­ti.

Kü­la­li­sed ja­ga­ti paa­ri­küm­ne kau­pa grup­pi­des­se, iga rühm sai en­da­le juht­pä­ka­pi­ku, kel­leks olid riie­tu­nud Pi­ka­ve­re lä­hiümb­ru­se kü­la­de ela­ni­kud, lap­se­va­ne­mad. Juht­pä­ka­pi­ku jä­rel käi­sid rüh­mad kor­da­möö­da lä­bi viis tu­ba: muu­si­kaai­da, jõu­lu­so­ku va­ra­kamb­ri, Kül­ma-Jaa­gu pei­du­pai­ga, jõu­lu­va­na ja jõu­lu­mem­me kamb­ri­ke­se ja pä­ka­pi­ku ka­ku­ko­ja. Igas toas olid te­ge­vus­ju­hen­da­jad-ka­rak­te­rid, kes las­te­le näit­le­sid, nen­de­ga män­gi­sid, laul­sid, kü­si­sid mõis­ta­tu­si, ja­ga­sid tar­ku­si või ja­ga­sid mee­le­head. Pä­rast tu­ba­de kü­las­tust oli saa­lis Kaie To­min­gas-Ora­se la­vas­ta­tud näi­te­mäng Pi­ka­ve­re las­te esi­tu­ses, en­ne ära­sõi­tu said lap­sed õues ka­ku­ke­si.

Üks pä­ka­pi­ku­maa koor­di­naa­to­reid, MTÜ Pi­ka­ve­re Mõis eest­ve­da­ja Ali­ce Suur­kuusk üt­les, et on vä­ga tä­nu­lik kõi­gi­le, kes ai­ta­sid pä­ka­pi­ku­maad kor­ral­da­da: „On imet­lus­väär­ne, et ap­pi tu­li nii pal­ju va­ba­taht­lik­ke, igal oli oma üle­san­ne. Sü­da­me­ga teh­tud as­jad tulevad ala­ti pa­re­mi­ni väl­ja kui kom­mert­sü­ri­tu­sed. On tun­da üh­te­kuu­lu­vust, suur tä­nu kõi­gi­le abi­lis­te­le. Sel­li­ne et­te­võt­mi­ne saab toi­mi­da vaid üht­ses koos­töös. Mõi­sa­koo­li di­rek­to­ri Hel­ju Ka­da­kas pa­ni süs­tee­mi lo­gis­ti­li­selt pai­ka ja juh­tis kõi­ke.”

Ali­ce Suur­kuusk li­sas, et ku­na Pi­ka­ve­re kü­la on väi­ke, oli vä­ga pal­ju abi­li­si väl­jas­poolt, näi­teks juht­pä­ka­pikk Vai­dast, liu­mäe meis­ter­da­jad Rät­last ning ku­na ühel päe­val ta­bas pä­ka­pi­ku­maa­li­si hai­ges­tu­mi­se lai­ne, ai­tas hä­dast väl­ja ka val­la­va­nem And­re Sepp, kes siis juht­pä­ka­pi­ku rii­ded sel­ga tõm­bas.
Ali­ce Suur­kuusk rää­kis, et pä­ka­pi­ku­maaks idee­de ko­gu­mi­ne al­gas ke­va­del, sü­gi­sest olid igal nä­da­lal töö­koo­so­le­kud. Suu­rem kau­nis­ta­mi­ne al­gas 1. ad­ven­dil pä­rast küün­la süü­ta­mi­se tse­re­moo­niat. Tu­li väl­ja mõel­da, kui­das kor­ral­da­da pä­ka­pi­ku­maad nii, et sa­mal ajal saak­sid toi­mi­da kool ja las­teaed ning õpe­ta­jad ei peaks las­te juu­rest ära mi­ne­ma.

Pä­ka­pi­ku­maal käi­sid Peet­ri, Kii­li, Ar­du, Keh­ra, Ala­ve­re, Mõi­gu lap­sed, li­saks Aru­kü­la wal­dorf­las­teaia lap­sed ning ain­sad, kes tu­lid teist aas­tat jär­jest, olid Aru­kü­la las­teaia Ruk­ki­lill rüh­mad. Es­mas­päe­val, 18. det­semb­ril oli pä­ka­pi­ku­maa vii­ma­ne päev ai­nult Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­li las­te­le.

Pä­ka­pi­ku­maa pi­le­ti­ra­ha oli 7 eu­rot lap­se koh­ta, see lä­heb mõi­sa­hoo­ne re­mon­di­fon­di. Ali­ce Suur­kuusk lau­sus, et re­mon­di­jär­ge oo­ta­vad klas­si­ruu­mid ja ko­ri­do­rid. Pi­le­ti­ra­ha eest said ta­su­tud ka las­te­le kin­giks os­te­tud maius­tu­sed.

Ar­du las­teaia lap­sed kom­men­tee­ri­sid Sõ­nu­mi­too­ja­le, et nei­le meel­di­sid kõi­ge roh­kem liu­mä­gi, jõu­lu­va­na kin­gi­tu­sed ning kõi­ge enam nal­ja sai lu­me­mem­me­ga, ke­da ke­has­tas mõi­sa­koo­li di­rek­tor Hel­ju Ka­da­kas.

Las­te­ga kaa­sas ol­nud õpe­ta­jad kiit­sid, et iga nur­ga ta­ga oli ül­la­tu­si, kau­nis­tu­sed olid imet­lus­väär­sed ning ko­gu ma­ja lap­se­kesk­ne. Mit­med mär­ki­sid, et pol­nud Pi­ka­ve­re kü­last va­rem kuul­nud­ki.

Lumememm ehk HELJU KADAKAS ja Külma-Jaak OKSANA MOROZOVA panid lapsed kastidest lumememme tegema ja läbi rõnga paberlumepalle viskama. Põnevust pakkusid ka mullimasin ja tunnel.
Lumememm ehk HELJU KADAKAS ja Külma-Jaak OKSANA MOROZOVA panid lapsed kastidest lumememme tegema ja läbi rõnga paberlumepalle viskama. Põnevust pakkusid ka mullimasin ja tunnel.
Eelmine artikkelAni­ja-Aeg­vii­du en­di­sed val­la­ju­hid saa­vad hü­vi­ti­seks aas­ta­pal­ga
Järgmine artikkelRaa­si­ku vo­li­ko­gu nõus­tus Pi­hu­ve­re kar­jää­ri kae­van­dus­loa pi­ken­da­mi­se­ga