Pea­mi­nis­ter KA­JA KAL­LAS koh­tus Kuu­sa­lu val­la kü­la­va­ne­ma­te­ga

112
Pea­mi­nis­ter KA­JA KAL­LAS ja Re­for­mie­ra­kon­na Kuu­sa­lu osa­kon­na juht MAAR­JA METS­TAK (ees paremalt kolmas) Kol­ga selt­si­ma­jas koos Kuu­sa­lu val­la kü­la­va­ne­ma­te­ga.

Kok­ku­saa­mi­sel oli kü­la­va­ne­ma­te põ­hi­tee­ma pii­ran­gud La­he­maa rah­vus­par­gis.

Kuu­sa­lu val­la 20 kü­la­va­ne­mat osa­le­sid Kol­ga selt­si­ma­jas tei­si­päe­val, 2. ap­ril­lil Re­for­mie­ra­kon­na Kuu­sa­lu osa­kon­na kor­ral­da­tud mõt­teõh­tul, mi­da kü­las­tas pea­mi­nis­ter Ka­ja Kal­las. Pea­mi­nis­ter vest­les kü­la­va­ne­ma­te­ga vei­di üle tun­ni.

Re­for­mie­ra­kon­na Kuu­sa­lu osa­kon­na juht, Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu lii­ge Maar­ja Mets­tak kom­men­tee­ris, et koh­tu­mi­sel arut­le­ti eel­kõi­ge jul­geo­le­ku­olu­kor­da, ka pak­kus kuu­la­ja­te­le hu­vi Ees­ti mak­su­re­form: „Li­saks ava­nes või­ma­lus esi­ta­da pea­mi­nist­ri­le kü­si­mu­si, tun­ti hu­vi rii­gi­ra­han­du­se vas­tu ning kõ­ne all olid ener­gia­jul­geo­lek, maa­maks ja La­he­maa rah­vus­par­gi kait­se­kor­ral­dus­ka­va.“

Ta li­sas, et nä­hes kü­si­mus­te hul­ka seo­ses La­he­maa­ga, on ta alus­ta­nud järg­mi­se mõt­teõh­tu kor­ral­da­mist, et La­he­maa tee­ma­de­ga roh­kem sü­vit­si te­ge­le­da: „Kind­las­ti on pea­mi­nist­ril hea tea­da, kui­das ko­ge­vad loo­dus­kait­set ini­me­sed, kes siin rah­vus­par­gis ko­ha­peal ela­vad, ning mis­su­gu­seid soo­vi­tu­si on meil rii­gi­le an­da, et oleks kaits­tud nii loo­dus kui ka siin elav ini­me­ne, kes on La­he­maa olu­li­ne osa.“

Mõt­teõh­tuid on era­kon­na Kuu­sa­lu osa­kond Maar­ja Mets­ta­ki sõ­nul kor­ral­da­nud kuuel kor­ral, neist kaks kor­da kü­la­va­ne­ma­te­ga: „Ees­märk on saa­da et­te­pa­ne­kuid meie tööks ja tuua rii­gi ta­san­di po­lii­ti­kuid Kuu­sa­lus­se, et piir­kon­na tee­mad olek­sid pa­re­mi­ni tead­vus­ta­tud. Ku­na Re­for­mie­ra­kond on Kuu­sa­lu val­las opo­sit­sioo­nis ega saa val­la juh­ti­mi­ses osa­le­da, saa­me piir­kon­da toe­ta­da, kut­su­des siia mi­nist­reid, eks­per­te ja tipp-po­lii­ti­kuid. Va­ra­se­mal mõt­teõh­tul aru­ta­si­me kü­la­va­ne­ma­tega pea­mi­selt trans­por­di­ga seon­du­vat. See­kord soo­vi­si­me pak­ku­da kü­la­va­ne­ma­te­le või­ma­lust oma tee­ma­sid, rõõ­me ja mu­re­sid ja­ga­da ot­se pea­mi­nist­ri­ga.“

Kol­ga-Aab­la kü­la­va­nem, Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu lii­ge Mait Kröönst­röm, ka Vir­ve kü­la­va­nem, La­he­maa Maao­ma­ni­ke Lii­du üks asu­ta­ja Jaan Velst­röm ning Soo­rin­na ja Vi­ha­soo kü­la­va­nem, val­la tee­de- ja ma­jan­duss­pet­sia­list Ma­dis Praks rää­ki­sid pea­mi­nist­ri­le ehi­tus­pii­ran­gu­test rah­vus­par­gis, ka­van­da­ta­va­test uu­test pii­ran­gu­test, kesk­kon­naa­me­ti esin­da­ja­te suh­tu­mi­sest La­he­maa ini­mes­tes­se, ning tõ­de­sid, et ko­ha­li­kud soo­vi­vad sa­mu­ti kaits­ta loo­dust, kuid tek­ki­nud on olu­kord, kus ain­sa­na on jää­nud kait­se­ta ko­ha­lik ini­me­ne. Kõ­ne all olid ka val­la üldp­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­sel tek­ki­nud ta­kis­tu­sed seo­ses La­he­maa pii­ran­gu­te­ga.

Tsit­re kü­la­va­nem Rii­na Laa­ne­tu: „Koh­tu­mi­ne oli häs­ti eda­si­viiv. Rääk­si­me pea­mi­nist­ri­le La­he­maa ela­ni­ke prob­lee­mi­dest. Ka se­da, et La­he­maa kait­se­kor­ral­dus­ka­va on pi­ken­da­tud mää­ra­ma­ta ajaks, kui­gi elu on läi­nud eda­si ja se­da tu­leks uuen­da­da koos­töös ko­ha­li­ke ini­mes­te­ga. Pea­mi­nis­ter te­gi märk­meid ja üt­les, et meil oleks mõist­lik koh­tu­da klii­ma­mi­nist­ri­ga.“

Ma­dis Praks tõs­ta­tas veel kait­se­väe po­lü­goo­ni eest val­la­le maks­ta­va hü­vi­ti­se tee­ma. Alu­seks on võe­tud lä­hi­piir­kon­na ela­ni­ke arv, Kuu­sa­lu val­las on piir tõm­ma­tud kol­me ki­lo­meet­ri kau­gu­se­le po­lü­goo­ni pii­rist, väl­ja jäe­ti paar ki­lo­meet­rit kau­ge­mal asuv Kuu­sa­lu ale­vik. Val­la­le maks­tav hü­vi­tis on see­tõt­tu suh­te­li­selt väi­ke, kui­gi mü­ra kos­tab ale­vi­ku­ni ja pal­ju kau­ge­ma­le. Pea­mi­nis­ter tõ­des, et ei ole kur­sis, kui­das pii­rid mää­ra­ti.

Pea­mi­nis­ter Ka­ja Kal­las kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le: „Mul­le on ala­ti meel­di­nud käia eri­ne­va­tes Ees­ti­maa pai­ka­des ini­mes­te­ga koh­tu­mas, et kuu­la­ta nen­de et­te­pa­ne­kuid ja vas­ta­ta kü­si­mus­te­le. Kuu­sa­lu kü­la­va­ne­ma­te­ga koh­tu­mi­sel aru­ta­si­me pea­mi­selt La­he­maa mu­re­dest, seal­se­test ehi­tus­pii­ran­gu­test. Lu­ba­sin, et viin kõik tä­he­le­pa­ne­kud klii­ma­mi­nist­ri­ni, kes saab ko­ha­li­ke tä­he­le­pa­ne­kud oma­kor­da vald­kon­na ini­mes­te­ni viia ja de­tail­se­malt as­ja sis­se vaa­da­ta. Li­saks tu­li jut­tu ka jul­geo­le­kuo­lu­kor­rast ning rii­gi ra­han­du­sest. Sel­gi­ta­sin, et Eu­roo­pa sei­sab sil­mit­si suu­ri­ma krii­si­ga pä­rast tei­se maail­ma­sõ­ja lõp­pu, Ve­ne­maa ag­res­sioon Uk­rai­nas on mõ­ju­ta­nud meid kõi­ki. See­tõt­tu on tul­nud meil lei­da rii­giee­lar­ves­se täien­da­vaid va­hen­deid, et kait­ses­se roh­kem in­ves­tee­ri­da. Ees­ti suu­nab kait­se­ku­lu­des­se 3 prot­sen­ti SKTst ehk 1,3 mil­jar­dit. Kind­las­ti on va­ja se­da sel­gi­tus­tööd jät­ka­ta, miks me va­lit­su­ses mi­da­gi tee­me, kuid tões­ti loo­dan, et Ees­ti ini­me­sed mõis­ta­vad olu­kor­da ja saa­vad sel­le va­ja­lik­ku­sest aru. Sest jul­geo­lek on ju meie kõi­gi ühi­ne mu­re.“

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­las su­vist las­teaia­rüh­ma ei ava­ta
Järgmine artikkelAru­kü­la ja Keh­ra tüd­ru­kud võit­sid kä­si­pal­li mi­ni­lii­gas esi­koh­ti