Omni­va plaa­nib sul­ge­da Aru­kü­la, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku post­kon­to­rid

642
Kuusalu postkontor asub kunstidekooliga samas majas.

Rii­giet­te­võ­te Om­ni­va tea­tas su­vel Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se­le, et ar­ves­ta­des seal­se­tes post­kon­to­ri­tes pa­ku­ta­va­te tee­nus­te jär­jest vä­he­ne­nud ka­su­ta­mist ja pak­ki­de saat­mi­se kas­vu pa­kiau­to­maa­ti­des on mõ­le­mas val­las ka­vas pos­ti­tee­nu­se osu­ta­mi­se vii­sid üm­ber kor­ral­da­da. Om­ni­va soo­vib Kuu­sa­lu ning Aru­kü­la ja Raa­si­ku post­kon­to­rid veel käe­so­le­val sü­gi­sel sul­ge­da ja koos­töös val­la­va­lit­sus­te­ga ot­si­tak­se la­hen­dust, kui­das pos­ti­tee­nu­se osu­ta­mist jät­ka­ta. Sul­ge­mi­se­le lä­heb ka Valk­la pos­ti­punkt.

Om­ni­va pos­tia­su­tus­te Tal­linn-Har­ju piir­kon­na juht Jaa­ni­ka Kööp sel­gi­tab, et E-kau­ban­du­se kas­va­des on mär­ga­ta­valt suu­re­ne­nud pak­ki­de saat­mi­ne pa­kiau­to­maa­ti­des ja vä­he­neb tee­nus­te ka­su­ta­mi­ne post­kon­to­ri­tes ko­ha­peal: „Li­saks on muu­tu­nud ela­nik­kon­na paik­ne­mi­ne ja ini­mes­te ta­va­pä­ra­sed lii­ku­mis­tee­kon­nad. Pos­ti-, pa­ki- ja kir­ja­tee­nu­seid osu­ta­me piir­kon­nas ter­vi­ku­na ja see­tõt­tu vaa­ta­me koos­töös val­la esin­da­ja­te­ga üle tee­nus­te ma­hud ning kor­ral­du­se, et neid aja­ko­has­ta­da.“

Ta kin­ni­tab, et pos­ti­tee­nus ei kao. Ena­mas­ti on post­kon­to­ri­tes käi­nud aja­kir­jan­dust tel­li­mas, kom­mu­naal­tee­nus­te või muu­de ar­ve­te eest ta­su­mas va­ne­mad ini­me­sed ning edas­pi­di on kõi­ki neid tee­nu­seid või­ma­lik saa­da, kui tel­li­da ko­ju per­so­naal­ne kir­ja­kand­ja. See on ta­su­ta, kui kut­su­ja elu­koht on pos­tia­su­tu­sest kau­ge­mal kui 5 ki­lo­meet­rit. Kui kut­su­ja elu­koht on pos­tia­su­tu­sest ku­ni 5 ki­lo­meet­ri kau­gu­sel, mak­sab kir­ja­kand­ja ko­ju­tu­lek 5 eu­rot. Per­so­naal­se kir­ja­kand­ja abil saab tel­li­da aja­kir­jan­dus­väl­jaan­deid, maks­ta ar­ve­te eest, os­ta post­mar­ke ja ümb­rik­ke või kaar­te, võt­ta vas­tu või saa­ta pak­ke ja kir­ju. Nen­de tee­nus­te eest keh­ti­vad sa­mad hin­na­kir­jad, mis post­kon­to­ris või pos­ti­punk­tis.

Sa­mad tee­nu­sed on ka pos­ti­punk­tis, mil­le si­sus­tab Om­ni­va ja koos­töö­part­ne­ri­na te­gut­se­va asu­tu­se töö­ta­ja osu­tab pos­ti­tee­nu­seid.

Kuu­sa­lus ja Valk­las
Kuu­sa­lu post­kon­to­ri ase­mel soo­vib Om­ni­va pi­gem pak­ku­da per­so­naal­set pos­ti­tee­nust ar­ves­ta­des tee­nus­te vä­hest ka­su­ta­mist. Al­ter­na­tii­vi­na on kaa­lu­mi­sel ava­da pos­ti­punkt Kuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus ning Omniva kü­sis val­la­va­lit­su­selt ar­va­must. Val­la­va­lit­sus ei pool­da­nud se­da, sest raa­ma­tu­ko­gu asub tei­sel kor­ru­sel ja pos­ti­punk­ti jaoks po­le so­bi­vat koh­ta, üt­les val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt Sõ­nu­mi­too­ja­le.

Om­ni­va sai val­la­va­lit­su­selt vih­je või­ma­li­ku koos­töö­part­ne­ri koh­ta ja pee­tak­se lä­bi­rää­ki­mi­si Kuu­sa­lu et­te­võt­ja­ga. Se­da, kas ja kus postipunkt ava­tak­se, an­tak­se tea­da edas­pi­di.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­ga on kok­ku le­pi­tud, et ala­tes 1. ok­toob­rist lõ­pe­tab Om­ni­va Valk­la kaup­lu­ses te­gut­se­va pos­ti­punk­ti te­ge­vu­se. Om­ni­va pos­tia­su­tus­te Tal­linn-Har­ju piir­kon­na juht Jaa­ni­ka Kööp põh­jen­dab, et Valk­la pos­ti­punkt su­le­tak­se vä­ga ta­ga­si­hoid­li­ku kü­las­ta­ta­vu­se tõt­tu, ja lu­bab, et Valk­la piir­kon­nas ta­ga­tak­se pos­ti­tee­nus per­so­naal­se kir­ja­kand­ja­ga.

Aru­kü­las ja Raa­si­kul
Aru­kü­la ja Raa­si­ku post­kon­to­ri­te sul­ge­mi­se tee­ma oli kõ­ne all Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu 13. sep­temb­ri is­tun­gil, kus Jaa­ni­ka Kööp tut­vus­tas kah­te või­ma­lik­ku la­hen­dus­va­rian­ti – post­kon­to­rid asen­da­tak­se per­so­naal­se kir­ja­kand­ja­ga või te­hak­se üh­te asu­las­se, kas Aru­kü­las­se või Raa­si­ku­le pos­ti­punkt. Ta sel­gi­tas, et pos­ti­punk­te on koos­töös oma­va­lit­sus­te­ga ava­tud nii raa­ma­tu­ko­gu­des, in­fo­punk­ti­des kui ka noor­te- või päe­va­kes­kus­tes.

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu lii­ge And­re Sepp rõ­hu­tas, et Aru­kü­la ja Raa­si­ku are­ne­vad, ela­nik­kond kas­vab ning pos­ti­punkt peaks ole­ma mõ­le­mas asu­las. Vo­li­ko­gu­liik­med olid sa­ma meelt. Too­ni­ta­ti ka, et Om­ni­va võiks suu­ren­da­da ole­ma­so­le­va­te pa­kiau­to­maa­ti­de kap­pi­de ar­vu ja või­ma­lu­sel pai­gu­ta­da val­da veel pa­kiau­to­maa­te.

Le­pi­ti kok­ku, et vo­li­ko­gu aru­tab post­kon­to­ri­te sul­ge­mi­se kü­si­must järg­mi­sel is­tun­gil, mis toi­mub ok­toob­ri tei­sel tei­si­päe­val, ning an­nab Om­ni­va­le tea­da oma sei­su­ko­ha.

Eelmine artikkelUuen­da­me koos Kuu­sa­lu val­la aren­gu­ka­va
Järgmine artikkelMAR­GUS MO­LOK Ani­ja vo­li­kok­ku veel ei naa­se