Päris­pea va­ba­taht­li­kel me­re­pääst­ja­tel lõ­peb esi­me­ne val­ve­hooaeg

1968
Pärispea päästeühingu vabatahtlikud merepäästjad ASKO AUG ja MARGUS KARU kontrollivad KOPi toetuse abil ostetud merepäästepaati.

Pärispea päästeühingu vabatahtlikud merepäästjad ASKO AUG ja MARGUS KARU kontrollivad KOPi toetuse abil ostetud merepäästepaati.

 

Kui tä­na­vu juu­ni lõ­pus sat­tus Ver­gi lä­he­dal ma­da­li­ku­le Soo­me li­pu all sei­la­nud pur­je­kas 5 täis­kas­va­nu ja lap­se­ga, sõit­sid me­re­val­ve­kes­ku­se kut­sel hät­ta­sat­tu­nuid abis­ta­ma Pä­ris­pea va­ba­taht­li­kud me­re­pääst­jad. Po­lit­sei- ja pii­ri­val­ve­kaa­ter viis hä­da­li­sed kal­da­le. Pä­ris­pea va­ba­taht­li­kud veen­du­sid, et pur­je­ka va­bas­ta­mi­seks nen­de me­re­pääs­te­paa­di või­me­ku­sest ei pii­sa­nud. Nad pa­nid pur­je­ka­le li­saank­ru, et tuul ja laine­tus se­da mi­ne­ma ei trii­viks. Järg­mi­sel päe­val tõm­ba­sid soom­las­te pur­je­ka ma­da­li­kult Ver­gi sa­da­mas­se Ju­min­da pool­saa­re va­ba­taht­li­kud me­re­pääst­jad oma pääs­te­kaat­ri­ga Var­va­ra.

MTÜ Pä­ris­pea Va­ba­taht­li­ke Pääs­te­selts on tä­na­vu­sel na­vi­gat­sioo­ni­hooa­jal es­ma­kord­selt amet­li­kult me­re­val­ve­kes­ku­se in­ter­ne­ti­põ­hi­ses val­veg­raa­fi­kus. Me­re­pääs­teü­hin­gul on nüüd nõue­te­le vas­tav me­re­pääs­te­paat, põ­hi­li­ne va­rus­tus ja kok­ku 15 koo­li­ta­tud meest-naist.

Tei­ne sel­le hooa­jal suu­rem väl­ja­kut­se oli Pä­ris­pea me­re­pääst­ja­tel juu­li lõ­pus, kui me­re­lol­nud paat 5 ini­me­se­ga jäi Moh­ni lä­he­dal moo­tor­rik­ke tõt­tu seis­ma. Pä­ris­pea va­ba­taht­li­kud puk­see­ri­sid paa­di Võ­su sa­da­mas­se.

42 Argo AugMTÜ ju­ha­tu­se lii­ge Ar­go Aug kom­men­tee­rib, et hooaeg oli suh­te­li­selt ra­hu­lik ning need kaks suu­re­mat juh­tu­mit tei­ne­tei­sest vä­ga eri­ne­vad. Soom­las­te pur­je­ka pu­hul oli küll te­gu tuu­li­se il­ma­ga, aga me­re­hät­ta sat­tu­mi­se põ­hi­põh­jus oli as­ja­o­lu, et pur­je­ka kap­ten oli eba­kai­ne. Moo­to­ri­ri­ke aga juh­tub reeg­li­na paa­di­sõit­ja­test sõl­tu­ma­tult.

Kui me­re­pääst­jad kut­su­tak­se ko­ha­le ja ohus on ini­me­lud, ka­tab väl­ja­sõi­du ku­lud riik – nii oli Ver­gi juh­tu­mi pu­hul. Kui teh­ni­li­se rik­ke tõt­tu on va­ja pak­ku­da puk­see­ri­mis­tee­nust, le­pi­tak­se kok­ku paa­dio­ma­ni­ku­ga, kes ta­sub ku­lu­tus­te eest – Moh­ni juu­res hät­ta­jää­nud ta­su­sid va­ba­taht­li­ke­le me­re­pääst­ja­te­le ise.

Vas­ta­valt po­lit­sei- ja pii­ri­val­vea­me­ti­ga sõl­mi­tud koos­töö­le­pin­gu­te­le on va­ba­taht­li­kel me­re­pääst­ja­tel ko­hus­tus ol­la na­vi­gat­sioo­ni­hooa­jal val­ves ja rea­gee­ri­da väl­ja­kut­se­te­le. Riik ta­gab va­ba­taht­li­ke­le sot­siaal­se kait­se ehk kind­lus­tu­se sar­na­selt rii­gi tee­nis­tu­ses ole­va­te pääst­ja­te­ga, või­mal­dab koo­li­tu­si ja ai­tab teh­ni­lis­te va­hen­di­te­ga.

Ar­go Aug üt­leb, et val­ves olek ei tä­hen­da, na­gu peaks va­he­tus­te kau­pa pi­de­valt sa­da­mas oo­ta­ma. Teh­ni­ka ja va­rus­tus peab ole­ma pi­de­valt val­mis ning oma te­le­fo­ni va­ba­taht­lik me­re­pääst­ja väl­ja ei lü­li­ta ka mit­te öö­sel. Po­lit­sei- ja pii­ri­val­vea­met oo­tab Pä­ris­pea ük­su­selt, et väl­ja­kut­se het­kest sõi­dab mees­kond sa­da­mast väl­ja poo­le tun­ni jook­sul.
„Roh­kem kui mis­ta­hes le­pin­gu­li­ne ko­hus­tus, mo­bi­li­see­rib me­re­pääst­jat tead­mi­ne, et kee­gi va­jab abi. Rea­gee­riv mees­kond pan­nak­se sel­lis­tel het­ke­del kok­ku mi­nu­ti­te­ga,“ sõ­nab ta.

Selts sai 5aas­ta­seks
MTÜ Pä­ris­pea Va­ba­taht­li­ke Pääs­te­selts asu­ta­sid kuus ko­ha­lik­ku meest: Tiit Suu­der, Taa­vi Kee­dus, Ar­go Aug, As­ko Aug, Ja­nar Ro­sen ja Rai­ner Ro­sen. MTÜ re­gist­ree­ri­mis­kuu­päev on 26. ap­rill 2012. Ar­go Aug on ol­nud ju­ha­tu­se esi­mees kaks aas­tat, 2015 ok­toob­rist. Ju­ha­tus­se kuu­lu­vad veel Taa­vi Kee­dus ja Kris­to Ka­ru.

Ar­go Aug: „Ka­ber­nee­me va­ba­taht­lik pääst­ja Tiit Suu­der su­vi­tab meie kü­las, te­ma tõi Pä­ris­pea­le oma me­re­pääs­te­rüh­ma asu­ta­mi­se idee, on sel­le loo­mi­se si­su­li­ne al­ga­ta­ja. Al­gus oli vae­va­li­ne, meie selt­si loo­mi­ne sat­tus ae­ga, kui Ees­tis as­tu­ti veel va­ba­taht­li­ku me­re­pääs­te vald­kon­nas esi­me­si sam­me. Rii­gil en­dal olid siis mõ­ned häs­ti­va­rus­ta­tud me­re­pääs­teük­su­sed, mis paik­ne­sid ha­ju­salt. Esial­gu oli põ­hi­rõhk hu­vi­lis­te leid­mi­sel ja nen­de koo­li­ta­mi­sel.“

Nüüd on põh­ja­ran­ni­kul ala­tes Tal­lin­nast 14 va­ba­taht­lik­ku ühin­gut: Viim­si, Aeg­na, Prang­li, Ka­ber­nee­me, Sal­mis­tu, Ju­min­da, Pä­ris­pea, Käs­mu, La­he­maa, Kun­da, Aa­su­kal­da, Purt­se, Toi­la ja Nar­va-Jõe­suu.

Prae­gu­seks on Pä­ris­pea va­ba­taht­li­kul me­re­pääs­teük­su­sel hu­vi­li­si kok­ku 30 rin­gis. Pääst­ja esi­me­se ast­me koo­li­tu­se on neist lä­bi­nud 15, tei­se ast­me koo­li­tu­se 11. Esi­me­ne as­te an­nab õi­gu­se te­gut­se­da me­re­pääst­ja­na, tei­se ast­me lä­bi­nu võib ol­la kol­me­liik­me­li­se pääs­te­meeskonna juht. Koo­li­tu­se lä­bi­nud ehk tun­nus­ta­tud va­ba­taht­li­kul pääst­jal on sa­ma­su­gu­sed ta­ga­ti­sed, na­gu on riik­li­kel pääst­ja­tel.

Riik kin­kis maas­tu­ri
Eel­mis­tel hooae­ga­del te­gut­se­ti vas­ta­valt hea­de ka­vat­sus­te pro­to­kol­li­le – pi­de­va val­ve­s­ole­ku ko­hus­tust ei ol­nud, ku­na nõu­tav või­me­kus puu­dus, ei ol­nud so­bi­lik­ku pääs­te­paa­ti ega pii­sa­valt muud va­rus­tust.

Et soe­ta­da pääs­te­te­ge­vu­seks tar­vi­lik­ke va­hen­deid, ha­ka­ti kir­ju­ta­ma pro­jek­te. Aas­ta ta­ga­si toe­tas Ko­ha­li­ku Omaal­ga­tu­se Prog­ramm (KOP) Pä­ris­pea me­re­pääst­jaid 2000 eu­ro­ga, sel­le eest os­te­ti me­re­pääs­te­paat. Te­gu on 4,3 meet­ri pik­ku­se ka­su­ta­tud paa­di­ga, mil­lel on kum­mist pon­too­nid, ent tu­gev ka­he­kord­ne põ­hi. Po­lit­sei- ja pii­ri­val­vea­met an­dis toe­tust moo­to­ri ost­mi­seks, see oli paa­dist pi­sut kal­lim.

Ko­gu­kond­li­ku tur­va­li­su­se toe­tus­voo­rust ja KO­Pi ke­vad­voo­rust saa­di tä­na­vu toe­tust va­rus­tu­se soe­ta­mi­seks, Kuu­sa­lu vald ai­tas omao­sa­lu­se­ga. Os­te­ti pääs­teü­li­kon­di ja -ves­te, pääs­te­laud, es­maa­bi­va­hen­deid, prožek­to­reid, si­de- ja na­vi­gat­sioo­ni­va­rus­tust ning paa­di­veo haa­gis.

Mul­lu said Pä­ris­pea pääst­jad po­lit­sei- ja pääs­tea­me­tilt paa­di­veoks maas­tu­ri – 1997. aas­tal val­mis­ta­tud Nis­san Pat­ro­li.

Ar­go Aug: „Kui­vü­li­kon­di on meil esial­gu kolm, see­ga kol­me­liik­me­li­ne mees­kond saab väl­ja­kut­se­le nen­de­ga min­na, aga ideaal­ne oleks, kui igal pääst­jal on oma kui­vü­li­kond. KO­Pi tä­na­vus­se sü­gis­voo­ru esi­ta­si­me ra­ha­taot­lu­se, et saaks os­ta veel viis üli­kon­da. Need võik­sid jää­da mees­kon­na­liik­me­te en­di hool­da­da, igaüks ta­suks mak­su­mu­sest kol­man­di­ku ise.“

Nai­sed sa­mu­ti me­re­pääst­jad
Pä­ris­pea va­ba­taht­li­ke me­re­pääst­ja­te seas on mees­te­ga võrd­selt toi­me­ta­nud 5 naist: In­geld­rin Aug, Kris­ti­na Lii­va, Mer­le Pii­be­leht, Mer­lin Aug ja Bri­git­ta Re­ba­ne. Li­saks veel kaks naist, kes on aval­da­nud soo­vi osa­le­da, kuid väi­kes­te las­te tõt­tu on jää­nud esial­gu kõr­va­le.
In­geld­rin Aug on lä­bi­nud mõ­le­ma ast­me koo­li­tu­sed ning kin­ni­tab, et see on nais­te­le täies­ti jõu­ko­ha­ne: „Pi­gem on kü­si­mus sel­les, kui heas füü­si­li­ses vor­mis kee­gi on. Kä­tes peab ole­ma ram­mu, tu­leb jak­sa­ta end veest paa­ti tõm­ma­ta. Uju­da peab suut­ma vä­he­malt 500 meet­rit va­balt va­li­tud stii­lis. Isi­kuo­ma­dus­te poo­lest peab ole­ma või­me­li­ne täit­ma va­ba­taht­li­ku pääst­ja üle­san­deid.“

Eriau­hind võist­lus­tel
Paar nä­da­lat ta­ga­si osa­le­sid Pä­ris­pea va­ba­taht­li­kud me­re­pääst­jad As­ko Aug, Kris­to Ka­ru ja Mar­gus Ka­ru me­re­pääst­ja­te kut­se­võist­lus­tel, mis toi­mu­sid Tal­lin­nas Len­nu­sa­da­ma juu­res. Võist­kon­di oli 11, nii kut­se­li­si kui ka va­ba­taht­lik­ke. Pä­ris­pea saa­vu­tas 10. ko­ha, kuid päl­vis en­tu­sias­mi eriau­hin­na.
Võist­lus­te üks kor­ral­da­jaid, Ees­ti Va­ba­taht­li­ku Mere- ja Järve­pääs­te MTÜ ju­ha­tu­se lii­ge, koo­li­ta­ja Ta­nel Mat­si Sal­mis­tult kom­men­tee­rib: „Tead­mis­te ja os­kus­te poo­lest jäid Pä­ris­pea me­re­pääst­ja­d veel teis­te­le al­la, aga pea­le­hak­ka­mi­se, po­si­tiiv­se suh­tu­mi­se ja in­nus­tu­nud osa­le­mi­se­ga jäid nad sil­ma ning sel­li­se suh­tu­mi­se­ga või­vad pea­gi võis­tel­da esi­koh­ta­de eest.“

Eelmine artikkelKahe val­la ühi­ne­mist tä­his­ta­ti Ani­ja Ei­de ja Aeg­vii­du Mat­ka­sel­li pul­ma­de­ga
Järgmine artikkelLok­sal on hel­ku­ri­puu