Pik­va peo­ma­ja oma­ni­kel OÜst Tüd­ru­kud on Tal­lin­nas po­pu­laar­ne li­ha­pood

5497
Pe­reä­ri OÜ Tüd­ru­kud juht KAI­RE REE sõ­nul on poe hi­tid ko­ha­peal teh­tud toi­dud ning värs­ke li­ha.

KAI­RE ja TAR­VO REE on ol­nud kau­ban­du­sä­ris üle 20 aas­ta, loo­nud pe­reä­ri Tüd­ru­kud ning ehi­ta­nud Pik­va kül­la Va­na-Tõl­la peo­ma­ja.

OÜ Tüdrukud pood Tallinnas Videviku tänaval: alumisel korrusel müük, teisel köök ja kontoriruumid.
OÜ Tüdrukud pood Tallinnas Videviku tänaval: alumisel korrusel müük, teisel köök ja kontoriruumid.

„Kau­ban­du­ses peab leid­ma oma niši. Olu­li­ne on suur kau­ba­va­lik väi­ke­sel pin­nal ja kii­re tee­nin­dus. Poes peab saa­ma käi­dud 15 mi­nu­ti­ga, su­per­mar­ke­tis jõuab sel­le aja­ga vaid poe ühest ot­sast tei­se,” rää­kis OÜ Tüd­ru­kud juht Kai­re Ree, kel­le et­te­võ­te müüb Tal­lin­na kesk­lin­nas Vi­de­vi­ku tä­na­val toi­du­kau­pa, värs­ket li­ha ja ise­teh­tud val­mis­toi­tu, te­ge­leb hul­gi­müü­gi ja toit­lus­ta­mi­se­ga.
OÜ Tüd­ru­kud on re­gist­ree­ri­tud Raa­si­ku val­da Aru­kül­la. Seal on et­te­võt­te asu­ta­ja­te Kai­re ja Tar­vo Ree en­di­ne ko­du. Prae­gu elab Aru­kü­las nen­de noo­rem poeg Rai­mo Ree, kes ai­tab aren­da­da isa ehi­ta­tud Va­na-Tõl­la peo­ma­ja. Va­nem poeg Tau­no Ree ju­hib koos ema­ga et­te­võ­tet, te­ma abi­kaa­sa Ei­lin Ree on Tüd­ru­ku­te toi­du­poe ju­ha­ta­ja. Pe­re noo­rim, tü­tar Tii­na Ree õpib Ing­lis­maal moe­di­sai­ni.
Mul­lu sü­gi­sel esi­ta­ti OÜ Tüd­ru­kud Har­ju aas­ta et­te­võt­te no­mi­nen­diks. Kai­re Ree lau­sus, et kül­lap eel­kõi­ge Va­na-Tõl­la eest, ku­na 2015. aas­tal ava­tud, en­di­ses­se mõisa viljaaita teh­tud peo­ma­jas läks elu ko­he hoo­ga käi­ma – kont­ser­te toi­mus tih­ti, la­val käi­sid üle Ees­ti kuul­sad ar­tis­tid.
Kai­re Ree tõ­des, et peo­ma­ja al­gus oli lii­ga tor­mi­li­ne, nüüd on nad vei­di ta­ga­si tõm­ma­nud, et kes­ken­du­da in­ves­tee­rin­gu­te­le: „Ku­na üri­tu­sed ka­su­mit ei too­nud, võ­ta­me aja ma­ha, ren­di­me peo­ma­ja sün­ni­päe­va­deks ja pul­ma­deks. Kont­ser­te tee­me aas­tas kolm ku­ni viis. Ehi­ta­me peo­ma­jast üle tee ma­ju­tu­sa­su­tust, mis va­jab aga suu­ri in­ves­tee­rin­guid. Kui see paa­ri-kol­me aas­ta pä­rast val­mis, loo­da­me peo­ma­jas elu taas hoo­ga käi­ma lü­ka­ta.”

Ar­mas­tus värs­ke ees­ti­mai­se li­ha vas­tu
Et­te­võt­te juht rää­kis, et te­ge­vu­sa­la­sid peab ole­ma mi­tu, et vee peal pü­si­da – oma toi­du­poes pa­ku­vad nad söö­gi- k­raa­mi ja es­ma­tar­be­kau­pu, kohapeal on lihatööstus ja köök, kus valmistatakse sooja sööki. Val­mis­toit on et­te­võt­ja sõ­nul üks po­pu­laar­se­maid – päe­vas müüak­se kaa­sa 40 liit­rit sup­pi, kü­si­tak­se ka sa­la­teid, kot­let­te, poe hitt on Na­po­leo­ni kook. Kui­gi pood asub Uue Maail­ma asu­mis ma­ja­de va­hel väik­sel Vi­de­vi­ku tä­na­val, käib kü­las­ta­jaid Kai­re Ree sõ­nul pii­sa­valt, tul­lak­se üle ko­gu lin­na ja kau­ge­malt­ki.
Tüd­ru­ku­te kau­ban­du­sä­ri sai al­gu­se 1990nda­te aas­ta­te al­gu­ses. Al­gu­ses müü­di pa­ten­di­ga, müü­gi­koh­ta kut­su­ti tüd­ru­ku­te kios­kiks. Kai­re Ree ju­tus­tas, et sealt jäi ni­mi kül­ge ning kui 1995. aas­tal ha­ka­ti loo­ma osaü­hin­guid, olid nad esi­mes­te hul­gas, kes et­te­võt­te ära re­gist­ree­ri­sid: „Ju­rist soo­vi­tas pan­na ni­meks OÜ Tüd­ru­kud, muud väl­ja mõel­da ei suut­nud. Ni­mi on vä­ga meel­de­jääv ja hea nii kaua, ku­ni suu­da­me hoi­da head mai­net. Siia­ni tun­dub, et see on meil õn­nes­tu­nud.”
1996. aas­tal ava­sid Kai­re ja Tar­vo Ree Tal­lin­nas oma esi­me­se ja se­ni ain­sa kaup­lu­se, mis oli pi­si­ke kel­dri­pood. Pood ko­lis prae­gu­se­le aad­res­si­le 2003. aas­tal. Aas­ta ae­ga pi­da­sid nad Jär­ve Sel­ve­ri vas­tas väi­kest li­ha­poo­di, kuid see ei ta­su­nud pe­re­nai­se sõ­nul ära: „Lii­ga spet­sii­fi­li­ne ei saa ol­la, siis on ras­ke pü­si­ma jää­da. Liht­sam on pi­da­da üh­te kor­ra­lik­ku poo­di, kui küm­met lon­ka­vat.”
Ta li­sas, et kui mõel­da veel ühe poe ava­mi­se pea­le, siis kind­las­ti mit­te Tal­lin­nas, on mõl­gu­ta­tud mõ­tet te­ha poe­ke Pik­vas­se kavandatava hotelli juur­de.
Raa­ma­tu­pi­da­mist õp­pi­nud Kai­re Ree on pä­rit Lõu­na-Ees­tist, abi­kaa­sa Tar­vo Ree esi­va­ne­mad on pä­rit Ani­ja ja Raa­si­ku val­last. Pärast abiellumist ehitasid Reed maja Arukülla, Anija valda Karumetsa kolisid kuus aastat tagasi, kui nooremad läksid Tartusse õppima ning maja jäi suureks ja tühjaks.
Tarvo Ree taandus 5-6 aastat tagasi tervislikel põhjustel kaubandusärist ning hakkas tegelema ehitusega. Praegu plaanib ta Vana-Tõlla peomajast üle tee endisesse pullilauta väikest hotelli, mis on võimeline end ise majandama ja peomajaga teineteist täiendama – oleksid eraldi üksused, kuigi stiili ja välimuse poolest sarnased. Praegu hoonet restaureeritakse, alles jäävad ainult maakiviseinad.
Kau­ban­du­sä­ris on Kai­re Ree kat­se­ta­nud, mis tar­bi­ja­te­le pea­le lä­heb: „Mõ­te just li­ha­müü­gi­ga te­ge­le­da tu­li sel­lest, et ajal, kui alus­ta­si­me, pol­nud kor­ra­lik­ku li­ha poo­di­dest eri­ti saa­da. Vä­hes­tes poo­di­des oli kor­ra­lik li­ha­lett. Ar­mas­ta­me ise vä­ga li­ha­toi­te, proo­vi­si­me ja on ha­ka­nud vä­ga häs­ti mi­ne­ma.”

Toi­duai­ned Raa­si­ku val­la las­te­le
Esi­me­ses kaup­lu­ses pak­ku­sid nad grill­ka­na, sel­lest sün­dis mõ­te ha­ka­ta te­ge­ma ise soo­ja toi­tu: „Val­mis­toit müüb vä­ga häs­ti, elu on kii­re, poest värs­ke ja mait­sev ei­ne kaa­sa os­ta on kii­re ja mu­gav.”
Tüd­ru­ku­te kok­ka­de toi­te saa­vad maits­ta Tal­lin­na mit­me­ las­teaia lap­sed. Toi­du val­mis­ta­vad Tüd­ru­kud las­teae­da­des ko­ha­peal: „Sis­se­vee­tud toit ei tu­leks kõ­ne al­la­, see po­le las­te­le hea, sest kao­tab trans­por­ti­des kva­li­tee­ti. Tun­dub, et las­te­le meie toit meel­dib. Lastele toitu teha pole lihtne – üks asi on see, mis on sea­du­se­ga nõu­tud, tei­ne aga, mis las­te­le meel­dib. Ne­mad söök­sid hea mee­le­ga vii­ne­reid ja ma­ka­ro­ne, aga toit peab ole­ma va­hel­dus­ri­kas. Eks las­teaias õpe­ta­tak­se lap­si kor­ra­li­kult söö­ma.”
Et­te­võ­te on osa­le­nud han­ge­tes, tar­nib toi­duai­neid Raa­si­ku ja Har­ku val­la ha­ri­du­sa­su­tus­tes­se. Toit­lus­ta­mist pa­ku­b ka Va­na-Tõl­las toi­mu­va­te­l üri­tus­te­l. Li­ha os­tab Eestist, sealiha Trii­gi OÜst, loo­ma­li­ha eri ko­htadest.