Noor­te pur­je­ta­ja­te võist­lus­hooaeg sai al­gu­se vä­lis­ve­tel

21
Euroopa meistrivõistlused Austrias Neusiedli järvel, MIA MARIA LIPSMÄE ees keskel (punases). Foto erakogust

Kuu­sa­lu Jahtk­lu­bi ja Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si noo­red ava­sid pur­je­ta­mis­hooa­ja Aust­ria, Tür­gi ja Itaa­lia ve­tel.

Mia Ma­ria Lips­mäe Eu­roo­pa viies
12.-16. ap­ril­lil toi­mu­sid Eu­roo­pa meist­ri­võist­lu­sed pur­je­ta­mi­se Zoom8 võist­lusk­las­si­le Aust­rias Neu­sied­li jär­vel. Viiel võist­lus­päe­val said noo­red üle Eu­roo­pa oma os­ku­sed Aust­ria ve­tel proo­vi­le pan­na. Ees­tist olid osa­le­ma sõit­nud 14 noort sport­last. Ko­gu võist­lu­se väl­tel pak­kus Neu­sied­li järv pur­je­ta­mi­seks eri­ne­vaid olu­sid – nii päi­kest, vih­ma kui ka tuu­leii­le ja tuu­le­vai­kust.

Tüd­ru­ku­test oli pa­rim eest­la­ne Kuu­sa­lu Jahtk­lu­bi/Uku Kuusk Pur­jes­por­di­koo­lis tree­niv Mia Ma­ria Lips­mäe, kes saa­vu­tas viien­da ko­ha. Sa­ma klu­bi sport­la­ne Sand­ra Si­ni­vee saa­vu­tas seits­men­da ko­ha.

Pois­te ar­ves­tusk­las­sis saa­vu­tas kol­man­da ko­ha Kuu­sa­lu jahtk­lu­bi/Uku Kuusk Pur­jes­por­di­koo­li sport­la­ne Kai­to Haa­mer.

Zoom8 paa­dik­lass on Op­ti­mist pur­je­ka­te noor­tek­las­sist väl­ja kas­va­nud pur­je­ta­ja­te­le, sel­les paa­dik­las­sis saa­vad võis­tel­da ku­ni 19aas­ta­sed sport­la­sed. Kui­gi suu­re­ma­tes paa­di­­k­las­si­des ei ole osa­le­jas­kond nii mas­si­li­ne kui Op­ti­mist klas­sis, on os­kus­lik ta­se kõr­gem ja tu­le­mus­te­le pür­gi­mi­ne nõuab suurt tree­ning­pa­nust.

Kuusalu Jahtklubi juht Ivar Lipsmäe: “Nägime ära oma taseme ja siit on hea edasi minna sellele hooajale ja kindlasti loodame heale tulemusele Zoom klassi MMil mis toimub Eestis, Tilgu sadamas  mida korraldavad Kuusalu jahtklubi koostöös Tilgu Sadama jahtklubiga.”

Ott Ric­hard Hääl pur­je­tas hiil­ge­re­ga­til kuldf­lii­ti
Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si noo­red ava­sid hooa­ja Uku Kuusk Pur­jes­por­di­koo­li eest­võt­tel 1.-6. ap­ril­li­ni Tür­gis Bod­ru­mis toi­mu­nud tree­ning­laag­ris osa­le­mi­se­ga. Oma esi­me­se võist­lus­ko­ge­mu­se väl­jas­pool Ees­tit said Zoom8 klas­sis võist­lev Jes­si­ka Jõe­saar ning Op­ti­mist klas­sis har­ju­ta­vad Trii­nu Liis Aug ja Kir­ke Külm­saar. Ees­ti Op­ti­mist klas­si esin­dus­võist­kon­da kuu­luv Ott Ric­hard Hääl sõi­tis Bod­ru­mis­se ees­kätt ees­mär­gi­ga tut­vu­da tä­na­vus­te maail­ma­meist­ri­võist­lus­te võist­lus­pai­ga olu­de­ga.

Laa­ger lõp­pes re­ga­ti­ga BRIOR 2022, kus osa­les 449 noort 21 rii­gi 111 klu­bist. Ees­tist võist­les re­ga­til 14 noort pur­je­ta­jat. Pa­ri­ma eest­la­se­na saa­vu­tas Ott Ric­hard Hääl hõ­bef­lii­dis 17. ko­ha ja rii­ki­de pa­ri­ma­te jõup­roo­vil Count­ry Cup sa­mu­ti 17. ko­ha 33 osa­le­ja hul­gas.

Suu­re osa­le­jas­kon­na­ga võist­lus­tel jao­ta­tak­se osa­le­jad rüh­ma­des­se ehk flii­ti­des­se. Eel­sõi­tu­de põh­jal jao­tatakse kuld-­, hõ­be-, pronks-, eme­rald- ja pärlf­lii­ti­des­se.

Pä­rast laag­ri lõp­pu jät­kas Ott Ric­hard Hääl tree­nin­guid koos Pär­nu Jahtk­lu­bi Pur­jes­por­di­koo­li noor­te­ga Itaa­lias Frag­lia Ve­la Ri­va jahtk­lu­bis, kus 14.-17. ap­ril­lil toi­mus maail­ma suu­rim Op­ti­mis­ti­de re­gatt La­ke Gar­da Mee­ting 2022. Roh­kem kui 1000 Op­ti­mis­ti tipp­kon­ku­rent­sis jõu­dis Ott Ric­hard Hääl es­ma­kord­selt kuldf­lii­ti.

„Gar­da mee­tin­gul võist­les ühes flii­dis üle 180 pur­je­ta­ja. See tä­hen­dab star­ti­mi­sel olu­kor­da, kus väik­sem­gi vi­ga tä­hen­dab tuu­le­var­ju jää­mist ning vä­ga kee­ru­list olu­kor­da sel­lest väl­ja sõit­mi­seks. Li­saks on Gar­da järv oma vä­ga kõr­ge­te kal­ju­mä­ge­de­ga ran­da­de­ga tuu­leo­lu­de poo­lest kee­ru­li­ne ja ebaüht­la­ne,” rää­kis Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si tree­ner Ing­rid Rand­laht.
Kuu­sa­lu Jahtk­lu­bi /Uku Kuusk Pur­jes­por­di­kool kor­ral­dab 19.-24. juu­lil Zoom8 võist­lusk­las­si maail­ma­meist­ri­võist­lu­sed Til­gu sa­da­mas.

Ha­ra Sei­la­mi­se Selts kor­ral­dab tä­na­vu Ha­ra la­hel kaks re­gat­ti – juu­ni vii­ma­sel nä­da­la­va­he­tu­sel Op­ti­mis­ti­de ja Zoom8 võist­lusk­las­si­le mõel­dud Tor­mi­lin­nu re­gati ning 29.-31. juu­lil tra­dit­sioo­ni­li­ne Ha­ra re­gati, mis on üht­la­si Ees­ti ka­ri­ka­sar­ja üks etapp suu­re­ma­te­le pur­je­paa­ti­de­le.

Eelmine artikkelHärmakosus jätkab senine külavanem
Järgmine artikkelPolitseiuudised