Omni­va soo­vib Keh­ra ja Lok­sa post­kon­to­rid asen­da­da pos­ti­punk­ti ja ko­du­tee­nu­se­ga

52

Märt­sis Ani­ja val­la­ma­jas käi­nud Om­ni­va esin­da­jad and­sid tea­da, et soo­vi­vad ala­tes 15. juu­nist sul­ge­da Gros­si kaup­lu­se­hoo­nes asu­va Keh­ra post­kon­to­ri. Nad kin­ni­ta­sid, et tee­nu­se­ta Keh­ra ela­ni­kud ei jää, mar­ke-ümb­rik­ke ha­ka­tak­se müü­ma ning pak­ke vas­tu võt­ma-väl­jas­ta­ma tõe­näo­li­selt Ko­se maan­tee 2, Keh­ra Äri­ma­jas ava­ta­vas pos­ti­punk­tis.

Plaa­ni post­kon­to­rid sul­ge­da põh­jen­dab et­te­võ­te kü­las­ta­ja­te pi­de­va vä­he­ne­mi­se­ga, sest üha enam ini­me­si ka­su­ta­vad pak­ki­de tel­li­mi­seks ja saat­mi­seks pa­kiau­to­maa­te. Keh­ra post­kon­to­ris teh­ta­va­te te­hin­gu­te arv on võr­rel­des 3 aas­ta ta­gu­se­ga lan­ge­nud roh­kem kui poo­le võr­ra. 2021. aas­tal oli kesk­mi­ne te­hin­gu­te arv ühes kuus 3284, 2022. aas­tal 2365, eel­mi­sel aas­tal 1369 ning tä­na­vu esi­mes­tel kuu­del kesk­mi­selt 1324. See­juu­res on ühe te­hin­gu­na ar­ves­ta­tud ka ühe mar­gi müü­mi­ne. Keh­ra post­kon­to­ri te­hin­gu­test 54 prot­sen­ti moo­dus­tas­ki kau­pa­de müük. Lok­sa post­kon­to­ris teh­ti möö­du­nud aas­tal kesk­mi­selt 969 te­hin­gut kuus, kau­pa­de müü­gi osa­kaal moo­dus­tas sel­lest 52 prot­sen­ti. Li­saks võe­ti vas­tu ja väl­jas­ta­ti kuus kesk­mi­selt 364 saa­de­tist.

Om­ni­va mee­dia­su­he­te juht Ree­li­ka Lepp kin­ni­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et tõe­poo­lest on plaan nii Keh­ra kui Lok­sa post­kon­to­ri­te töö reor­ga­ni­see­ri­da, ha­ka­ta tee­nu­seid pak­ku­ma pos­ti­punk­ti­des. Keh­ras on tõe­näo­li­ne koos­töö­part­ner OÜ Roo­si­le­hed, Lok­sal veel ot­si­tak­se.

„Om­ni­val on sea­du­sest tu­le­nev roll ja vas­tu­tus ta­ga­da kõi­ki­de­le Ees­ti ini­mes­te­le ole­ne­ma­ta muu­da­tus­test pos­ti­võr­gus uni­ver­saal­sed pos­ti­tee­nu­sed. Ju­hul, kui koos­töös ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se­ga on ot­sus­ta­tud mõ­ni pos­tia­su­tus, näi­teks post­kon­tor, sul­ge­da, siis vas­ta­valt ko­ha­li­ke ini­mes­te va­ja­dus­te­le lei­tak­se uus so­biv viis pos­ti­tee­nus­te osu­ta­mi­seks,“ rää­kis Ree­li­ka Lepp.

Ta li­sas, et üks või­ma­lus, mi­da pa­ku­tak­se, on pos­ti­punkt, mis jät­kab post­kon­to­ri­ga sa­ma­de tee­nus­te osu­ta­mist. Li­saks müüak­se mar­ke-ümb­rik­ke ka suu­re­ma­tes kaup­lus­tes ning pak­ke saab saa­ta-saa­da ka per­so­naal­se pos­ti­tee­nu­se kau­du. Per­so­naal­ne pos­ti­tee­nus tä­hen­dab Om­ni­va pos­ti­kul­le­ri kut­su­mist kok­ku­le­pi­tud ajal ko­ju või töö­koh­ta: „Pos­ti­kul­ler võ­tab klien­di kir­ja või pa­ki kaa­lu­ga ku­ni 30 ki­log­ram­mi ja toi­me­tab eda­si. Pos­ti­kul­le­ri abi­ga saab ka tel­li­da pe­rioo­di­kat, maks­ta ar­veid, saa­ta ra­ha­kaar­ti ning os­ta post­mar­ke, post­kaar­te, ümb­ri­kuid ja pa­ken­deid. Li­saks on või­ma­lik post­kon­to­ris­se või pa­kiau­to­maa­ti saa­bu­nud ku­ni 30ki­lo­ne saa­de­tis pos­ti­kul­le­ri­ga ko­ju tel­li­da.“

Ree­li­ka Lepp lau­sus, et per­so­naal­ne pos­ti­tee­nus on mõel­dud eel­kõi­ge maa­piir­kon­da­des pos­tia­su­tu­sest kau­ge­mal ela­va­te­le ini­mes­te­le ning eri­ti mu­gav nei­le, kel­lel on pos­tia­su­tus­se mi­nek ras­ken­da­tud. Va­rem oli ko­du­tee­nus ta­su­ta ini­mes­te­le, kes ela­sid lä­hi­mast pos­tia­su­tu­sest kau­ge­mal kui 5 ki­lo­meet­rit, kõi­gil teis­tel tu­li tee­nu­se eest maks­ta. Ala­tes veeb­rua­rist on see ta­su­li­ne vaid suu­re­ma­tes lin­na­des, mu­jal, seal­hul­gas Ani­ja, Raa­si­ku ja Kuu­sa­lu val­las ning Lok­sa lin­nas, on ta­su­ta.

Ani­ja val­las ka­su­ta­ti ko­du­tee­nust aja­va­he­mi­kul 1. jaa­nua­rist ku­ni 15. märt­si­ni 146 kor­da. Suu­rim osa­kaal per­so­naal­sest pos­ti­tee­nu­sest on Om­ni­va esin­da­ja sõ­nul pak­ki­de ko­ha­le toi­me­ta­mi­sel, kuid tee­nust ka­su­ta­tak­se pal­ju ka pak­ki­de saat­mi­seks.

Om­ni­va hak­kab ap­ril­lis pi­lootp­ro­jek­ti­na pai­gal­da­ma ka esi­me­si ko­gu­kon­na pa­kiau­to­maa­te. Need on küm­ne­kon­na laht­ri­ga pa­kiau­to­maa­did, pan­nak­se kü­la­des­se, kus on tee­nu­sel roh­kem tar­bi­jaid. Ko­gu­kon­na pa­kiau­to­maa­did toi­mi­vad sar­na­selt teis­te pa­kiau­to­maa­ti­de­ga uk­se­koo­di­de­ga, kuid pak­ki­de hoid­mi­se aeg on seal lü­hem, 72 tun­di, et pa­kid kii­re­mi­ni väl­ja võe­taks ning pa­kiau­to­maa­did olek­sid ti­he­das ka­su­tu­ses. Esi­me­sed pai­gal­da­tak­se Har­ku ja Saue val­da, kok­ku­lep­ped on ole­mas ka Kii­li ja Viim­si val­da: „Pa­kiau­to­maa­ti­de tut­vus­ta­mi­ne eri ko­gu­kon­da­de­le on veel al­gus­faa­sis, soo­vi­jad saa­vad oma hu­vist an­da tea­da vee­bi­le­hel https://picapac.com/et/.“

Ettevõttelt on võimalik tellida veel individuaalseid paki­automaate, neid saab kasutada ka mitme pere peale.

Omniva jaotuspunkt jääb Kehrasse alles. See teenindab Anija, Kuusalu ja Raasiku valda ning Loksa linna.

Eelmine artikkelAni­ja val­las on uus las­teae­da­des­se võt­mi­se kord
Järgmine artikkelPur­je­ta­ja MIA MA­RIA LIPS­MÄE­LE EMi hõ­be­me­dal