Pea­mi­nis­ter KA­JA KAL­LAS kü­las­tas Kuu­sa­lu val­da

65
Ring­käi­gul Wee­re­cis. Et­te­võt­te juht HANS TALG­RE, rii­gi­ko­gu lii­ge ja Re­for­mie­ra­kon­na Har­ju piir­kon­na juht MART VÕRK­LAEV, pea­mi­nis­ter KA­JA KAL­LAS, Wee­re­ci oma­nik TÕ­NIS KAA­SIK ja Nor­dic Hou­se­se juht AR­GO SAUL. Fo­to Kuu­sa­lu Kroo­ni­ka/Raul Val­gis­te

Pea­mi­nis­ter, Ees­ti Re­for­mie­ra­kon­na juht Ka­ja Kal­las käis ree­de, 17. sep­temb­ri hom­mi­kul Har­ju­maa ring­sõi­du raa­mes Kuu­sa­lu val­las – Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas osa­les vei­di üle tun­ni kest­nud mõt­te­hom­mi­kul ja li­gi tund ae­ga oli Kiius, kus tut­vus elekt­roo­ni­ka ja plast­jäät­me­te üm­ber­tööt­le­mi­se­ga te­ge­le­va Wee­re­ci­ga. Eda­si sõi­tis pea­mi­nis­ter Jõe­läht­me val­da Lin­na­mäe elekt­ri­jaa­ma ning siis Lää­ne-Har­ju­maa­le.

Rah­va­ma­jas toi­mu­nud koh­tu­mi­se­le kut­sus rah­vast Re­for­mie­ra­kon­na Kuu­sa­lu osa­kond. Saa­li ko­gu­nes pool­sa­da hu­vi­list. Fua­jees ja­ga­ti era­kon­na va­li­mis­nän­ni ja ek­raa­nil tut­vus­ta­ti Re­for­mie­ra­kon­na kan­di­daa­te Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus­se.

Pea­mi­nis­ter tea­tas es­malt, et on Kuu­sa­lu val­la­ga ti­he­dalt seo­tud, tal on ven­na­ga ka­he­pea­le su­ve­ko­du Kol­ga-Aab­las.

Mõt­te­hom­mi­ku tee­ma oli ro­he- ja di­gi­pöö­re. Ka­ja Kal­las rää­kis kõr­gest elekt­ri­hin­nast ja sel­gi­tas, et Ees­ti sai Nor­rast oda­va­mat tuu­le- ja hüd­roe­ner­giat, su­vis­te il­mao­lu­de tõt­tu on se­da too­de­tud vä­he ning tu­leb os­ta kal­li­mat ener­giat, mil­le­le on li­sa­tud CO2 maks.

Hal­dus­re­for­mi­ga seo­ses uu­ri­ti pea­mi­nist­rilt Lok­sa lin­na­le vii­da­tes, kas rii­gil on plaa­nis oma­va­lit­su­si uues­ti är­gi­ta­da lii­tu­ma. Vas­tus oli, et va­ba­rii­gi va­lit­sus ot­sus­tas mo­ti­vee­ri­da täien­da­va toe­tu­se­ga val­da­sid veel­gi ühi­ne­ma.

Kü­si­ti ka kii­re in­ter­ne­ti koh­ta. Rii­gilt tel­li­mu­se saa­nud Ele­ring ehi­tab Kuu­sa­lu val­las kii­re in­ter­ne­tiü­hen­du­se kü­la­de kes­kus­tes­se, kau­ge­mal ta­lud jää­vad väl­ja. Pea­mi­nis­ter sõ­nas, et te­ma et­te­pa­nek on si­du­da õi­gus ra­ja­da kii­ret in­ter­ne­tiü­hen­dust ko­hus­tu­se­ga ehi­ta­da ka sin­na, kus on vä­he tar­bi­jaid.

Nor­dic Hou­se­se juht Ar­go Saul tõs­ta­tas et­te­võt­te ju­ha­tu­se liik­me­te riik­li­ke sot­siaal­se­te ga­ran­tii­de puu­du­mi­se tee­ma, kui­gi ne­mad­ki mak­sa­vad tu­lu­mak­su ja et­te­võt­ted ka nen­de eest sot­siaal­mak­su. Vas­tus oli, et va­lit­sus on se­da aru­ta­nud ka­hel kor­ral ja tu­leb aru­tu­se­le ka kol­man­dat kor­da.