Nor­dic Hou­se­se kon­to­ri­hoo­ne sai tu­le­kah­jus kan­na­ta­da

2197
Nor­dic Hou­se­se kon­to­ri­hoo­ne kus­tu­ta­mi­ne. Fo­to Tar­mo Tiis

Kind­lus­tus­fir­ma hin­nan­gul võib ma­ja taas­ta­mi­ne maks­ma min­na ku­ni 150 000 eu­rot.

„Oli õn­ne­lik õn­ne­tus, ini­me­sed kan­na­ta­da ei saa­nud,“ kom­men­tee­ris OÜ Nor­dic Hou­ses KT oma­nik ja juht Ar­go Saul paar päe­va pä­rast tu­leõn­ne­tust.

„Tä­na­me sü­da­mest Kuu­sa­lu ja Kol­ga va­ba­taht­lik­ke pääst­jaid, pro­fes­sio­naal­seid pääst­jaid, kol­lee­ge, sõp­ru, va­ba­taht­lik­ke, kes ko­ha­peal ai­ta­sid. Elu lä­heb eda­si, suu­da­me koos ras­ku­si trot­si­des end ope­ra­tiiv­selt mo­bi­li­see­ri­da.“

Pääs­te­kes­kus sai in­fo tu­leõn­ne­tu­se koh­ta Kuu­sa­lu val­las Ko­su kü­las tei­si­päe­va, 6. juu­ni õh­tul kel­la seits­me pai­ku. Põ­le­sid puit­ma­ju ehi­ta­va Nor­dic Hou­se­se ka­he­kor­ru­se­li­se kon­to­ri­ma­ja ka­tus ja pöö­ning. Esi­me­se­na jõud­sid ko­ha­le Kuu­sa­lu Va­ba­taht­li­ku Pääs­te­selt­si tu­le­tõr­ju­jad. Kus­tu­ta­mi­sel osa­le­sid Lok­sa ja Keh­ra ko­man­do mees­kon­nad ja Kol­ga va­ba­taht­li­kud pääst­jad.

Põh­ja pääs­te­kes­ku­se va­ne­mo­pe­ra­tiiv­kor­ra­pi­da­ja And­re Tam­mik üt­les sünd­mus­ko­hal fil­mi­nud Raul Val­gis­te­le, et vee­kah­jus­tu­si sai tei­ne kor­rus, tu­le­kah­jus­tu­si esi­me­sel ja tei­sel kor­ru­sel ei ole.

„Maa­piir­kon­nas, ku­hu rea­gee­ri­mis­res­surss jõuab suur­te va­he­maa­de tõt­tu ko­ha­le aeg­la­selt, lõp­pes põ­leng õn­ne­li­kult. Tu­li kõr­val asu­va­te­le toot­mis­hoo­ne­te­le ei kan­du­nud. Kuu­sa­lu va­ba­taht­li­kud and­sid õi­get in­fot, ju­hen­da­si­me neid. Um­bes sa­mal ajal jõud­sid ko­ha­le ka Lok­sa ja Keh­ra ko­man­do­de au­tod,“ kir­jel­das ta.

Ar­go Saul rää­kis, et hoo­ne on kind­lus­ta­tud ja kol­ma­päe­val käi­sid õn­ne­tus­koh­ta uu­ri­mas kind­lus­tus­selt­si esin­da­jad. Esialg­se hin­nan­gu ko­ha­selt lä­heb taas­ta­mi­ne maks­ma ku­ni 150 000 eu­rot.

Nel­ja­päe­val too­di et­te­võt­te ter­ri­too­riu­mi­le aju­ti­sed soo­ja­kud. Töö fir­mas jät­kus. Kon­to­ri­teh­ni­ka ja do­ku­men­tat­sioon jõu­ti ma­jast väl­ja tuua, kui­gi nüüd­seks on sel­gu­nud, et osa ar­vu­ti­teh­ni­kast on saa­nud vee­kah­jus­tu­si.

Pääs­tea­met on alus­ta­nud me­net­lust, uu­ri­tak­se, mil­lest tu­le­kah­ju al­gu­se sai. Ar­va­tav põh­jus on tu­le­tööd – ka­tu­se­le pan­di ru­be­roi­di, tu­li jõu­dis möö­da tuu­le­tõ­ket ka­tu­se al­la. Juh­tu­mi me­net­lus kes­tab.

Ar­go Saul: „Meie kon­to­ri­hoo­ne val­mis küm­me aas­tat ta­ga­si. Nä­dal en­ne tu­le­kah­ju te­gi­me re­mon­ti, vär­vi­si­me ma­ja seest ja väl­jast. Fua­jee osas sa­das ka­tus lä­bi, tel­li­si­me pa­ran­da­ma ko­ha­li­ku fir­ma. Üks meie töö­ta­ja oli sel õh­tul jää­nud kaue­maks töö­le, kui ka­tust re­mon­di­ti. Ta kir­jel­das, kui­das kuu­lis ko­li­nat, jook­sis väl­ja, nä­gi suit­su ker­ki­mas.“

Ka­tust re­mon­ti­nud VRS GRUPP OÜ juht Ro­man Mä­gi kin­ni­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et te­gu oli õn­ne­tu­se­ga, kuid ei soo­vi­nud pi­ke­malt kom­men­tee­ri­da, ku­na pääs­tea­me­ti me­net­lus ei ole lõp­pe­nud. Ta li­sas, et ka fir­mal VRS GRUPP oli kind­lus­tus vor­mis­ta­tud.