OLEV OJA­LE Kul­tuur­ka­pi­ta­li elu­tööp­ree­mia

493

Ees­ti Kul­tuur­ka­pi­tal ja­gas möö­du­nud ree­del, 1. veeb­rua­ril aas­tap­ree­miaid sil­ma­paist­va­ma­te­le kul­tuu­ri- ja spor­di­te­ge­las­te­le. Rah­va­kul­tuu­ri vald­kon­nas sai elu­tööp­ree­mia Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li muu­si­ka­loo õpe­ta­ja Olev Oja tä­nuks sel­le eest, et on kas­va­ta­nud põlv­kon­di di­ri­gen­te, muu­si­kaõ­pe­ta­jaid, koo­ri­laul­jaid. Olev Oja elab Kuu­sa­lu val­las Pe­das­peal. Ta on ol­nud Ees­ti üld­lau­lu­pi­du­de juht ja Riik­li­ku Aka­dee­mi­li­se Mees­koo­ri ehk RA­Mi di­ri­gent, aas­ta­küm­neid töö­ta­nud Ees­ti Muu­si­ka- ja Teat­ria­ka­dee­mias koo­ri­juh­ti­mi­se eria­la õp­pe­jõu­na.