Ohu­tult in­ter­ne­tis

2452
TEI­LI PIIS­KOP­PEL, noor­soo­po­lit­sei­nik
TEI­LI PIIS­KOP­PEL,
noor­soo­po­lit­sei­nik

Nii na­gu tä­na­val kõr­va­klap­pi­de­ga muu­si­kat kuu­la­tes või võõ­ra­ga rää­ki­des, on ka in­ter­ne­tis ohud. Kui hei­ta kõr­va­le, et liig­ne ku­va­ri või nu­ti­sead­me vaa­ta­mi­ne vä­si­tab sil­ma­li­ha­seid ja sun­d­asen­dis is­tu­mi­ne mõ­jub sel­ja­le hal­vas­ti, on in­ter­ne­tis või­ma­lik ka ku­ri­te­ge­vu­se ohv­riks lan­ge­da.

Po­lit­seis­se pöör­du­vad need, kel­le iden­ti­teet va­ras­ta­ti, on lan­ge­nud kel­mi­de või sek­suaal­kur­ja­te­gi­ja ohv­riks. Ku­ri­te­ge­vust, pa­ha­va­ra­ga na­ka­tu­mist saab väl­ti­da in­ter­ne­ti­ka­su­ta­ja­te tead­lik­ku­se tõst­mi­sega.
7. veeb­rua­ril tä­his­tas maailm ja meie siin Ees­tis rah­vus­va­he­list tur­va­li­se in­ter­ne­ti päe­va. Päe­va jook­sul kor­ral­da­ti Ees­ti õpi­las­te­le eri­ne­vaid tee­ma­ko­ha­seid üri­tu­si. Har­ju­maal käi­sid kol­lee­gid las­te­le rää­ki­mas, kui­das tu­leb vee­bis rin­gi käia. Las­te ja noor­te kõr­val ta­han ka täis­kas­va­nud in­ter­ne­tia­va­rus­te eri­pä­ra­de­ga kurs­si viia.
Kõik, mis vee­bi ri­pu­ta­tak­se, jääb sin­na ka pä­rast kus­tu­ta­mist. Laa­di­sid üles fo­to oma koe­rast? See jääb in­ter­net­ti. „Ko­ge­ma­ta“ jõud­sid Aa­da­ma rüüs fo­tod si­nu kaas­la­se­le? Ka need on nüüd in­ter­ne­ti ser­ve­ris üle­val. Esial­gu ai­nult si­nu part­ne­ri­le nä­ha, kui just su­he ine­tut pöö­ret ei võ­ta ning kät­te­mak­suks need laie­ma pub­li­ku­ni ei jõua. Mõel­ge ala­ti, mi­da sot­siaal­mee­dias­se pos­ti­ta­da, mil­li­seid pil­te üles ri­pu­ta­da.
Sa­ma keh­tib ka isi­kuand­me­te koh­ta. Täi­tes Fa­ce­boo­kis kõik­või­ma­li­kud and­me­väl­jad, on si­nu isi­ku tu­vas­ta­mi­ne guu­gel­dades ime­liht­ne. Kõi­ge tur­va­li­sem on pro­fii­lil ol­la en­da koh­ta käi­va in­fo osas ta­ga­si­hoid­lik ja hoi­da and­med võõ­ras­te­le näh­ta­ma­tu­na. In­ter­net on glo­baal­ne kü­la, kõik on oma­va­hel ühen­du­ses. See­tõt­tu ei ta­su ju­hu­tut­ta­vaid liig­selt usal­da­da, sest ar­vu­tiek­raa­ni ta­ga võib ol­la üks­kõik kes.
Kui kee­gi näeb poes lii­ga hea hin­na­ga too­det, siis mõel­dak­se, et see peab küll pe­tu­kaup ole­ma. Sa­ma mõt­te­viis peaks kan­du­ma vee­bi. 42tol­li­ne te­ler ja nii hea hin­na­ga?! Tõe­näo­li­selt on see kas va­ras­ta­tud või se­da te­le­rit po­le­gi ole­mas, on vaid pilt sel­lest. Pa­lun käi in­ter­ne­tis ra­ha­ga sa­ma et­te­vaat­li­kult rin­gi, na­gu ka pä­ri­se­lus.
Kui võõ­ras ko­pu­tab uk­se­le, kas sa la­sed ta ko­he sis­se, tut­vus­tad oma isi­kuand­meid, ko­gu­tud fo­to­sid, do­ku­men­te, muu­si­ka­pa­lu ja kõi­ke muud isik­lik­ku? Võõ­ras­te­le lin­ki­de­le va­ju­ta­mi­ne või tund­ma­tuid fai­le ava­des käi­tu­te sa­ma­moo­di ning la­se­te võõ­ra, an­tud ju­hul vii­ru­se, en­da ar­vu­tis­se. Mil­li­seid and­meid ja tea­vet ar­vu­tis teie koh­ta ko­gu­tak­se, sõl­tub vii­ru­sest. Igal ju­hul on ohus si­nu kon­tod ja ko­gu­tud fai­lid. Saat­jalt tu­leb kaht­la­se lin­gi kor­ral üle kü­si­da, mil­le­ga te­gu. Kui ole­te siis­ki ap­sa­ka tei­nud, võib hal­vast pääs­ta, kui ar­vu­ti on värs­kei­ma tark­va­ra­ga. Tä­na­seid uuen­du­si ära lük­ka hom­se var­na. Kon­to­de kaits­mi­seks iden­ti­tee­di­var­gu­se eest ka­su­ta­ge või­ma­li­kult kee­ru­kaid ja eri­ne­vaid pa­roo­le. Tur­va­li­ne sa­la­sõ­na koos­neb ka­hek­sast tä­he­mär­gist ning si­sal­dab nii suu­ri kui ka väi­ke­seid täh­ti, numb­reid ja kir­ja­va­he­mär­ke. Ta­sub väl­ti­da sõ­nu, mis on si­nu­ga seo­tud. Kui sa lõ­puks oled val­mis ar­vu­ti sul­ge­ma, lo­gi end ka väl­ja.
Kui kaht­lus­tad, et või­sid käia koh­ta­des, kus vii­ru­sed vo­ha­vad, laa­di­sid al­la mõ­ne ime­li­ku fai­li või po­le am­mu pa­roo­le uuen­da­nud, tee se­da ja­la­maid. Nä­hes vee­bi­leh­te­del va­lein­fot või mi­da­gi, mis seal kind­las­ti ol­la ei to­hiks, tea­vi­ta le­he­kül­je hal­da­jat või Fa­ce­boo­kis abis­ta­vaid vee­bi­kons­taab­leid. Süü­teo­kaht­lu­se kor­ral tal­le­ta või­ma­li­kult pal­ju in­fot ka en­da ar­vu­tis­se.
Loo­dan, et kir­ju­ta­tust on ka­su ning see kas tu­letab meel­de va­nu või an­nab sul­le uu­si tead­mi­si. Ohu­tut sur­fa­mist!

Eelmine artikkelRaa­si­ku pi­du­lik vo­li­ko­guis­tung
Järgmine artikkelKeh­ra kuns­ti­de­koo­li õpi­la­sed hak­ka­sid he­li­loo­ja­teks