Penin­gi jaa­ni­tu­li lii­tis kü­la­rah­vast

256
Arvo Haug

AR­VO HAUG,
Pe­nin­gi kü­la­selt­si lii­ge

Nii­pal­ju kui kü­la va­ni­m ela­nik, 94aas­ta­ne Ag­nes, ke­da  üks­mee­les pa­lu­ti Pe­nin­gi kü­la jaa­ni­tu­li süü­da­ta, püü­dis mee­nu­ta­da, ei tul­nud tal vii­ma­se 14 aas­ta seas meel­de üht­ki sünd­must, mis oleks suut­nud kü­la-­e­la­­nik­ke nii  kor­ra­li­kult ra­pu­ta­da ja sa­mas lii­ta kui vii­ma­ne jaa­ni­päev.

Ka mi­nu mä­les­tu­se ko­ha­selt ei ole sel­list „maa­vä­ri­nat” Pe­nin­gil va­rem tun­da saa­nud, kui­gi va­rem­gi mürt­su teh­tud ja ise­gi oma­teh­tud näi­te­män­ge et­te kan­tud.

Esi­me­ne eri­pä­ra oli, et kõik oli viim­se­ni lä­bi mõel­dud: prü­gi­kas­tid, WC, par­ki­mi­ne, is­te­pin­gid ja puu­pa­kud mit­me­sa­ja­le. Pa­le­hi­gis and­sid min­na nii peo­va­nem, Pi­pi, Kä­pa­pat­rull, ba­tuut, vä­li­söök­la ja so­lis­tid kont­ser­di­la­val. Li­saks köie­veo­le ja mõis­tu­se te­ri­ta­mi­se­le olid veel va­ba­taht­li­kud prit­si­me­hed ja kor­ra­loo­jad, vii­ma­sed  ain­sa­na jäid täit­sa töö­ta.

Sa­la­jut­tu­des lei­ti, et uue kü­la­va­ne­ma mees­kond, mis suu­res­ti koos­nes nais­test, oli te­ge­li­kult üks äge nais­kond. Kaa­sa olid haa­ra­tud va­ne­mad, kes­k­-ea­li­sed, aga ka eri­ti pi­se­mad, kes ei vä­si­nud hüp­le­mi­sest hii­gel­mul­li­des ja Pi­pi ta­gaa­ja­mi­sest. Kolm põlv­kon­da pe­ning­la­si oli te­ge­vu­ses ti­he­das üks­mee­les, mi­da naa­ber­kü­lad või­vad  ka­des­ta­da.

Tä­na­ses sõ­ja­se­ga­ses olu­kor­ras võis vaid tõ­de­da – ka üks sõ­dur pa­neb mas­sid lii­ku­ma, kui ta sar­na­neb meie kü­la­va­nem Ma­rit Neid­la­le, kel õn­nes­tus  mõt­te­kaas­la­si lii­ta. Ja siis löö­vad­ki lee­gid tae­va­poo­le ja ko­du­tun­ne sü­da­mes­se na­gu meil Pe­nin­gil.

Eelmine artikkelPunamonumendid Ida-Harjus
Järgmine artikkelAni­ja me­sin­dus- ja mee­päev