Õigus pää­se­da me­re äär­de

1686

Koh­tus­se jõud­nud tee­vaid­lus­tes ole­me kir­ju­ta­nud pik­ki lu­gu­sid, se­ni on need puu­du­ta­nud kin­nis­tu­te­le li­gi­pää­su. Kuu­sa­lu val­la Mäe­pea kül­la ra­ja­ta­va uu­sa­ren­du­se teep­rob­leem on seo­tud juur­de­pää­su­ga me­re­ran­na­le. Ja na­gu va­rem­gi, on li­saks kir­ja­li­kult do­ku­men­tee­ri­tud nüans­si­de­le kü­si­mus ka ini­mes­te­va­he­lis­tes su­he­tes. Le­he­loos ei ole või­ma­lik ka­jas­ta­da kõi­ki ju­rii­di­li­si ja emot­sio­naal­seid as­pek­te ega Kuu­si­ku aren­dus­te väl­jae­hi­ta­mi­se muid va­lu­koh­ti.
Mäe­pea tee­vaid­lu­se osas on hal­dus­ko­hus vii­da­nud rii­gi­koh­tu hil­jaae­gu öel­dud sei­su­ko­ha­le, et igaü­he õi­gus ka­su­ta­da kal­las­ra­da hõl­mab ka õi­gust sel­le­le juur­de pää­se­da. Ise­kü­si­mus on, kui ot­se või mil­li­se va­he­maa ta­gant peab ole­ma ta­ga­tud kal­las­ra­ja­le li­gi­pääs ning kui­das tõl­gen­da­da 15 aas­tat ta­ga­si keh­tes­ta­tud de­tailp­la­nee­rin­gut Kuu­si­ku ta­lu­maa­le teh­tud aren­dus­piir­kon­na koh­ta.

Eelmine artikkelPOLITSEIKROONIKA
Järgmine artikkelKuu­sa­lus oli kaks noor­te saa­li­ho­ki­tur­nii­ri