Pää­su­lin­nu kan­nel­da­jad esi­ne­sid rah­va­pil­li­peol

2032
Aruküla kandlemängijad Tallinnas Poolamäel. Taga paremal õpetaja Piret Sternhof.

Ka­le­vi staa­dio­ni kõr­val Poo­la­mäel pee­ti lau­päe­val, 1. juu­lil noor­te lau­lu- ja tant­su­peo rah­va­pil­li­pi­du. Aru­kü­la hu­via­la­kes­ku­se Pää­su­lind sol­fed­žo- ja kand­leõ­pe­ta­ja Pi­ret Stern­hof viis peo­le kand­lean­samb­li – 17 õpi­last, ena­mik 3.-4., va­ne­mad 5.-6. klas­sist.
Kand­le­män­gi­jaid oli rah­va­pil­li­peol kok­ku üle sa­ja, hu­vi­ala­kes­ku­se Pää­su­lind lap­sed sat­tu­sid la­val esi­rit­ta ja olid oma pil­li­lii­gi esi­ne­mi­se ajal te­leü­le­kan­des pi­de­valt kaad­ris.
Pi­ret Stern­hof rää­kis, et lap­sed olid saa­dud esi­ne­mis­ko­ge­mu­sest ele­vil ja vai­mus­tu­ses, ka need, kes esial­gu kaht­le­sid, kas pü­ha­päe­val rong­käi­gus osa­le­vad, ot­sus­ta­sid järg­mi­sel hom­mi­kul Tal­lin­na sõi­ta ja lau­lu­väl­ja­ku­ni mars­si­da.
Pi­ret Stern­hof alus­tas kand­le­rin­gi­de­ga Aru­kü­las ja ka hu­via­la­kes­ku­se Raa­si­ku fi­liaa­lis kaks aas­tat ta­ga­si. Män­gi­tak­se väi­kes­te 6- ja 7keel­se­te kan­nel­de­ga. Hu­via­la­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Mal­le Jaa­ko kir­ju­tas pro­jek­ti, pil­li­de ost­mi­seks saa­di toe­tust.
Pil­li­peoks ha­ka­ti val­mis­tu­ma möö­du­nud sü­gi­sel. Sel­geks tu­li õp­pi­da 6 lu­gu, need et­te män­gi­da ja oo­da­ta, kas va­li­tak­se esi­ne­ja­te hul­ka.
„Pil­li­peo re­per­tuaar oli nõud­lik. Lap­sed said sõr­mit­se­mi­se sel­geks ja suu­re­ma koos­sei­su­ga esi­ne­mi­se ko­ge­mu­se. Sü­gi­sel oli kand­le­laa­ger meil Aru­kü­las, tu­lid ka pil­li­peo kand­le­lii­gi ju­hi ja mi­nu kand­leõ­pe­ta­ja Pil­le Kar­ra­se õpi­la­sed Kei­last ja osa­le­sid kand­leõ­pe­ta­jad oma õpi­las­te­ga Kii­list, La­ge­dilt, Tal­lin­nast. Viim­sis käi­si­me ka­hes ühis­proo­vis, abi­ju­hen­da­ja­na ai­tas meid Eg­le Liisk­mann, kes peol ei saa­nud osa­le­da, sest sõi­tis Ees­tist ära,“ kõ­ne­les Pi­ret Stern­hof.
Pil­li­peo ühisp­roo­voli kan­nel­da­jatel lau­päe­va hom­mi­kul, 1. juu­lil, kui Tal­lin­nas sa­das. Et kand­led ei saaks mär­jaks, olid kaa­sas eral­di ki­le­kee­bid. Pal­jud kan­nel­da­jad osa­le­sid ka lau­lu­peol. Kaks kand­le­tüd­ru­kut – Ave­li Aa­vik ja Ka­ro­lii­na Elii­se Tam­ma­ru – te­gid kaa­sa nii tant­su- kui ka lau­lu­peol.