Õpe­ta­ja­te st­reik Ida-Har­jus

21

Koo­li­de ja las­teae­da­de õpe­ta­jad kor­ral­da­sid ree­de, 10. no­vemb­ri hom­mi­kul tun­nia­ja­se hoia­tusst­rei­gi, mil­le­ga nõud­sid töö­ta­su suu­ren­da­mist. Ani­ja val­la las­teae­da­des te­ge­les las­te­ga st­rei­gi ajal tugipersonal, kes ei st­rei­ki­nud. Aegviidu kooli läksid lapsed 3. tunniks, Alaveres vaatasid filmi, Kehras tähistasid algklasside õpilased koos isadega spordihoones isadepäeva ja mardipäeva, keskastmel oli direktoriga raamatulugemistund, vanemate õpilastega tegelesid lapsevanemad. Kuu­sa­lu kesk­koo­lis ai­ta­sid õpi­las­te ühe tun­ni si­sus­ta­da hoo­le­ko­gus­se kuu­lu­vad lap­se­va­ne­mad, noor­te­kes­ku­se töö­ta­jad ning val­la­ma­jast Õn­ne Ar­ba, Rih­ti Väin­sar ja Ma­dis Praks. Kol­ga koo­lis näi­da­ti st­rei­gi ajal õpi­las­te­le fil­mi ning las­teae­da­des Kuu­sa­lus, Kiius ja Kol­gas olid sel ajal ava­tud val­ve­rüh­mad. Raa­si­ku val­la las­teae­da­des­se pa­lu­ti lap­si tuua ala­tes kell 9 ja koo­li­des­se tul­la kel­la küm­neks.

Eelmine artikkelURMAS PA­JU­METS Kuu­sa­lust või­tis Itaa­lias pa­ri­ma ret­ro-kar­tau­to ka­ri­ka
Järgmine artikkelKeh­ra krun­ti­de oks­jo­nid nur­ju­sid