Õpi­las­ma­le­vad Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­las

304
Kuusalu õpilasmaleva noored Muuksi bussipeatuses.

Ida-Har­jus on õpi­las­ma­le­va rüh­ma­de te­ge­vus käe­so­le­vaks su­veks lä­bi. Ani­ja rühm käis koos 27. juu­nist ku­ni 3. juu­li­ni, Kuu­sa­lu rühm 27. juu­nist ku­ni 8. juu­li­ni. Raa­si­ku rühm töö­tas 4. juu­list ku­ni 15. juu­li­ni.

Õpi­las­ma­le­va rüh­mi toe­tab ra­ha­li­selt ha­ri­dus- ja tea­dus­mi­nis­tee­riu­mi al­la­su­tus ha­ri­dus- ja noor­tea­met (HAR­NO). Rüh­ma­de te­ge­vust kor­ral­da­vad reeg­li­na oma­va­lit­sus­te noor­soo­töö­ta­jad. Õpi­las­ma­le­va rüh­ma­des­se võe­tak­se 13-19aas­ta­seid noo­ri, kes töö­ta­vad töö­päe­vi­ti ne­li tun­di ning ne­li tun­di on ühis­te­ge­vus­teks ja koo­li­tus­teks. Noo­ri ra­ken­da­tak­se ena­mas­ti ko­ris­ta­mi­sel ja liht­sa­ma­tel re­mon­di­töö­del. Öö­bi­tak­se ko­du­des.

Ani­ja rühm
Ani­ja val­las oli rii­gi­kait­se­li­ne õpi­las­ma­lev. Li­saks ta­va­pä­ras­te­le ma­le­va­töö­de­le toi­mus kaks öö­päe­va kest­nud rii­gi­kait­se­laa­ger.

Ani­ja val­la õpi­las­ma­le­va juh­tis noor­te­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Kris­tii­na Püi ning rüh­ma­ju­hid olid noor­soo­töö­ta­jad Ve­ro­ni­ka Si­li­vask, Kat­rin Kruu­se­ment, Katri Olesk. Rüh­ma kuu­lu­sid 20 noort Keh­rast, Ala­ve­rest ja Aeg­vii­dust va­nu­ses 13-17 aas­tat.

Kris­tii­na Püi rää­kis, et õpi­las­ma­le­vat ra­has­tas HAR­NO, sealt saa­di 840 eu­rot. Rii­gi­kait­se­laag­ri kor­ral­das nä­da­la­va­he­tu­sel MTÜ Rii­gi­kait­se Rü­ge­ment Hu­ma­la lin­na­kus Har­ku val­las. Kok­ku oli seal õpi­las­ma­le­va­test 210 noort. Ani­ja val­la­va­lit­sus mak­sis ma­lev­las­te töö­ta­su.

Nä­da­la jook­sul ko­ris­ta­ti Keh­ra tu­rul ja vär­vi­ti seal vä­li­le­tid, kor­ja­ti ki­ve ning ro­hi­ti Keh­ra ja Ala­ve­re män­gu­väl­ja­kuid. Ko­ris­ta­ti ka noor­te­kes­kus­te juu­res ning spor­di­väl­ja­kuid ning ma­dal­seik­lus­ra­da. Keh­ra ja Ala­ve­re tea­de­te­tahv­lid pu­has­ta­ti va­na­dest kuu­lu­tus­test ja klamb­ri­test.

Va­bal ajal olid ra­ha­tar­ku­se ja kok­ka­mi­se õpi­tu­ba, tut­vus­ta­ti töö­sea­du­sand­lust, män­gi­ti laua­män­ge.

Kuu­sa­lu rühm
Kuu­sa­lu rüh­mas oli 15 noort va­nu­ses 13-17aas­tat, nen­de seas ka kaks noor­meest Uk­rai­nast. Ma­le­vat juh­tis Kuu­sa­lu val­la noor­soo­töö koor­di­naa­tor Kris­ta Al­lik, rüh­ma­ju­hid olid noor­soo­töö spet­sia­list Els­beth Link ja hil­ju­ti noor­soo­töö­ta­ja­na ame­tis­se asu­nud An­na-Lii­sa Geb­ruk.

HAR­NO toe­tas ma­le­vat 720 eu­ro­ga, töö­ta­su mak­sis noor­te­le Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus. Ma­lev­la­sed im­mu­ta­sid Kol­ga, Kuu­sa­lu ja Kiiu pui­dust korv­pal­li­plat­sid, sa­mu­ti Kol­ga koo­li sil­la ning las­te män­gu­väl­ja­ku­te pin­gid. Kor­ras­ta­ti An­di­nee­me ran­da ning Val­ge­jõe ja Muuk­si bus­si­pea­tu­si, pu­has­ta­ti val­la­ma­ja ümb­ru­se ki­vip­laa­te umb­ro­hust ja samb­last, pes­ti noor­te­kes­ku­se ak­nad, vär­vi­ti üle Kuu­sa­lu ta­lu­tu­ru sil­did. Ühel päe­val ol­di Kol­ga-Aab­las, kus im­mu­ta­ti bus­si­pea­tu­se, lau­lu­la­va ja ran­na-ala pin­gid, riie­tus­ka­bii­nid ja veeo­hu­tus­püs­tak.

Va­bal aja te­ge­vus­te mo­to oli „Mi­nu heao­lu – vaim­ne ja füü­si­li­ne ter­vis“ – rää­gi­ti MTÜ Peaa­si koo­li­ta­ja­ga emot­sioo­ni­dest, ko­gu­ti po­si­tiiv­seid emot­sioo­ne la­di­na-amee­ri­ka tant­se tant­si­des, tree­ni­ti füü­si­list ter­vist jõu­saa­lis, teh­ti kuns­ti KU­MUs, nau­di­ti ühi­selt ko­ka­tes head söö­ki. Kar­jää­ri­kes­kus tut­vu­ti tööõi­gu­se­ga.

Raa­si­ku rühm
Raa­si­ku õpi­las­ma­le­vas töö­ta­sid 16noort va­nu­ses 13-16 aas­tat. Ma­le­va juht oli noor­te­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Maar­ja-Ly Tei­no, rüh­ma­ju­hid Aru­kü­la Kul­tuu­ri­kes­ku­se te­gev­juht Ga­ri­na Too­min­gas ja noor­te­kes­ku­se va­ba­taht­lik Ila­ria Pa­ter­no Itaa­liast. Raa­si­ku õpi­las­ma­lev sai HAR­NO-lt 1200 eu­rot ning töö­ta­su mak­sis noor­te­le sa­mu­ti val­la­va­lit­sus.

Ena­mas­ti teh­ti hea­kor­ra­töid: Raa­si­kul jaa­ma, ter­vi­se­kes­ku­se, raa­ma­tu­ko­gu, koo­li ja Kon­su­mi juu­res ning Aru­kü­las koo­li, raa­ma­tu­ko­gu, ter­vi­se­kes­ku­se, rah­va­ma­ja ümb­ru­ses. Kor­ras­ta­ti ka tee­de ää­ri ning töö­ta­ti Aru­kü­la Kon­su­mis, eel­ne­valt lä­bi­ti tööo­hu­tu­se koo­li­tus.

Va­bal ajal käi­di põ­ge­ne­mis­toas, kau­nis­ta­ti rii­dest kot­te, har­ju­ta­ti luu­le­tus­te kir­ju­ta­mist, õpi­ti kir­ju­ta­ma pro­jek­te ja ise pas­tat te­ge­ma, ma­lev lõ­pe­ta­ti bow­li­gu­kes­ku­ses. Ma­le­va ka­hest nä­da­last pan­nak­se kok­ku vi­deo, mis aval­da­tak­se lä­hia­jal You­tu­be`is.

Eelmine artikkelIda-Har­ju ve­te­rans­port­la­sed ker­ge­jõus­ti­ku MMil
Järgmine artikkelKuusalu noortevolikogu