Nor­dic Hou­ses kin­kis Kuu­sa­lu las­teaia­le õue­sõp­pe pa­vil­jo­ni

2527
Kuu­sa­lu las­teaia Jus­si­ke va­baõ­hu­la­va­le ma­hu­vad kõi­gi rüh­ma­de lap­sed koos õpe­ta­ja­te­ga.

Esial­gu soo­vi­tud väi­ke­se leht­la ase­mel sai Kuu­sa­lu las­teaed Jus­si­ke va­baõ­hu­la­va.

Möö­du­nud nel­ja­päe­val ko­gu­ne­sid Kuu­sa­lu las­teaia Jus­si­ke rüh­mad, õpe­ta­jad ja õpe­ta­ja­te abid ma­ja ta­ha õue. Hoo­vi lää­ne­pool­ses ser­vas on nüüd va­baõ­hu­la­va, sel­le ehi­tas ja kin­kis las­teaia­le puit­ma­ju too­tev fir­ma Nor­dic Hou­ses KT OÜ. Et­te­võt­tel on toot­mi­s­ük­su­sed Kuu­sa­lu val­las Ko­su kü­las ja Kol­gas.
Las­teaia di­rek­tor Ast­rid Meis­ter kir­jel­das ava­peol, kui­das väi­ke­sest soo­vist kas­vas väl­ja suur kin­gi­tus: „Kor­ral­da­si­me 2015. aas­ta jõu­lu­de ajal hea­te­ge­vus­koh­vi­ku, et ko­gu­da ra­ha leht­la jaoks. Sai­me 1000 eu­rot, hak­ka­si­me uu­ri­ma fir­ma­delt, kas sel­le ra­ha­ga saak­si­me leht­lat, sel­gus, et ko­gu­tud ra­ha on sel­leks vä­he. Aga siis nae­ra­tas õnn, Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus ja Nor­dic Hou­ses sõl­mi­sid koos­töö­le­pin­gu, tä­nu sel­le­le sai­me pal­ju suu­re­ma õue­pa­vil­jo­ni, kui os­ka­si­me unis­ta­da – meil on nüüd va­baõ­hu­la­va. Hea­te­ge­vus­koh­vi­ku­ga ko­gu­tud 1000 eu­ro eest kavandame osta sin­na mööb­lit.“
Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si kii­tis, et val­las on fir­ma Nor­dic Hou­ses, kes on tei­nud mit­meid kin­gi­tu­si – meis­ter­da­nud ja pan­nud val­la las­tea­su­tus­te juu­res üles lin­du­de pe­sa­kas­te, eel­mi­sel aas­tal ehi­tas Vi­ha­soos­se lin­nu­vaat­lus­tor­ni.
Nor­dic Hou­se­se juht ja oma­nik Ar­go Saul kin­ni­tas, et ja­ga­tud rõõm on kõi­ge suu­rem rõõm. Ta lu­bas, et Nor­dic Hou­ses ai­tab pa­vil­jo­ni hool­da­da. Las­teaia­las­te­le too­ni­tas ta: „Le­pi­me kok­ku, teil on siin õues tei­si tur­ni­mis­koh­ti, pa­vil­jo­ni sein­tel är­ge ro­ni­ge.“
Nor­dic Hou­ses kin­kis las­teaia­le ja Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­le pui­dust lil­le­kas­tid koos lil­le­de­ga.
Pä­rast tä­na­mi­si ja vas­tas­ti­kus­te kin­gi­tus­te va­he­ta­mist esi­ne­sid las­teaia­lap­sed väi­ke­se kont­ser­di­ga. Lõ­puks olid kõik rüh­mad ja õpe­ta­jad koos va­baõ­hu­la­val, kõ­la­sid ühis­lau­lud. Pi­du­lik­ku ava­mist ju­ha­ta­nud Lot­te ehk õpe­ta­ja Lii­lia Kapralov kor­ral­das las­te­ga mõ­ned ühis­tant­sud. Kü­la­lis­te­le pa­ku­ti koh­vi ja kring­lit, lap­sed said jää­tist.
Nor­dic Hou­se­se val­mis­ta­tud õue­sõp­pe pa­vil­jo­ni kõr­gus on 3,3 meet­rit, pin­da­la 7×6 meet­rit, li­saks 2 meet­rit et­te­poo­le ula­tuv ast­me­te­ga la­va. Pea­le las­teaia­rüh­ma­de õue­tun­di­de on seal või­ma­lik ha­ka­ta kor­ral­da­ma va­baõ­hu­pi­du­sid, kont­ser­te ja eten­du­si.

Teist sel­list las­teae­da­des po­le
Di­rek­tor Ast­rid Meis­ter kir­jel­das Sõ­nu­mi­too­ja­le, et esialg­selt plaa­ni­tud leht­la oleks ol­nud väi­ke kuue­kan­di­li­ne puu­ma­ja­ke, ku­hu mah­tu­nuks ühe rüh­ma lap­sed: „Nor­dic Hou­se­sest öel­di, kui te­ha, siis kor­ra­li­kult. Goo­gel­da­si­me nüüd, Ees­ti teis­tes las­teae­da­des nii kaas­aeg­set, ilu­sat ja mit­me funkt­sioo­ni­ga õue­sõp­pe pa­vil­jo­ni-va­baõ­hu­la­va ei ole.“
Nor­dic Hou­se­se juht Ar­go Saul kom­men­tee­ris, et et­te­võ­te on val­mis­ta­nud pa­vil­jo­ni­le sar­na­ne­vaid ka­tu­sea­lu­seid au­to­de­le, sealt võe­ti di­sai­nii­dee. Jus­si­ke­se las­teaia­le kin­gi­tud pa­vil­jo­ni oma­hind on li­gi 10 000 eu­rot.
Ar­go Saul too­ni­tas, et ka Kuu­sa­lu vald pa­nus­tas pa­vil­jo­ni val­mi­mis­se ra­ha­li­selt – val­mis­tas et­te pin­nas­se, ehi­tas vun­da­men­di, tel­lis elekt­riü­hen­du­se. Val­la­va­ne­ma sõ­nul läk­sid need tööd val­la­le maks­ma um­bes 6000 eu­rot.
Nor­dic Hou­se­se juht ju­tus­tas, et nen­de et­te­võt­te järg­mi­ne suu­rem hea­te­ge­vu­sakt­sioon on plaa­nis koos­toos Va­baõ­hu­muu­seu­mi­ga – EV100 raa­mes ehi­tab Nor­dic Hou­ses koos Ees­ti teis­te puit­ma­ja­toot­ja­te­ga kaa­saeg­se puit­ma­ja, mis jääb Roc­ca al Ma­res­se Va­baõ­hu­muu­seu­mis­se.
Vi­ha­soos­se teh­tud lin­nu­vaat­lus­tor­ni koh­ta sõ­nas ta, et edas­pi­di on plaa­nis ha­ka­ta seal val­la­rah­va­le kor­ral­da­ma lin­nu­vaat­lus­päe­vi.
Igal ke­va­del käi­vad Nor­dic Hou­se­se töö­ta­jad met­sa is­tu­ta­mas, sel aas­tal is­tu­ta­ti Kiiu-Sood­la kan­dis 3800 män­ni­puud.
Mai lõ­pus kuu­lu­ta­ti Vas­tu­tus­tund­li­ku Et­te­võt­lu­se Ga­lal väl­ja tä­na­vu­sed vas­tu­tus­tund­li­ku­mad fir­mad, Nor­dic Hou­ses sai kuld­mär­gi­se väi­kes­te ja kesk­mi­se suu­ru­se­ga et­te­võ­te­te ka­te­goo­rias.
Nordic Housese juht Ar­go Saul: „Üks viis ak­tiiv­selt elu­kesk­kon­na jät­ku­suut­lik­kus­se pa­nus­ta­da on meie jaoks viia el­lu sot­siaal­seid ja kesk­kon­na­sääst­lik­ke te­ge­vu­si. Va­li­me pro­jek­tid vas­ta­valt sel­le­le, mis aval­da­vad po­si­tiiv­set mõ­ju meid ümb­ris­te­va­le, toe­ta­vad aren­gut, ha­ri­tust ja sil­ma­rin­gi laien­da­mist.“

Eelmine artikkelSel­gu­sid Har­ju­maa ker­ge­jõus­ti­ku­meist­rid
Järgmine artikkelAni­ja nai­san­sam­bel tä­his­tas 20. te­ge­vu­saas­tat