Otsus­ta­tud: Pi­ka­ve­re mõi­sa­kool muu­tub taas 6klas­si­li­seks

533

Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­li esin­da­jad saat­sid mõn­da ae­ga ta­ga­si val­la­vo­li­ko­gu­le ja -va­lit­su­se­le taot­lu­se ava­da käe­so­le­val sü­gi­sel Pi­ka­ve­res 5. klass ning järg­mi­sel aas­tal ka kuues. Tee­ma oli vo­li­ko­gu möö­du­nud nä­da­la is­tun­gi päe­va­kor­ras, ko­hal olid Pi­ka­ve­re koo­li ja hoo­le­ko­gu esi­nda­jad, et vas­ta­ta vo­li­ni­ke kü­si­mus­te­le. Üh­te­gi kü­si­must ei esi­ta­tud, ot­sust toe­ta­sid vo­li­ko­gu mõ­le­mad ko­mis­jo­nid, hää­le­tu­sel olid vo­li­ko­gu kõik liik­med klas­si­de ar­vu suu­ren­da­mi­se poolt.

Val­la­va­nem And­re Sepp sel­gi­tas, et ko­gu­kon­nas on põh­jen­da­tud oo­tus klas­si­de li­sa­mi­seks. Suu­ri muu­da­tu­si see kaa­sa ei tooks, sest koo­lil on ka prae­gu lu­ba te­gut­se­da ka­hes koo­liast­mes ehk 1.-3. ja 4.-6. klas­si­ga.

Ta li­sas, et koo­so­le­ku­le eel­nes põh­ja­lik aru­te­lu val­la­va­lit­su­se, hoo­le­ko­gu ja koo­li esin­da­ja­te­ga. Li­sa­ku­lu­sid ot­sus val­la­le kaa­sa ei too, õp­pe­töö jät­kub liitk­las­si­des.

Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­li di­rek­tor Hel­ju Ka­da­kas üt­les, et vo­li­ko­gu ot­sus võe­ti ko­gu­kon­nas vä­ga rõõm­salt vas­tu. Ta rää­kis, et koo­li­pe­rel tu­leb nüüd üle vaa­da­ta tun­nip­laan ja õp­pe­ka­va. Uu­si õpe­ta­jaid po­le esial­gu plaa­nis pal­ga­ta, ka­vat­se­tak­se hak­ka­ma saa­da se­nis­te töö­ta­ja­te­ga. Tun­nid jää­vad toi­mu­ma liitk­las­si­des, koos hak­ka­vad õp­pi­ma 4.-5. klass, kui­das ja­gu­ne­vad väik­se­mad, po­le veel ot­sus­ta­tud.

5. klas­sist tu­leb ha­ka­ta õpe­ta­ma aja­lu­gu ning üle peab vaa­ta­ma ka pois­te tööõ­pe­tu­se – Hel­ju Ka­da­kas sel­gi­tas, et va­ne­maid pois­se tu­leb ha­ka­ta või­ma­lu­sel vii­ma val­la teis­tes­se koo­li­des­se, kus tööõ­pe­tu­se või­ma­lu­sed pa­re­mad kui Pi­ka­ve­res.

Ta li­sas, et vii­ma­ti oli kool 6klas­si­li­ne 2014. aas­tal, see­ga klas­si­de ar­vu suu­re­ne­mi­ne mi­da­gi era­kord­set kaa­sa ei too.
Prae­gu on di­rek­to­ri sõ­nul sü­gi­sel 5. klas­si mi­ne­mas 7 last, kuid lõp­lik arv sel­gub su­ve lõ­puks.

Eelmine artikkelMARIANN LUI­SE TRILL­JÄRV Kol­gast tu­li Ees­ti meist­riks
Järgmine artikkelKeh­ra kool osa­les EV 100 raa­mes Gold­ber­gi ma­si­na­te val­mis­ta­mi­ses