Päris­pea va­ba­taht­li­kel me­re­pääst­ja­tel on uus kaa­ter

218
Pä­ris­pea Va­ba­taht­li­ku Pääs­te­selt­si uus paat Sla­va Kä­si asub Vii­nis­tu sa­da­mas, na­gu ka selt­si se­ni­sed paa­did.

Tä­na­vu 10aas­ta­seks saa­nud MTÜl Pä­ris­pea Va­ba­taht­li­ke Pääs­te­selts on sel­lest su­vest juures üks uus moo­tor­paat, po­lit­sei- ja pii­ri­val­vea­me­ti ka­su­tu­ses ol­nud Boo­me­ran­ger C-3500, mil­le­le Pä­ris­pea va­ba­taht­li­kud pa­nid ni­meks Sla­va Kä­si. Na­gu selt­si kaks se­nist paa­ti, on ka uus Vii­nis­tu sa­da­mas. MTÜ ju­ha­tu­se lii­ge Ar­go Aug põh­jen­das, et Vii­nis­tu sa­dam on pool­saa­rel ai­nus, kus paa­did on kai ää­res igast suu­nast tuul­te eest kaits­tud, sa­mu­ti toe­tab ja soo­sib sa­da­ma oma­nik me­re­pääst­ja­te te­ge­vust.

Esi­me­se nel­ja­meet­ri­se paa­di said Pä­ris­pea me­re­pääst­jad 2016. aas­tal, 2020. aas­tal os­te­ti Root­si va­ba­taht­li­kelt sood­sa hin­na­ga 7meet­ri­ne pääs­te­töö­deks mõel­dud paat, mis ris­ti­ti ni­me­ga Alev St­röm.

„Hea ja töö­kin­del, kuid lah­ti­ne ning hal­ba­de il­mas­ti­ku­tin­gi­mus­te­ga po­le sel­le­ga liht­ne töö­ta­da,“ sõ­nas Ar­go Aug.

Üle­möö­du­nud aas­tal an­dis po­lit­sei- ja pii­ri­val­vea­met (PPA) tea­da, et neil on pak­ku­da kin­ni­ne moo­tor­paat M-37 ning kes soo­vi­vad, kir­ju­ta­gu mo­ti­vat­sioo­ni­ki­ri, miks peaks sel­le just nei­le and­ma.

„Põh­jen­da­si­me, et meie piir­kon­da võ­tab riik­li­ke me­re­pääst­ja­te jõud­mi­ne keh­va­de ju­hus­te kok­ku­lan­ge­mi­sel vä­ga kaua ae­ga. Kui on pääs­te­sünd­mus, kus osa­leb roh­kem ük­su­si, peab ühe ük­su­se juht suut­ma kõi­ki­de ük­sus­te tööd koor­di­nee­ri­da. See ei ole mõel­dav, kui tu­leb lah­ti­ses paa­dis tuu­le käes raa­dio kau­du in­fot va­he­ta­da,“ rää­kis Ar­go Aug.

Kaat­ri­le oli 6 soo­vi­jat, eel­mi­se aas­ta ke­va­del ot­sus­tas PPA an­da sel­le Pä­ris­pea va­ba­taht­li­ke­le: „Lei­ti, et siin­set piir­kon­da tu­leks toe­ta­da, asu­me riik­li­ke res­surs­si­de paik­ne­mi­se mõt­tes ää­re­maal – idas on riik­lik me­re­pääs­teük­sus Nar­va-Jõe­suus, tei­sel pool Tal­lin­nas. Kui­gi oli ol­nud kaht­lu­se­noo­te, kas me ik­ka saa­me sel­le­ga hak­ka­ma, sest oli tea­da, et paa­ti tu­leb kõ­vas­ti re­mon­ti­da.“

Li­gi aas­ta oli kaa­ter Pi­ri­ta sa­da­mas. Ar­go Aug sel­gi­tas, et see oli teh­ni­li­selt vä­ga keh­vas sei­sus, oo­ta­ma­tult sel­gus, et üks moo­tor va­jab ka­pi­taal­re­mon­ti. Ko­gu­kond­li­ku tur­va­li­su­se Har­ju­maa voo­rust sai selts sel­leks 3500 eu­rot, ka PPA toe­tas, kok­ku läks uue paa­di re­mont maks­ma üle 10 000 eu­ro. Ku­lus li­gi aas­ta, ku­na Co­vi­di tõt­tu oli va­ruo­sa­de saa­mi­ne kee­ru­li­ne, Vii­nis­tu­le jõu­dis paat tä­na­vu su­ve al­gu­ses.

Uus pääs­te­paat Sla­va Kä­si on 10,2 meet­rit pikk. Ar­go Aug sõ­nas, et võr­rel­des Alev St­rö­mi­ga on see me­re­lai­ne­tes tun­du­valt sta­biil­sem ja inert­sem. Siis­ki ei ka­vat­se selts ühest­ki pääs­te­paa­dist loo­bu­da, kõik kolm on nei­le va­ja­li­kud. Kõi­ge esi­me­se väi­ke­se paa­di­ga käiak­se üri­tus­tel, kus on va­ja jul­ges­ta­da, vii­ma­ti osa­le­ti sel­le­ga Tal­lin­na Iron­ma­nist osa­võt­ja­te jul­ges­ta­mi­sel uju­mi­se­ta­pil Har­ku jär­vel, en­ne se­da aidati Käs­mu-Võ­su va­he­li­se ava­veeu­ju­mi­se osalejaid jul­ges­ta­da.

„Suu­re pääs­te­sünd­mu­se pu­hul on se­da pa­rem, mi­da võim­sam teh­ni­ka. Aga jul­ges­ta­mas on ideaal­ne käia meie väi­ke­se, suh­te­li­selt öko­noom­se paa­di­ga,“ lau­sus Ar­go Aug. Ta li­sas, et sel­lis­tel üri­tus­tel osa­le­mi­ne või­mal­dab il­ma ku­lu­de­ta te­ha mees­kon­na­le tree­nin­gut.

Me­re­pääs­te­sünd­mus­te­le on Pä­ris­pea me­re­pääst­jail nüüd rea­gee­ri­mis­val­mis kaks suu­re­mat paa­ti, nii Alev St­röm kui Sla­va Kä­si: „Kui on va­ja liht­sa­mat abi, ke­da­gi puk­see­ri­da, lä­heb Alev St­röm. Sla­va Kä­si on tun­du­valt ku­lu­kam, võ­tab ne­li kor­da roh­kem kü­tust. Kui sünd­mu­se koh­ta po­le pal­ju in­fot – eri­ti äre­vaks te­ge­vad on juh­tu­mid, kui kee­gi on ka­du­nud – siis on põh­just mo­bi­li­see­ri­da kõik res­sur­sid. Sel­lis­te juh­tu­mite korral eel­dab PPA, et suu­da­me 30 mi­nu­ti jook­sul saa­ta väl­ja ühe mi­ni­maal­selt kol­me­liik­me­li­se mees­kon­na. Tei­se mees­kon­na suu­da­me komp­lek­tee­ri­da 15 mi­nu­tit hil­jem.“

Aas­tas tu­leb rea­gee­ri­da 2-5 sünd­mu­se­le: „Sel aas­tal on ol­nud üks me­dit­sii­ni­li­se trans­por­di juh­tum Moh­ni saa­relt, õn­neks ei ol­nud te­gu eluoht­li­ku olu­kor­ra­ga. Eel­mi­sel aas­tal käi­si­me Moh­ni saart kus­tu­ta­mas, tõi­me me­relt sa­da­mas­se ühe mur­du­nud mas­ti­ga pur­je­ka, kor­ra kut­su­ti Käs­mu la­he­le ap­pi up­pu­mi­so­hus paa­di­le. Õn­neks ei ole mi­da­gi üle­mää­ra hul­lu ol­nud, me­re peal käi­tu­tak­se üha vas­tu­tus­tund­li­ku­malt.“

Ühe kor­ra on Pä­ris­pea me­re­pääst­ja­tel tul­nud ka­he paa­di­ga väl­ja sõi­ta – juu­nis, kui PPA kor­ral­das et­te tea­ta­ma­ta kont­roll­õp­pu­se.

Pä­ris­pea Va­ba­taht­li­ke Pääs­te­selt­sil on 30 PPA ates­tee­ri­tud me­re­pääst­jat. Li­saks pääs­te­sünd­mus­te­le rea­gee­ri­mi­se­le te­hak­se ka en­ne­tus­tööd, äs­ja lõp­pes koos­töös Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si­ga kor­ral­da­tud esi­me­ne väi­ke­lae­va­juh­ti­de kur­sus: „Hak­ka­si­me koo­li­tu­si te­ge­ma eel­kõi­ge sel­leks, et meie oma me­re­pääst­jad olek­sid suu­te­li­sed kee­ru­lis­tes olu­des iga il­ma­ga ohu­tult paa­ti juh­ti­ma, kuid võ­ta­me kur­sus­te­le ka kõi­ki tei­si.“

Eelmine artikkelLoksa staadion avatud
Järgmine artikkelJOONAS TRISTEN LOOTUSELE Euroopa meistrivõistluste hõbe veemotospordis