Noortele kä­si­pal­lu­ritele neli medalit

672
Ees­ti ran­na­kä­si­pal­li meistrivõistlustel 2. ko­ha saa­nud HC Keh­ra 2004.-2005. aas­tal sün­di­nud poi­sid: ta­ga­reas AL­VAR SOIK­KA, KRIS­TO­FER LIE­DE­MANN, MIH­KEL PARM, DE­NIS LEO­KE, MAT­TIAS PÄRL, OS­KAR LUKS, SIL­VAR SA­LU­MÄE ja tree­ner IND­REK LILL­SOO, esi­reas MART KRUU­SA­LU, DE­NIS VI­NOG­RA­DOV ja AND­RE MAR­KUS JÜ­RIÖÖ.
Ees­ti ran­na­kä­si­pal­li meistrivõistlustel 3. ko­ha saa­nud Aru­kü­la 2004.-2006. aas­tal sün­di­nud tüd­ru­kud: tree­ner AND­RUS RO­GEN­BAUM, KER­TU SAS­SAID, ALEK­SAND­RA-JEN­NI­FER MED­NI­KO­VA, SAND­RA PAR­VE, ANAS­TA­SI­JA PAV­LO­VA, KAR­MEN VAIK­SAAR ja CA­RO­LY ARU­VEL.

Vil­jan­dis lõp­pe­nud ran­na­kä­si­pal­li Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel päl­vi­sid Ida-Har­ju­maa noor­te­võist­kon­nad ne­li pje­des­taa­li­koh­ta.

HC Keh­ra kas­van­di­kest tee­ni­sid hõ­be­me­da­li nii 2004.-2005. aas­tal sün­di­nud poi­sid kui ka 2007. aas­tal ja hil­jem sün­di­nud tüd­ru­kud. HC Keh­ra pois­te võist­kon­na tree­neri Ind­rek Lill­soo sõ­nul ran­na­kä­si­pal­li tur­nii­ri­deks eriet­te­val­mis­tust ei teh­tud, HC Pär­nu/Pai­ku­se jä­rel saa­dud tei­se ko­ha­ga jää­di ra­hu­le: „Kä­si­pal­lis on väl­ja­kul kuus, ran­na­kä­si­pal­lis aga ne­li män­gi­jat. Meil on saa­lis üht­la­sem ja tu­ge­vam võist­kond, ran­nas vas­tas­te nõr­ge­mad lü­lid nii pal­ju väl­ja ei tul­nud kui saa­lis.”

Ees­ti ran­na­kä­si­pal­li meistrivõistlustel 2. ko­ha saa­nud HC Keh­ra 2007. aas­tal ja hil­jem sün­di­nud tüd­ru­kud: esi­reas KÄ­DI­LY HAN­NUS, SAND­RA LIS­SA­KOV, KRE­TE SA­LU­MÄ­GI, HE­LE­NA HAP­SA­LO, SU­SAN SOI­KA ka­ri­ka­ga, MIR­JAM VIL­BIKS, JU­LIA ZAH­HAR­KO­VA, ta­ga­reas CA­RO­LI KAA­LO ja tree­ner KAU­PO LII­VA. Fotod Helin Potter

2007. aas­tal ja hil­jem sün­di­nud HC Keh­ra tüd­ru­ku­te võist­kon­na tree­ner Kau­po Lii­va rää­kis, et hoo­lea­lu­seid kan­nus­tas män­gu­ta­he, sest ko­roo­na­pe­rioo­dil saa­li­tur­nii­re ei toi­mu­nud. Ju­hen­da­ja li­sas, et keh­ra­lan­nad har­ju­ta­sid kolm nä­da­lat usi­nalt ja ran­na­kä­si­pall pak­kus nei­le häid emot­sioo­ne.

Aru­kü­last oli edu­kaim tei­se ko­ha saa­nud 2009. aas­tal ja hil­jem sün­di­nud pois­te võist­kond. Kol­man­daks tu­lid Aru­kü­la 2004.-2006. aas­tal sün­di­nud tüd­ru­kud. Tree­ner And­rus Ro­gen­bau­mi sõ­nul pin­gu­ta­sid poi­sid tub­lis­ti ja tei­se ko­ha­ga olid ra­hul, tüd­ru­kud pi­did lep­pi­ma nap­pi­de kao­tus­te­ga ja kol­man­da ko­ha­ga.

Ees­ti ran­na­kä­si­pal­li meistrivõistlustel 2. ko­ha saa­nud Aru­kü­la 2009. aas­tal ja hil­jem sün­di­nud poi­sid: TOO­MAS KAN­GUR, UKU KOR­JUS, SE­BAS­TIAN NÕL­VA, JOO­SEP SA­LU­MÄE, CAS­PAR MO­LOK ja ATS KOR­JUS, fi­naa­le­ta­pil män­gis ka Mar­ten Tei­no, teis­tel etap­pi­del Sten-Mikk Jür­gen­son, Ro­bert-Ru­ben Svil­berg ja Aron Sepp.
Eelmine artikkelSõnumitoojas 5. augustil
Järgmine artikkelLau­rit­sa­päe­va jook­su Kuu­sa­lus või­tis Ro­man Fos­ti