OLAV KA­RU Pe­nin­gilt tu­li Ees­ti­maa Spor­di­liit Jõud ko­roo­na­meist­riks

1310
OLAV KARU Peningi klubist.

GUI­DO TREES

Pü­ha­päe­val, 25. märt­sil toi­mu­sid Kad­ri­nas esi­me­sed Ees­ti­maa Spor­di­liit Jõud meist­ri­võist­lu­sed ko­roo­na ük­sik­män­gus rah­vus­va­he­li­sel laual ehk no­vu­ses. Ko­roo­na oli võist­kond­li­kult ka Pär­nu­maal toi­mu­nud esi­mes­te val­da­de­va­he­lis­te män­gu­de ka­vas, kuid va­he­peal kat­se­ta­sid kor­ral­da­jad tei­si ala­sid. Möö­du­nud aas­taks oli EMSL Jõud ju­ha­tus jõud­nud aru­saa­mi­se­le, et taas on õi­ge aeg mee­nu­ta­da va­na head ko­roo­na­män­gu alus­ta­des 2018. aas­tal ük­sik­män­gu meist­ri­võist­lus­te­ga. Võist­lus­te ava­mi­sel lu­bas Kad­ri­na abi­val­la­va­nem Erich Pet­ro­vits, et järg­mi­sel aas­tal Lää­ne-Vi­ru­maal toi­mu­va­tel oma­va­lit­sus­te-va­he­lis­tel ta­li­män­gu­del män­gi­tak­se taas no­vust.

Võist­lus­pai­gaks va­li­ti Kad­ri­na ning ku­na seal män­gi­tak­se roh­kem no­vust, siis toi­mu­sid see­kord võist­lu­sed ka vei­di väik­se­ma­tel lau­da­del, mil­lel on pi­sut suu­re­mad au­gud ning mis on prae­gu rah­vus­va­he­li­ne stan­dard. Mees­ve­te­ra­ni­de hul­gas või­tis esi­ko­ha Olav Ka­ru Pe­nin­gi Ko­roo­na­män­guk­lu­bist. Nais­ve­te­ra­ni­de hul­gas jäi vaid punk­ti­ga Jär­va­maa pa­ri­ma­le Si­nai­da Jo­ki­nie­mi­le al­la Pe­nin­gi män­gi­ja Ur­ve Ree­tamm, kes sai kae­la hõ­be­me­da­li.

Pronk­si tee­nis nei­du­de hul­gas tub­lilt män­gi­nud Piia-Liis See­der sa­mu­ti Pe­nin­gi klu­bist. Mees­ve­te­ra­ni­de hul­gas jäi na­pilt 4. ko­ha­le Ma­ti To­rop Kuu­sa­lust ning mees­te hul­gas jät­tis koe­fit­sient 3.-6. koh­ta ja­ga­nud Gui­do Tree­si 5. ko­ha­le.

Kok­ku­võt­tes võit­sid see­kord kor­ral­da­jad 117 punk­ti­ga, ees­kätt tä­nu vä­ga tub­li­de­le nais­män­gi­ja­te­le. Har­ju män­gi­jad, kel­le hul­gas sai mees­ve­te­ra­ni­dest hõ­be­me­da­li ka sa­ku Tirt­su män­gi­ja Ur­mas Me­re­rand, või­tis 107 punk­ti­ga kind­la 2. ko­ha jät­tes Pär­nu­maa 96 punk­ti­ga kol­man­daks. 4. ko­ha­ga lõ­pe­tas Vil­jan­di (81 punk­ti), 5. oli Jär­va­maa (51 punk­ti) ja 6. Ida-Vi­ru­maa (50 punk­ti).

Eelmine artikkelAni­ja Lü­li­ti te­ge­vus­päe­val viiak­se el­lu 26 ideed
Järgmine artikkelAni­ja val­las uus va­baü­hen­dus­te toe­ta­mi­se kord