Olgem pui­du ka­su­tu­ses jul­ge­mad

Olgem pui­du ka­su­tu­ses jul­ge­mad

Sõnumitooja
0
Lau­ri Ki­vil, Ees­ti Puit­ma­ja­lii­du te­gev­juht

Lau­ri Ki­vil,
Ees­ti Puit­ma­ja­lii­du te­gev­juht

Ees­tis kes­ken­du­tak­se pea­mi­selt met­sa­de säi­li­ta­mi­se­le. Glo­baal­sel ta­san­dil ot­si­tak­se la­hen­du­si pi­gem klii­ma­muu­tus­te kont­rol­li al­la saa­mi­se­le, ot­si­tak­se või­ma­lu­si ehi­tus­te­ge­vu­se­ga kaas­ne­va saas­te ja sü­si­ni­ku emis­sioo­ni vä­hen­da­mi­seks, sest li­gi 40 prot­sen­ti maail­ma kas­vu­hoo­ne­gaa­si­de tek­kest on seo­tud ehi­tu­se­ga, seal lok­ka­va rais­ka­mi­se, va­le ma­ter­ja­li­ka­su­tu­se­ga. Prob­lee­mi ühe la­hen­du­se­na nä­hak­se ehi­tu­ses pui­du os­kus­li­ku­mat ja mahukamat ka­su­ta­mist.

Aas­ta met­san­du­ses on te­ki­ta­nud ole­mus­lik­ke kü­si­mu­si ka puit­ma­ja­toot­ja­te­le – kas pui­du ehi­tu­ses ka­su­ta­mi­ne on ku­ri­te­gu loo­du­se vas­tu või just suur samm kesk­kon­na­hoiuks? Ole­me end pi­da­nud sek­to­riks, mis pa­kub omas seg­men­dis pa­ri­mat kesk­kon­na­sääst­lik­ku ehi­tus­teh­ni­list la­hen­dust. Ole­me uh­ked, et suut­nud luua tu­han­deid ko­du­sid, las­teae­du, koo­le, haig­laid, muid eluks va­ja­lik­ke hoo­neid, mil­le ena­mu­se sü­si­ni­ku­ja­la­jälg on ne­ga­tiiv­ne või kor­da­des väik­sem, kui tra­dit­sioo­ni­li­se ehi­tus­vii­si­ga val­mi­nud hoo­ne­te pu­hul. Tei­nud se­da kõr­gei­mal in­se­ner­teh­ni­li­sel ta­se­mel, vää­rin­da­des os­kus­li­kult ka ko­ha­lik­ku puit­ma­ter­ja­li.

Uu­rin­gud näi­ta­vad, et ko­da­ni­ku ta­san­dil ole­me üks kesk­kon­na­tead­li­ku­maid rah­vaid, sa­mas ei kin­ni­ta se­da me iga­päe­va­sed tar­bi­mis- ja käi­tu­mis­har­ju­mu­sed. Ka rii­gi­na pea­me en­nast äär­mi­selt ro­he­li­seks ja kesk­kon­na­sõb­ra­li­kuks, sa­mas lo­hi­se­me kau­gel iga­vi­kus, ot­si­des sääs­tu­koh­ti de­tai­li­dest, jät­tes tä­he­le­pa­nu­ta suu­ri­ma mõ­ju­ga vald­kon­nad, näi­teks ehi­tu­se.

Sek­to­ri ka­tu­sor­ga­ni­sat­sioo­ni­na on me te­ge­vu­se mõ­te: „Puit­ma­ja­de osa­kaa­lu suu­ren­da­mi­se ja pui­du laial­da­se­ma ehi­tu­ses ka­su­ta­mi­se kau­du loo­me kva­li­teet­set elu­kesk­kon­da ning vä­hen­da­me glo­baal­set res­surs­si­de rais­ka­mist nii tä­na kui tu­le­vi­kus.“ Ot­si­me la­hen­du­si, kui­das pui­du ka­su­tu­se­ga vä­hen­da­da või asen­da­da taas­tu­ma­tuid res­surs­se ja ma­ter­ja­le.

Glo­baal­sel ta­san­dil kesk­kon­nap­rob­lee­mi­de­ga te­ge­le­vad rii­gid näe­vad pui­du suu­re­mat ka­su­ta­mist hoo­ne­te ehi­tu­ses klii­ma­muu­tus­te pea­ta­mi­se väl­ti­ma­tu va­hen­di­na. Rii­gi­na pea­me sel­les­se pa­nus­ta­ma ka meie. Tark ehi­tus ja kesk­kon­na­sõb­ra­li­ke ko­ha­li­ke ma­ter­ja­li­de ka­su­tus on suu­ri­ma kesk­kon­na­hoiu saa­vu­ta­mi­se koht. Ka rii­gi­han­ge­te üks olu­li­ne hin­da­misk­ri­tee­rium peaks ole­ma hoo­ne­te kesk­kon­na­sõb­ra­lik­kus ja CO2 ja­la­jälg hoo­ne ko­gu elut­sük­li jook­sul, seal­hul­gas ehi­ta­mi­sel, hal­da­mi­sel ja lam­mu­ta­mi­sel.  

Mets on ala­ti and­nud ini­mes­te­le tööd ja lei­ba ning teeb se­da ka prae­gu. Meie nu­ti­ku­sest ole­neb, kui mõist­li­kult pui­tu ka­su­ta­da os­ka­me, kui­das see ai­tab me rii­ki tu­ge­va­maks ja jõu­ka­maks muu­ta. Va­li­mis­lu­ba­dus­te hin­na­sil­did pa­ne­vad meist ena­mu­se ah­he­ta­ma. Se­da suu­rem on nõu­tus, et puu­dub iga­su­gu­ne vi­sioon ra­ha­kül­vi kat­teks. Ma­jan­dus­ha­ru­na ole­me üks Ees­ti tu­ge­va­maid eks­por­töö­re, ko­ha­li­kul ka­pi­ta­lil põ­hi­ne­va sek­to­ri­na ar­ves­ta­tav rii­giee­lar­ves­se pa­nus­ta­ja. Meie­ga seo­tud väär­tu­sa­he­la et­te­võt­ted pa­ku­vad tööd suu­re­le osa­le Ees­ti töö­või­me­li­sest ela­nik­kon­nast. Toot­ja­te­na an­na­me ko­ha­li­ku­le- ja im­port­pui­du­le hoo­ne­tes uue elu, loo­me li­sand­väär­tust ma­jan­du­ses, pa­nus­ta­me tu­ge­valt saas­te- ja sü­si­ni­kue­mis­sioo­ni vä­hen­da­mis­se.

Puit­ma­ja­sek­to­ri jaoks on ele­men­taar­ne, et Ees­ti met­san­dus­po­lii­ti­ka ar­ves­tab ko­da­ni­ku, et­te­võt­ja, ka rii­gi va­ja­du­si ja hu­ve. Meil peab säi­li­ma või­ma­lus pu­ha­ta met­sas oma när­ve ja kind­las­ti ei to­hiks vä­he­ne­da met­sa­maa osa­kaal, pui­du­ta­ga­va­ra, met­sa­de lii­gi­li­ne ja va­nu­se­li­ne mit­me­külg­sus. Kõi­ge sel­le juu­res pea­me nä­ge­ma suu­re­mat pil­ti, vää­rin­da­ma me ain­sat taas­tu­vat loo­dus­va­ra os­kus­li­kult ja olu­li­selt suu­re­mas ma­hus.

POLE ARVAMUSI

Jäta vastus