Õppus Ke­vad­torm tu­leb taas

330
Liikluskorralduse muudatused Valgejõel 18. mail.

Ees­ti Kait­se­vä­gi

Kait­se­vä­gi kor­ral­dab 15. ku­ni 26. mai õp­pu­se Ke­vad­torm 2023. Õp­pu­se pea­mi­ne te­ge­vus toi­mub Har­ju, Rap­la, Jär­va, Lää­ne-Vi­ru ja Ida-Vi­ru maa­kon­da­des ning kait­se­väe ja Kait­se­lii­du har­ju­tu­sa­la­del. Sa­mas toi­mub kait­se­väe ning liit­las­te te­ge­vust õhus, maal ja vee­ko­gu­del ning suu­re­ma­hu­li­si lii­ku­mi­si on tee­del üle Ees­ti. Õp­pus on kind­las­ti ela­ni­ke ta­va­rüt­mis sil­ma­paist­val ko­hal.

Õp­pu­sel osa­le­vad kait­se­väe­la­sed või­vad ka­su­ta­da eri­ne­vaid imi­tat­sioo­ni­va­hen­deid, seal­hul­gas pauk­pad­ru­neid ja õp­peg­ra­naa­te. Ol­gu­gi et väl­jas­pool har­ju­tu­sa­la­sid ei ka­su­ta­ta la­hin­gu­moo­na, või­vad ka imi­tat­sioo­ni­va­hen­did te­ha va­le­des kä­tes pal­ju kah­ju. Lei­des õp­pu­se alalt ese­me, mil­le pu­hul te­kib kaht­lus, et see võib ku­ju­ta­da kel­le­le­gi oh­tu, ei to­hi se­da mit­te min­gil ju­hul ise puu­tu­da! Sel­li­ses olu­kor­ras tea­vi­ta­ge leiust ko­he õp­pu­sel osa­le­jaid ja häi­re­kes­kust te­le­fo­nil 112!

Ma­si­na­te liik­le­mi­ne ja imi­tat­sioo­ni­va­hen­di­te ka­su­ta­mi­ne te­ki­ta­vad ta­va­pä­ra­sest roh­kem mü­ra. Kui on või­ma­lus, et val­jud he­lid või­vad häi­ri­da lap­si või ko­du­loo­mi, pa­lub kait­se­vä­gi hoi­da loo­mad või­ma­lu­se kor­ral õp­pus­te piir­kon­nas mü­ra­pelg­li­kud si­se­ruu­mi­des ning sel­gi­ta­da las­te­le toi­mu­va põh­just.

Kait­se­vä­gi an­nab en­dast pa­ri­ma, et ka­su­ta­da õp­pu­se ala­sid hea­pe­re­me­he­li­kult ja mõ­ju­ta­da nii vä­he kui või­ma­lik õp­pu­se ajal ta­va­pä­rast ar­gie­lu. Kui kel­le­gi omand on siis­ki saa­nud kah­jus­ta­da, pa­lub kait­se­vä­gi va­he­juh­tu­mi ja või­ma­lu­se kor­ral ka kah­ju te­ki­ta­ja (ma­si­na re­gist­ree­ri­mis­num­ber, ük­su­se või kait­se­väe­la­se ni­mi) fik­see­ri­da ning võt­ta ühen­dust õp­pu­se tsi­viil-sõ­ja­li­se koos­töö (CI­MIC) kon­tak­ti­del.

Kait­se­väe tsi­viil-sõ­ja­li­se koos­töö (CI­MIC) kon­tak­tand­med: tel 57 450 884 (te­le­fo­ni­le he­lis­ta­mi­ne kell 8-21), e-post kevadtorm@mil.ee.

Võimaldades kaitseväel ja Kaitseliidul harjutada oma kodukandis annate sellega olulise panuse Eesti riigikaitsesse. Täname Teid toetuse eest ja jääme lootma meeldivale koostööle!

Kontroll-läbilaskepunkt VALGEJÕEL
Käesolevaga anname teada, et õppuste Swift Response 2023 ja Kevadtorm 2023 raames viiakse maantee E20 lõigul PÜHAJÕGI-PIRITA JÕGI läbi betoonelementide ladustamist (9.-11. mail ja 17.-27. mail) ning Valgejõel luuakse 18. mail kontroll-läbilaskepunkt.

Maanteel E20 Valgejõele õppuse käigus üheks päevaks rajatav ajutisest kontroll-läbilaskepunktist tulenevalt on liiklus antud lõigul aeglustunud. Kontroll-läbilaskepunkt luuakse 18. mail kell 10-20 ainult Tallinna suunal.

Lõigule kehtestatakse 18. mail ajaliselt järgmised piirangud: kell 6-10 – ei ole läbitav, kell 10-20 – läbitav kiiruse piiranguga ja kontroll-läbilaskepunkt on aktiivne, kell 20-00.00 – ei ole läbitav.

NB! Kaitsevägi võib operatiivselt vastavaid piiranguid ajastada ja muuta, kui tekib vajadus.

Ühistranspordile tagatakse võimalikult kiire takistusteta läbipääs. Suurte ootejärjekordade tekkimisel suunatakse liiklus osaliselt Valgejõe tee kaudu kontrollpunktist mööda. Betoonteepiirete ladustatamist viiakse läbi 9.-11. ja 17.-27. mail. Materjalid paigaldatakse korrektselt tee äärde, nii et liiklusmärgid jääksid nähtavaks ja autojuhtide nähtavus ristmikel ei oleks piiratud.

Tõkestusvahendid, muuhulgas betoonelemendid, paigaldatakse maastikule koostöös kohalike omavalitsuste, politsei- ja piirivalveameti, päästeameti, Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) ja transpordiametiga. Lisaks suhtleb kaitsevägi veel eraldi iga maaomanikuga, keda betoonelementide paigaldamine otseselt puudutab.

Eelmine artikkelAhrensi tänav Kuusalus
Järgmine artikkelGra­fi­ti­te lik­vi­dee­ri­mi­ne Kuu­sa­lus