Nu­tit­rans­port maa­le!

1280
Ta­nel Tal­ve, rii­gi­ko­gu e-Ees­ti toe­tus­rüh­ma esi­mees
Ta­nel Tal­ve,
rii­gi­ko­gu e-Ees­ti
toe­tus­rüh­ma esi­mees

Elu maal on või­ma­lik vaid siis, kui ini­me­sed pää­se­vad lii­ku­ma – poo­di, töö­le, lin­na ars­ti juur­de. Maal ela­va­te las­te­ga pe­re­del on trans­port sa­ge­li võt­me­täht­su­se­ga kü­si­mus. Kui pe­res po­le au­tot või piir­kon­nas puu­dub toi­miv ühist­rans­port, et lap­si las­teae­da, koo­li või hu­vi­rin­gi­des­se sõi­du­ta­da, siis jääb la­hen­du­seks suu­re­ma­tes­se kes­kus­tes­se ko­li­mi­ne.

Et ta­ga­da maai­ni­mes­te­le lin­naelanikega li­gi­lä­he­da­sed­ki hü­ved ja või­ma­lu­sed tu­leb pa­ran­da­da lii­ku­mis­või­ma­lu­si ha­jaa­sus­tu­se­ga piir­kon­da­des. Mui­du­gi muu inf­rast­ruk­tuu­ri – tee­de, kii­re in­ter­ne­ti ja ka elekt­riü­hen­dus­te – aren­da­mi­se kõr­val.

Va­lit­su­se või­mu­le­pe lu­bab ta­su­ta maa­kon­na­si­se­sest ühis­trans­por­ti, mis peaks star­ti­ma 1. juu­list. Kuid pool­tüh­ja­de või pä­ris tüh­jalt sõi­tva­te bus­si­de käi­gus­hoid­mi­ne po­le mõist­lik seal, kus rei­si­jaid on vä­he. Li­saks on Ees­tis pai­ku, ku­hu bus­sid ei käi. Suu­red bus­sid, jäi­gad lii­nid ja eba­so­bi­vad sõi­dua­jad on hõ­re­da­ma asus­tu­se­ga piir­kon­da­des eil­ne päev. Kind­las­ti on rah­va­roh­ke­ma­tes koh­ta­des õi­gus­ta­tud ka bus­si­de täien­dav do­tee­ri­mi­ne.

Ini­mes­te lii­ku­mis­mu­re­sid saab efek­tiiv­se­malt la­hen­da­da, kui bus­si­lii­ne ja ka ron­gi­liik­lust kom­bi­nee­ri­da nõu­de­põ­hi­se ühist­rans­por­di­ga. Rii­gi­ko­gu e-Ees­ti toe­tus­rühm on koos eks­per­ti­de­ga andnud hoo­gu ühist­rans­por­di ehk nu­tit­rans­por­di pro­jek­ti­le, mis pa­kub rii­gi toel paind­li­ku­ma la­hen­du­se. Ees­märk on muu­ta trans­por­di­tee­nu­sed olu­li­selt kät­te­saa­da­va­maks.

Ole­me tei­nud koos­tööd rii­gia­met­ni­ke ja edu­meel­se­te oma­va­lit­sus­juh­ti­de­ga. Meie paa­ti on tul­nud Saa­re­maa vald. Ap­ril­lis star­dib Saa­re­maal pi­lootp­ro­jekt, kus trans­port toi­mib ka sõi­du­ja­ga­mis­tee­nu­se­na, ka­su­ta­des kaas­aeg­se in­fo­teh­no­loo­gia või­ma­lu­si. Mand­ri-Ees­tis kat­se­ta­tak­se nõu­de­põ­hist ühist­rans­por­ti Põl­va­maal.

Mõ­ne­ti on te­gu sar­na­se skee­mi­ga, mi­da ka­su­ta­vad Tal­lin­nas ja Tar­tus tak­so­tu­ru­le tul­nud Ta­xi­fy ja Uber. Vir­tuaal­ne ühist­rans­por­dip­lat­vorm ühen­dab mo­biil­ra­ken­dus­te abil sõi­du­tee­nust pak­ku­vad au­to­ju­hid po­tent­siaal­se­te klien­ti­de­ga. Sa­mas piir­kon­nas ela­vad au­to­ju­hid jäl­gi­vad plat­vor­mi kau­du tel­li­mu­si. Kui kee­gi plaa­nib näi­teks min­na lä­hi­mas­se lin­na, an­nab tea­da sõi­du­soo­vi koos kel­laae­ga­de­ga. Kir­ja pea­vad saa­ma ka re­gu­laar­sed sõi­dud. Ku­na pal­ju­del ea­ka­tel ini­mes­tel nu­ti­te­le­fo­ne po­le või ei os­ka nad neid vi­lu­nult ka­su­ta­da, saab sõi­tu tel­li­da ka kõ­ne­kes­ku­ses­se he­lis­ta­des.

Plat­vorm jäl­gib, et tel­li­mu­sed saak­sid täi­de­tud. Kui va­ba­taht­lik pak­ku­ja tu­rul puu­dub, kut­su­tak­se ap­pi part­ner. Va­ru­va­riant võib ol­la tak­so, ka oma­va­lit­su­se sot­siaa­lau­to, COO­Pi või Om­ni­va au­to. Plat­vor­mil on või­ma­lik tal­le­ta­da in­fot sõi­tu­de koh­ta, see lu­bab ana­lüü­si­da ini­mes­te lo­gis­ti­li­si va­ja­du­si, väl­ti­da ku­ri­tar­vi­ta­mist, ta­ga­da oma­vas­tu­tus sõi­tu­de eest ta­su­mi­sel.

Olu­li­ne on ka ra­ha­li­ne külg. Ku­na kind­lat ar­vu sõi­te do­tee­rib riik ja/või oma­va­lit­sus, mo­ti­vee­rib see au­to­juh­te tee­nust pak­ku­ma. Tar­bi­ja­te­le pea­vad sõi­dud ole­ma tas­ku­ko­ha­sed. Ar­vel­da­mi­se liht­sus­ta­mi­seks võiks isi­ku­koo­di­de­ga va­rus­ta­tud kon­tod koon­da­da mak­sua­me­ti in­fo­süs­tee­mi.

Saa­re­maa tu­le­mus­te põh­jal saab pai­ka pan­na, mil­lis­te st­se­naa­riu­mi­te­ga eda­si min­na. And­kem maal ela­va­te­le ini­mes­te­le suu­rem lii­ku­mis­va­ba­dus!

Teh­kem nii, et va­ne­mad ja puue­te­ga ini­me­sed, lap­sed ja ka kõik, kel po­le isik­lik­ku au­tot, saak­sid va­ja­li­kud sõi­dud ära te­ha. Ja­ga­mis­ma­jan­du­se maa­le jõud­mi­ne või­mal­dab mak­su­maks­ja ra­ha aru­ka­malt ka­su­ta­da ja kesk­kon­da sääs­ta, toe­tab re­gio­naal­set aren­gut ja ko­ha­lik­ku et­te­võt­lust.

Eelmine artikkelRaasiku valla ÜVK arengukava kinnitamisest ja Aruküla ÜVK projektist
Järgmine artikkelKol­ga­kü­la mä­lu­män­gu­sar­jas va­he­tus üld­lii­der