Opositsiooni 7 liiget algatasid Raasiku vallavanema umbusaldamise

62
Raasiku vallamaja

Ka kodanikualgatuste portaalis rahvaalgatus.ee koguti allkirju vallavanema umbusaldamiseks.

Raasiku vallavolikogu esmaspäeval, 13. veebruaril toimunud istungil luges volikogu opositsiooni kuuluva valimisliidu Raasiku Vald esindaja Andres Kallaste ette umb-
usaldusavalduse vallavanem Raul Siemile. Peale Andres Kallaste olid alla kirjutanud valimisliidu Raasiku Vald teised esindajad Marianne Põld, Tiina Rühka, Andre Sepp, Lauri Betlem, Ivar Vilberg ja Mihkel Must, kes leiavad, et praegune vallajuhtimine ei ole jätkusuutlik.

Neil on mitu etteheidet. Umbusalduse algatajad pole rahul, et Raul Siemi juhitud vallavalitsus on volikogule esitanud vastakaid seisukohti uue teehoiukava koostamiseks. Nad kirjeldasid, et volikogu 10. mai 2022. istungil, kui arutati kehtiva teehoiukava muutmist, lausus vallavanem Raul Siem, et kavast välja jäänud teed vaadatakse üle augustis uue teehoiukava menetlemise käigus – volikogu informeeriti, et koostatakse uut teehoiukava. Kui 28. septembril oli eelarve- ja majanduskomisjoni päevakorras punkt teehoiukava muutmisest, soovisid komisjoni liikmed näha ühe aasta muudatuste asemel pikemat plaani. Vallavanem nõustus ja võttis tagasi muudatusettepaneku, mis sisaldas vaid ühe aasta teehoiukava, kuid 1. veebruaril esitas komisjonile ja volikogule taas teehoiukava muudatused vaid käesoleva aasta kohta. Sellega ei ole vallavanem umbusalduse algatajate hinnangul pidanud kinni eelnevast lubadusest esitada uus, vähemat 4 aastat ette planeeriv teehoiukava, mida on oodanud volikogu ning volikogu eelarve- ja majanduskomisjon.

Raul Siemile heidetakse ette ka, et mullu 14. juuni istungil lubas ta, et vallavalitsus hakkab välja töötama Raasiku valla arengukava 2018–2028 kaasajastamise ettepanekuid, kuid neist pole seni midagi kuulda.

Kolmas umbusalduses toodud etteheide on pidev segadus personali komplekteerimisega – paljud ametnikud on vahetunud, olulised ametikohad vallavalitsuses on täitmata.

„Meie valla koduleht näib nagu töökulutuste infoportaal, mis ei loo usaldust meie vallavalitsuse suhtes,“ kirjutasid umbusalduse algatajad.

Vallavanem Raul Siem kommenteeris Sõnumitoojale, et umbusaldusavaldust võis oodata, kuna valimised on täies hoos (Raul Siem kandideerib märtsivalimistel riigikokku – toim).

„Üllatas hoopis avalduse sisu ehk etteheited teehoiukava pika plaani ja arengukava mitteesitamise kohta ning probleemide kohta personali komplekteerimisega. See viitab selgelt, et vallavalitsus teeb oma tööd hästi ja opositsioonil on väga raske midagi mõistlikku ette heita,“ ütles ta ning märkis, et umbusaldusavalduse märksõnad on valimised, silmakirjalikkus ja valeväited.

Vallavanem lisas: „On uus tase, et umbusaldusavaldust sisustatakse enda tegematajätmistega. Opositsioonisaadikud on teadlikud, et teehoiukava esitamist on takistanud asjaolu, et eelmised vallavõimud on jätnud valla teed inventariseerimata, mistõttu puudub vallavalitsusel ülevaade valla teedest ja nende seisundist. Oleme korduvalt selgitanud, et plaan tuleb siis, kui teeme kindlaks kõik valla teed ja nende seisundid – see on plaanis käesoleval aastal.“

Umbusalduses toodud etteheidet, et alates eelmise aasta 14. juunist pole valla arengukavast midagi kuulda, nimetas Raul Siem kummaliseks: „Valla arengukava avamist arutati volikogus möödunud sügisel. Volikogu opositsioonil ei olnud sellega väga kiire, sest kehtiv arengukava oli neist enamiku jaoks piisavalt hea ja liiatigi ka üsna värske. Arvestades, et hariduse valdkond on arengukavas üks suuremaid, ei olnud enne uue haridusosakonna juhataja ametisse asumist mõistlik hakata arengukava käsitlema.“

Haridus- ja sotsiaalosakonna uus juhataja on tööl alates tänavu jaanuarist ning vallavanema sõnul saanud nüüdseks veidi sisse elada: „See tähendab, et arengukavaga saame edasi minna märtsist.“

Personali komplekteerimisega seonduvad etteheited on vallavanema hinnangul jaburad: „Fakt on see, et vallavalitsus pole kunagi olnud paremini komplekteeritud kui praegu. Ju ongi probleem selles, et uus koalitsioon hakkab efektiivselt vallaelanike heaks tööd tegema, sest seda vähem on opositsioonil tulevikus midagi sisukat ette heita.“

Umbusaldusavaldust arutatakse volikogu järgmise istungil, mis toimub 14. märtsil.

Rahvaalgatuslik umbusaldusavaldus
Eelmisel nädalal algatas Aruküla elanik Aivar Uutar allkirjade kogumise vallavanemale umbusalduse avaldamiseks. Allkirja sai alates kolmapäevast viie päeva jooksul anda internetiportaalis rahvaalgatus.ee, kus on võimalik omavalitsusele koostada ja esitada pöördumisi, millel on vähemalt 1 protsendi selle omavalitsuse hääleõiguslike elanike allkiri.

Rahvaalgatuslikus pöördumises on öeldud, et sellele alla kirjutanud Raasiku valla elanikud esitavad kodanikualgatuse korras, juhinduses kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) paragrahvist 32, otsuse eelnõu umbusalduse avaldamiseks Raasiku vallavanemale Raul Siemile. Umbusalduse algatamise põhjusena on toodud, et vallavanema tegevus ei vasta Raasiku valla kodanike ootustele ja tema tegevus vallajuhina pärsib valla tasakaalustatud arengut. Allakirjutanud paluvad, et vallavalitsus edastaks nende ettepaneku vallavolikogule ning soovivad, et volikogu liikmed arvestaksid kindlasti vallaelanike tahtega ning hääletaksid volikogus umbusalduse poolt.

Aivar Uutar selgitas Sõnumitoojale, et vallavanemale umbusalduse avaldamise teema tõstatus kogukonnas, kui oli selge, et vallavalitsus ei kavatse Arukülas Suvila tänav 24c kinnistu osas, kuhu on väljastatud projekteerimistingimused 6 korteriga elamu püstitamiseks, kogukonna märkuste ja ettepanekutega arvestada.

„Kogukonna paljude liikmete jaoks oli pehmelt öeldes väga häiriv jaanuari alguses toimunud arutelu, kus vallavanem teatas, et otsus on juba tehtud ja projekteerimistingimused kortermaja rajamiseks väljastatud. Selline näiline kaasamine, vallakodanike avalik alandamine ja isegi vallavolikogu komisjoni ettepanekute mittearvestamine oli liig mis liig. Lõplik selgus saabus, kui olime sunnitud enda õiguste kaitseks palkama advokaadi ja esitama kohtule kaebuse, et tühistataks projekteerimistingimused, mille alusel lubatakse eramute vahele rajada kortermaja,“ kommenteeris Aivar Uutar.

Allkirjade kogumine lõppes pühapäeva südaööl, selleks ajaks olid umbusaldusavalduse allkirjastanud 103 inimest.

„Vaid loetud päevade jooksul andis oma toetuse üle saja vallaelaniku, see näitab selgelt, et suhtumine vallakodanikesse on teema, mis kõnetab,“ ütles allkirjade kogumise algataja.

Rahvaalgatus.ee platvormilt saadeti elanike ettepanek koos allkirjadega Raasiku vallavalitsusse, kus see läbis kõigepealt allkirjade kontrolli. Vallavolikogu istungil ütles vallasekretär Gunnar Nuuma, et 103st allakirjutanust 6 ei ole Raasiku valla kodanikud.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 32, millele rahvaalgatuses viidatakse, sätestab, et vähemalt ühel protsendil hääleõiguslikest valla- või linnaelanikest on õigus teha kohaliku elu küsimustes valla- või linnavolikogu või -valitsuse õigusaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks algatusi, mis võetakse arutusele hiljemalt kolme kuu jooksul. Kui algatatud küsimus kuulub volikogu pädevusse, esitab valitsus selle ühe kuu jooksul volikogule lahendamiseks koos omapoolse seisukohaga. Algatuse esitajate esindajal on õigus osaleda algatuse arutelus volikogus või valitsuses.

Gunnar Nuuma selgitas, et vastavalt KOKSile on umbusalduse avaldamine volikogu ainupädevuses, seda rahvaalgatusena esitada ei saa, umbusalduse saavad algatada vähemalt veerand volikogu liikmetest.

Umbusalduseks allkirjade kogumise algatanud Aivar Uutar saatis esmaspäeval Aruküla Suvila ja Tulbi tänava ning Talve tee kogukonna nimel vallavalitsuse ja volikogu liikmetele kirja, milles nentis, et vallavalitsuse väljastatud projekteerimistingimused, mis võimaldavad Aruküla Suvila tn 24c kinnistuomanikule 6 korteriga kortermaja rajamist, on põhjustanud olukorra, kus vallakodanikud on palganud advokaadi ja asunud oma õigusi kaitsma kohtus.

„Sellist vallajuhtimist ei saa lugeda kuidagi vallakodanike ootustele vastavaks. Kiirustades ning läbimõtlemata tehtud, vallakodanikke puudutavates otsustes vallakodanikke sisuliselt kuulamata, vastuolusid täis ning vallakodanikele asjatuid kulutusi põhjustavad otsused pärsivad otseselt valla tasakaalustatud arengut,“ põhjendas ta, miks otsustas algatada rahvaalgatusliku allkirjade kogumise vallajuhi umbusaldamiseks.

Raul Siem kinnitas, et on veendunud – Aruküla Suvila tänav 24c kinnistu projekteerimistingimused on läbinud igakülgselt korrektse menetluse, mille käigus on arvestatud ka kõigi naabruses elavate inimeste sisuliste arvamustega.

Ta nimetas allkirjade kogumist kohalike inimeste lollitamiseks, sest umbusalduse algatamine on volikogu pädevuses, ning lisas, et KOKSi paragrahv 32 sätestab õigusaktide loomist, muutmist või kehtetuks tunnistamist, kuid umbusaldusavaldus ei ole tema hinnangul selle seadusepügala mõistes õigusakt.

„Puht tehniliselt ei saa sellist umbusaldusavaldust esitada. Vastupidisel juhul oleksid näiteks ka kõik peaministrile samas rahvaalgatuse portaalis algatatud umbusaldused antud riigikogu menetlusse, kuid ei ole, sest rahvaalgatuse kaudu puudub võimalus umb-
usaldust avaldada,“ lausus vallavanem.

Ta lisas, et seetõttu saab vallavalitsus teha ainult ühe otsuse – lükata eelnõu tagasi: „Muud seadusest tulenevat võimalust vallavalitsusel ei ole, sest nagu ütlesin, umb-
usalduse algatamine kuulub üksnes volikogu pädevusse.“

Eelmine artikkelAni­ja mõis on Ees­ti aas­ta tu­ris­miob­jekt 2022
Järgmine artikkelPalju õnne, Anija mõis!