Novem­ber Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus EK­RE saa­di­ku­te pil­gu lä­bi

1772

Mai­ri­ka Ra­ja­vä­li,
Su­lev Vald­maa,
saa­di­kud EK­RE ni­me­kir­jast
Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus

Kuu­sa­lu uue val­la­vo­li­ko­gu koos­sei­su esi­me­sest is­tun­gist 31. ok­toob­ril on möö­du­nud kuu ae­ga. Vo­li­ko­gu is­tun­gid toi­mu­sid ka 8. ja 29. no­vemb­ril.

Nii mit­mest eri­ne­vast ni­me­kir­jast na­gu see­kord ei ole saa­di­kuid Kuu­sa­lu val­la­vo­li­kok­ku va­rem va­li­tud. See kir­ju­sus on tei­nud koos­töö ja te­ge­vus­suun­da­de sead­mi­se kee­ru­kaks. Va­li­mis­kam­paa­nia ajal tut­vus­ta­sid kõik kan­di­dee­ri­nud ni­me­kir­jad pea­le ühe ava­li­kult ja pii­sa­valt oma prio­ri­tee­te val­la järg­mi­se nel­ja aas­ta elu eda­si­vii­mi­seks. Are­nev Kuu­sa­lu Vald piir­dus üs­na vii­ma­se het­ke Fa­ce­boo­ki-pos­ti­tu­se­ga. Tõ­sia­si on, et tu­ge­valt al­la 7000 ela­ni­ku­ga ning pi­de­valt vä­he­ne­va rah­vas­ti­ku­ga, äs­ja­se oma­va­lit­sus­re­for­mi käi­gus ühi­ne­ma­ta jäe­tud val­las ei saa eri­ne­va­tel ni­me­kir­ja­del ol­la vä­ga eri­ne­vaid nä­ge­mu­si ees­seis­va­test üle­san­ne­test.

Juh­ti­misp­rak­ti­ka kin­ni­tab tõ­sias­ja, et edu­ka ühis­te­ge­vu­se jaoks on va­ja­li­kud kok­ku­lep­ped. Kui­gi viie ni­me­kir­ja va­li­mis­lu­ba­dus­te ühi­so­sa on koos­tööd lu­ba­valt suur, on eri­ne­vad aru­saa­mad juh­ti­mis­põ­hi­mõ­te­test ju­ba kuu ae­ga ta­kis­ta­nud val­la aren­gu­suun­da­de pai­ka­pa­ne­mist. EK­RE saa­di­kud ei ja­ga sei­su­koh­ta, et koa­lit­sioo­ni ja opo­sit­sioo­ni ning koos­töö­kok­ku­lep­peid ei ole vo­li­ko­gus va­ja. Kü­si­mus võib ol­la küll sel­les, kas need sõ­nad ja ni­me­tu­sed ise meel­di­vad, kuid si­su­li­selt peab ees­mär­ki­des ja te­ge­vus­tes ik­ka kok­ku lep­pi­ma.

Tä­na­se­ni po­le­gi nüüd ju­ba li­gi poo­le­tei­se kuu jook­sul uues vo­li­ko­gus moo­dus­tu­nud vor­mi­li­selt koa­lit­sioo­ni ega opo­sit­sioo­ni. Ei ole toi­mu­nud ka mit­te min­geid val­lae­lu aren­gu­suun­da­de ka­van­da­mi­se aru­te­lu­sid. Se­nis­te mõt­te­va­he­tus­te ras­kus­punkt on ol­nud kon­kur­si kor­ral­da­mi­ne val­la­va­ne­ma va­li­mi­seks. Pür­gi­mus lei­da val­la­va­nem ai­nult ja tin­gi­ma­ta kon­kur­si kor­ras on jää­nud mõist­ma­tuks. See­juu­res ee­lis­ta­tak­se mu­jalt kan­di­dee­ri­jat ning soo­vi­tak­se an­da tal­le va­ba­dus val­la­va­lit­su­se ja või­bol­la amet­nik­kon­na­gi ku­jun­da­mi­seks. Need­ki mu­jalt kut­su­ta­va­test ini­mes­test. Nii­su­gu­ne prak­ti­ka võib ker­ges­ti ku­jun­da­da olu­kor­ra, kus val­la­va­ne­ma, val­la­va­lit­su­se ja vo­li­ko­gu va­hel ei ku­ju­ne koos­tööks va­ja­lik­ku su­het. Kui usu­tak­se tõe­mee­li, et ava­lik kon­kurss ta­gab pa­re­maid isi­kud val­da juh­ti­ma, miks siis ka vo­li­ko­gu ei va­li­ta üle-ees­ti­lis­test kan­di­daa­ti­dest?

Se­ni on ei­ra­tud EK­RE ni­me­kir­ja et­te­pa­ne­kut toe­ta­da Kuu­sa­lu val­la­va­ne­ma ame­tis­se meie kan­di­daa­ti Mai­ri­ka Ra­ja­väl­ja. Et­te­pa­ne­kut po­le aru­ta­mi­se vää­ri­li­seks­ki pee­tud. Ka on tõr­ju­tud nii EK­RE kui teis­te va­li­tuks osu­tu­nud ni­me­kir­ja­de esin­da­ja­te et­te­pa­ne­kuid val­la­va­lit­su­se moo­dus­ta­mi­seks. Ei ta­haks võt­ta toi­mu­vat kok­ku sel­li­selt, et nii­su­gus­te hoia­ku­te ja te­gu­vii­si­ga soo­vi­tak­se või­bol­la liht­salt hõi­va­ta ko­gu val­la juh­ti­mi­ne, et koa­lit­sioo­ni- või mis ta­hes ni­me all sõl­mi­ma­ta jää­va kok­ku­lep­pe­ta saaks võõ­ras­test koos­ta­tav val­la­va­lit­sus aja­da se­ga­ma­tult kel­le­gi as­ja, ke­da see selts­kond nii või tei­si­ti esin­daks.

EK­RE ni­me­kir­ja saa­di­kud on püüd­nud kuu aja jook­sul saa­da sel­gust val­la­vo­li­ko­gus ku­ju­ne­nud olu­kor­ras ning koh­tu­nud sel­leks eri­ne­va­te osa­pool­te­ga. Ole­me tei­nud konk­reet­seid et­te­pa­ne­kuid. Saa­di­kud Su­lev Vald­maa ja Mai­ri­ka Ra­ja­vä­li on kol­mel kor­ral osa­le­nud Üks Kuu­sa­lu Vald juh­ti­mi­sel kor­ral­da­tud li­gi poo­le­tei­se­tun­nis­tel küm­ne saa­di­ku koh­tu­mis­tel Kol­ga Rah­va Ma­jas. Li­saks toi­mus 20. no­vemb­ril koh­tu­mi­ne Ühi­se Ko­du ka­he esin­da­ja­ga. Mit­mel kor­ral on aset leid­nud kas ka­he või ühe EK­RE saa­di­ku koh­tu­mi­sed Vär­ner Loots­man­ni­ga Kes­ke­ra­kon­na ni­me­kir­jast ja Üks Kuu­sa­lu Vald esin­da­ja Mait Kröönst­rö­mi­ga. Ühel kor­ral koh­tus Mai­ri­ka Ra­ja­vä­li Are­ne­va Kuu­sa­lu Val­la ni­me­kir­ja esin­da­ja Ras­mus Me­ri­voo­ga. Li­saks on toi­mu­nud te­le­fo­ni- ja e-mai­li kon­sul­tat­sioo­nid, vo­li­ko­gu is­tun­gi­te va­heae­ga­del ku­luaa­ri­vest­lu­sed.

Aru­pi­da­mi­sed Üks Kuu­sa­lu Vald esin­da­ja­te­ga on põr­ku­nud ju­ba ees­pool vii­da­tu­le – see ni­me­ki­ri ei soo­vi val­la aren­da­mi­se ka­va­sid fik­see­ri­da, vaid näeb sel­list ka­va pel­galt kui vo­li­ko­gu tööp­laa­ni. Ka ei ole EK­RE et­te­pa­ne­kud val­la juh­tor­ga­ni­te moo­dus­ta­mi­seks leid­nud toe­tust. Küll pi­das Üks Kuu­sa­lu Vald ni­me­ki­ri so­bi­vaks meie esi­me­sel koh­tu­mi­sel Kol­ga Rah­va Ma­jas teh­tud et­te­pa­ne­kut val­la­vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­de moo­dus­ta­mi­seks. Vo­li­ko­gu is­tun­gil täp­sus­ta­ti EK­RE esi­ta­tud ko­mis­jo­ni­de ni­me­sid ning li­sa­ti Ühi­se Ko­du et­te­pa­ne­ku­na eral­di­sei­sev ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jon. Sel­le moo­dus­ta­mi­se va­ja­dust EK­RE ei näi­nud. See jäi­gi esi­me­he­ta.

EK­RE saa­di­ku­te koh­tu­mi­sel Ühi­se Ko­du esin­da­ja­te Urmas Kirt­si ja Kal­mer Märt­so­ni­ga Kuu­sa­lus ol­di ühi­sel aru­saa­mal koa­lit­sioo­ni­kok­ku­le­pe va­ja­lik­ku­sest. Ka pee­ti kok­ku­lep­pe vas­tas­tik­ku vas­tu­võe­ta­vat sõ­nas­ta­mist või­ma­li­kuks. Lahk­ar­va­mus­te­le jää­di hin­nan­gu­tes val­la se­ni­se­le juh­ti­mi­se­le ja nä­ge­mu­ses tu­le­va­sest val­la­va­ne­mast.

EK­RE esin­du­sel vo­li­ko­gus on hea meel, et val­la­vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­de esi­mees­te va­li­mi­sel 29. no­vemb­ri vo­li­ko­gu is­tun­gil osu­tu­sid vas­tu­võe­ta­vaks meie esi­me­sel koo­so­le­kul Kol­ga Rah­va Ma­jas teh­tud et­te­pa­ne­kud va­li­da re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni esi­me­heks ak­ti­vist Ma­dis Jõ­gi ning ee­lar­ve- ja aren­gu­ko­mis­jo­ni esi­me­heks eel­mi­sel vo­li­ko­gu pe­rioo­dil sar­na­ses­se ko­mis­jo­ni kuu­lu­nud And­res Hein­ver.

EK­RE saa­di­kud toe­ta­sid Mar­ti Hää­le va­li­mist val­la­vo­li­ko­gu esi­me­heks.

Ku­ni po­le sel­ged val­la­vo­li­ko­gu töö­suu­nad, ei saa EK­RE saa­di­kud võt­ta pi­me­si vas­tu­tust val­la­vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­de juh­ti­mi­se eest ega asu­da ko­mis­jo­ni­des esi­mees­te või ase­esi­mees­te ko­ha­le. Kui pan­nak­se pai­ka Kuu­sa­lu val­la nel­ja järg­mi­se aas­ta aren­gu prio­ri­tee­did, siis on või­ma­lik kaa­lu­da ka oma os­ku­si ja tead­mi­si ühe või tei­se vald­kon­na­ga te­ge­le­mi­sel. Et ai­da­ta val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gil vii­ma­sel ko­mis­jo­ni­de esi­mees­te va­li­mi­se­ga tek­ki­nud eba­mää­ra­sest olu­kor­rast eda­si saa­da, esi­tas EK­RE ni­me­ki­ri 1. det­semb­ril kan­di­daa­te ko­mis­jo­ni­des­se, mil­le ju­hid osu­tu­sid va­li­tuks. Ot­sus­tus, ke­da võt­ta või mit­te võt­ta, on nüüd ko­mis­jo­ni­de esi­mees­tel.

Su­lev Vald­maa on EK­RE ni­me­kir­ja poolt esi­ta­nud val­la­vo­li­ko­gu­le me­net­le­mi­seks kaks eel­nõu. Ühe­ga soo­vi­tak­se taas­ta­da või­ma­lus luua val­la­vo­li­ko­gu tööor­ga­ni­te­na ka frakt­sioo­ne. See või­mal­daks vo­li­ko­gu prae­gu­sel vä­ga kir­jul koos­sei­sul liht­sa­mi­ni ühi­so­sa­sid lei­da. Tei­se eel­nõu­ga on teh­tud et­te­pa­nek tõs­ta val­la­vo­li­ko­gu ala­tis­te ko­mis­jo­ni­de liik­me ta­su se­ni­selt 12 eu­rolt vä­he­malt 50 eu­ro­ni. 12 eu­rot ei mo­ti­vee­ri 2017. aas­tal enam ini­me­si ko­mis­jo­ni­de töös­se tõ­si­selt pa­nus­ta­ma ja ko­hal käi­ma ega ole ka õig­la­ne. 12 eu­rot ei väär­tus­ta ini­mest ega ka­ta aja- ning sõi­du­ku­lu­sid. See et­te­pa­nek ei põh­jus­ta ka olu­li­se­malt suu­re­mat koor­must val­la ee­lar­ve­le, ku­na va­ra­se­ma­ga võr­rel­des on nüüd val­la­vo­li­ko­gus vä­hem ala­ti­si ko­mis­jo­ne ning nen­des kok­ku se­ni­se li­gi sa­ja liik­me ase­mel olu­li­selt vä­hem eks­per­te. EK­RE on et­te val­mis­ta­nud veel kaks õi­gu­seel­nõu, mis peat­selt val­la­vo­li­ko­gu­le edas­ta­tak­se.

EK­RE saa­di­ku­tel on hea meel, et val­la­vo­li­ko­gu vii­ma­se is­tun­gi vi­deos üle­kand­mi­ne oli esi­me­sest rea­li­ty-show hõn­gu­li­sest pil­ti edas­ta­va­te ja sal­ves­ta­va­te sead­me­te­ga möö­da vo­li­ko­gu saa­li se­bi­mi­sest ja in­terv­juee­ri­mi­sest-kom­men­tee­ri­mi­sest ta­sa­kaa­lu­kam. Kui amet­lik­ku toi­min­gut, na­gu vo­li­ko­gu is­tung se­da on, ka val­la amet­li­kul vee­bi­le­he­kül­jel edas­ta­ma ha­ka­taks, na­gu eel­mi­sel val­la­vo­li­ko­gu pe­rioo­dil kor­du­valt soo­vi­ti, oleks olu­kord veel­gi pa­rem. Vo­li­ko­gu liik­med omalt poolt peak­sid või­ma­li­kult kii­res­ti jõud­ma olu­kor­ra­ni, kus hää­le­ta­mi­ne is­tun­gi päe­va­kor­ra­punk­ti­des ei sar­na­neks Bin­go Lo­to nur­ka­de­män­gu oo­tus­ä­re­vu­se­le.

Eelmine artikkelAru­kü­la koo­li laul­jad võit­sid Har­ju­ fes­ti­va­li
Järgmine artikkelKuu­sa­lu ale­vi­ku koh­ta esi­ta­ti põh­ja­li­kum pla­nee­ring